Besluit instelling Task Force Aanpak Georganiseerde Hennepteelt

Geldend van 05-09-2008 t/m heden

Besluit instelling Task Force Aanpak Georganiseerde Hennepteelt

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluiten als volgt:

Artikel 1

Er is een Task Force Aanpak Georganiseerde Hennepteelt zoals wordt beschreven in het beleidsprogramma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad.

Artikel 2

De Task Force levert een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen zoals geformuleerd is in het beleidsprogramma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad en richt zich op:

 • het ontwikkelen en implementeren van een programmatische aanpak van de georganiseerde hennepteelt die zich richt op de gehele productieketen, waaronder de facilitatoren zoals growhops, voortbouwend op de informatie die reeds is vergaard 1;

 • een zichtbare reductie van de grootschalige hennepteelt in Nederland.

Artikel 3

In de Task Force nemen diverse partijen deel die betrokken zijn bij de problematiek van de georganiseerde hennepteelt en die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en aanpakken daarvan. De partijen uit de Task Force nemen deel met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 4

De Task Force heeft als taken:

 • het signaleren van knelpunten bij de aanpak van de georganiseerde hennepteelt en deze oplossen dan wel adresseren aan de verantwoordelijke partijen; deelnemers dragen bij aan de oplossing van knelpunten vanuit de eigen verantwoordelijkheid en met oog voor de maatschappelijke noodzaak tot een gemeenschappelijke aanpak van het fenomeen. Hierin speelt de Task Force een aanjagende rol.

 • het ondersteunen van de programmatische aanpak met behulp van het barrièremodel. Hierbij ligt de nadruk op de hindernissen die genomen moeten worden om wensen om te zetten in besluiten door onder andere:

  • het volgen van een aantal voorbeeldzaken, binnen de bestaande wettelijke kaders die gelden voor de verschillende partijen, waarin de programmatische aanpak wordt toegepast en verder ontwikkeld;

  • het uitwisselen van best practices;

  • het opstellen van een agenda waarin aan te pakken knelpunten, te bereiken doelen, te behalen resultaten, te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen daarover, worden beschreven;

  • het informeren van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de werkzaamheden van de Task Force, jaarlijks voor 1 september.

Artikel 5

De Task Force wordt ingesteld voor een periode van drie jaar. De Task Force zal zijn werkzaamheden twee en een half jaar na oprichting evalueren en hierover aanbevelingen doen aan de beide Ministers.

Artikel 7

In de Task Force worden benoemd:

 • als lid, tevens voorzitter:

  mr. G.W. van der Burg, hoofdofficier van Justitie van het parket ’s Hertogenbosch;

 • als lid:

  mr. C.G. Hermans, plv. directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding, Ministerie van Justitie;

  dr. ir. A.M.C. van Rijn, directeur Strategie van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties;

  drs. E.S.M. Akerboom, korpschef Politie Brabant-Noord;

  mr. J.M.H.M. Hermans, managementteam FIOD-ECD;

  drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Venlo.

Artikel 8

De Task Force zal nauw contact onderhouden met relevante partijen in het veld, waaronder de partners van de integrale (bestuurlijke) aanpak overlastgevende hennepteelt, die niet zijn vertegenwoordigd in de Task Force. Wanneer nodig geacht, kunnen private partijen zoals Woningcorporaties alsnog lid worden van de Task Force. Daarnaast zal de Task Force aansluiting zoeken bij de bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Artikel 10

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening.

Den Haag, 10 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

 1. o.a. ‘De wereld achter de wietteelt’, Spapens 2007 en de Pilot ‘hennep en georganiseerde criminaliteit’, Openbaar Ministerie 2007.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina