Reglement griffie interparlementaire betrekkingen Staten-Generaal

Geldend van 28-01-2020 t/m heden

Reglement voor de Griffie interparlementaire betrekkingen der Staten-Generaal

Artikel 1

 • 1 Ten dienste van de beide Kamers der Staten-Generaal is er een griffie voor de interparlementaire betrekkingen.

 • 2 De griffie voor de interparlementaire betrekkingen ressorteert onder de Tweede Kamer.

 • 4 Onverminderd het derde lid geschiedt de werving en selectie van een griffier voor de griffie voor de interparlementaire betrekkingen in overleg met de Griffier van de Eerste Kamer.

Artikel 2

De Griffier van de Eerste Kamer en de Griffier van de Tweede Kamer dragen gezamenlijk zorg voor:

 • a. de inhoudelijke aansturing van de dienstverlening door de griffie voor de interparlementaire betrekkingen aan de beide Kamers en hun delegaties naar interparlementaire assemblees en vergaderingen;

 • b. het adviseren van de leden van beide Kamers, het College van Senioren van de Eerste Kamer, het presidium van de Tweede Kamer en de Voorzitters van beide Kamers over interparlementaire aangelegenheden, waaronder de besteding en de prioritering van gelden ten behoeve van het lidmaatschap van interparlementaire instellingen en in het kader van de interparlementaire betrekkingen; en,

 • c. het toezicht op de uitvoering van het reglement genoemd in artikel 5.

Artikel 3

De griffie interparlementaire betrekkingen is belast met:

 • a. het onderhouden van de administratieve betrekkingen van de Staten-Generaal met interparlementaire instellingen;

 • b. het adviseren van de leden van beide Kamers, het College van Senioren van de Eerste Kamer, het presidium van de Tweede Kamer en de Voorzitters van beide Kamers over interparlementaire aangelegenheden;

 • c. het bijstaan van de leden der Staten-Generaal in verband met hun deelname aan interparlementaire vergaderingen;

 • d. het uitvoeren van het reglement, genoemd in artikel 5; en,

 • e. andere taken die haar in het kader van het onder artikel 2 genoemde door de Griffiers van beide Kamers worden opgedragen.

Artikel 4

 • 1 Ten minste één maal per jaar vindt er een overleg plaats van de voorzitters van de volgende assembleedelegaties:

  • a. Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

  • b. Parlementaire Assemblee van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO);

  • c. Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio;

  • d. Benelux Interparlementaire Assemblee;

  • e. Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE); en,

  • f. Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

 • 2 Het overleg van voorzitters van de assembleedelegaties kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Griffier van de Eerste Kamer en de Griffier van de Tweede Kamer gezamenlijk over de ondersteuning door de griffie voor de interparlementaire betrekkingen.

Artikel 5

Bij afzonderlijk reglement, dat wordt vastgesteld door de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer en het presidium van de Tweede Kamer gezamenlijk, wordt voorzien in voorschriften inzake het bijwonen van vergaderingen die verband houden met het lidmaatschap van interparlementaire instellingen, alsmede voor de vergoeding van de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten.

Artikel 6

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement griffie interparlementaire betrekkingen Staten-Generaal.

Terug naar begin van de pagina