Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

Geraadpleegd op 30-06-2022.
Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Besluit van 28 augustus 2008, houdende regels inzake toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van kleine rechtspersonen (Besluit fiscale waarderingsgrondslagen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 juli 2008, Directie Wetgeving, nr. 5555616/08/6;

Gelet op artikel 396 lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 2008, nr. W03.08.0355/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 augustus 2008, nr. 5560791/08/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In het boekjaar waarin de rechtspersoon voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen toepast in de jaarrekening, behandelt de rechtspersoon een uit de overgang naar deze grondslagen volgend vermogensverschil als een rechtstreekse wijziging van het eigen vermogen per begin van het boekjaar. Het bedrag van het voorafgaande boekjaar, genoemd in artikel 363 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan zonder herziening van dat bedrag worden vermeld.

Artikel 2

  • 2 Op de winst- en verliesrekening worden opgenomen:

    • a. kosten die fiscaal niet of slechts voor een een deel in aftrek komen;

    • b. afzonderlijk, de vennootschapsbelasting en andere belastingen naar de winst die fiscaal niet in aftrek komen, gebaseerd op een berekening van het vermoedelijk over het boekjaar verschuldigde bedrag aan belastingen naar de winst. Deze post volgt op de post winst voor belastingen.

Artikel 3

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de negende september 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven