Wijzigingsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken (wijziging vervaldatum [...] en herbenoeming voorzitter en leden beoordelingscommissie)

[Regeling vervallen per 10-03-2009.]
Geldend van 03-09-2008 t/m 09-03-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 augustus 2008, nr. PLW/2008/18970, tot wijziging van de vervaldatum van artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken en aanpassing van de taken en herbenoeming van de voorzitter en de leden van de beoordelingscommissie, bedoeld in dat artikel

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 3.4 van de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-03-2009]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken.]

Artikel 2

[Vervallen per 10-03-2009]

In de artikelen 3 tot en met 9 wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 10-03-2009]

Als leden van de beoordelingscommissie worden voor de duur van een jaar benoemd:

  • a. mevrouw H. Maassen van den Brink, tevens voorzitter;

  • b. de heer W. van Bruggen; en

  • c. de heer A. Blokland.

Artikel 4

[Vervallen per 10-03-2009]

De voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie ontvangen een vaste beloning op basis van artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen. De beloning wordt bij koninklijk besluit nader geregeld.

Artikel 5

[Vervallen per 10-03-2009]

De voorzitter en de andere leden van de beoordelingscommissie hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten. Overige kosten van de beoordelingscommissie worden vergoed voor zover daarvoor door de Minister goedkeuring is gegeven.

Artikel 6

[Vervallen per 10-03-2009]

De beoordelingscommissie kan zich laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 7

[Vervallen per 10-03-2009]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de beoordelingscommissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn of haar taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

[Vervallen per 10-03-2009]

De archiefbescheiden van de beoordelingscommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder als aangewezen is, overgebracht naar het archief van de projectdirectie Leren en Werken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9

[Vervallen per 10-03-2009]

De beoordelingscommissie heeft tot taak de Minister op zijn verzoek te adviseren omtrent:

Artikel 10

[Vervallen per 10-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 10 maart 2008 en vervalt met ingang van 10 maart 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina