Wijzigingsregeling Regeling politiehonden (toevoeging van de speurhond geld, enz.)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 05-09-2008 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 augustus 2008, nr. 2008-0000310464, CS/CZW/WVOB houdende wijziging van de Regeling politiehonden in verband met de toevoeging van de speurhond geld, de mogelijkheid van protest tegen keuring- en herkeuringsbesluiten, het vervangen van keuringsreglementen en enkele andere wijzigingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 49 van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel I, onderdeel B, is niet van toepassing op rijksgecommitteerden die voor 1 maart 2008 als zodanig waren aangewezen.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina