Besluit beperking openbaarheid archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987

Geldend van 03-09-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 23 juni 2008, nr. B en C 2008-1280 M tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van het Nationaal Archief d.d. 21 juli 2008 nr. C/SA/08/1387;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Consignatiekas van het Ministerie van Financiën, (1806) 1817–1987 met de inventarisnummers zoals opgenomen in de Bijlage, de in artikel 2 genoemde beperkingen gesteld voor de termijn van maximaal 75 jaren.

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

de

Minister

van Financiën,
namens deze:
De

plv. Secretaris-generaal

,

A.S.M. Koeleman

Bijlage

Consignatiekas

Inv. Nr.

Openbaar vanaf

1 januari

105

2062

344

2030

345

2030

360

2027

362

2034

364

2035

373

2032

379

2026

386

2031

388

2034

391

2033

393

2035

397

2035

399

2031

400

2031

403

2034

405

2034

409

2034

411

2034

415

2034

418

2034

419

2034

421

2034

423

2035

436

2028

437

2035

440

2033

447

2024

448

2028

449

2031

458

2025

459

2028

460

2031

462

2031

464

2035

465

2035

476

2029

477

2027

486

2035

488

2035

490

2035

494

2027

501

2027

502

2025

503

2034

507

2030

509

2024

510

2034

513

2035

514

2034

516

2033

518

2032

523

2035

Terug naar begin van de pagina