Tijdelijke vrijstelling bestrijding algen en mossen in bedekte radijsteelt

[Regeling vervallen per 29-01-2009.]
Geldend van 01-10-2008 t/m 28-01-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/1399 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling bestrijding algen en mossen in bedekte radijsteelt)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-01-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Thiram Granuflo (toelatingsnummer 10172N) ter bestrijding van algen en mossen in de bedekte teelt van radijs.

Artikel 2

[Vervallen per 29-01-2009]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt 120 dagen na die datum.

Artikel 4

[Vervallen per 29-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bestrijding algen en mossen in bedekte radijsteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 29-01-2009]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-01-2009]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van:

radijs, ter bestrijding van algen en mossen, mits toegepast binnen een week na het zaaien en het middel wordt verspoten met automatische spuitapparatuur.

De wachttijd tussen de laatste toepassing en de eerste herbetredingswerkzaamheden bedraagt: 3 dagen zonder gebruik van handschoenen; voor het gebruik met handschoenen is geen wachttijd van toepassing.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 29-01-2009]

Bedekte teelt van radijs, ter bestrijding van algen en mossen.

Kort na het zaaien een bespuiting uitvoeren.

Dosering: 0,5 gram per m2.

Terug naar begin van de pagina