Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/2311, houdende vrijstelling van een diergeneesmiddel ter algehele verdoving van biggen in verband met castratie (Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen 2008)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet en artikel 7, derde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het toepassen van het gasmengsel, bedoeld in artikel 1, geschiedt ten behoeve van castratie van biggen die niet ouder zijn dan zeven dagen en voorafgaand aan die castratie.

Castratie wordt uitgevoerd onder volledige verdoving.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gasmengsel, bedoeld in artikel 1, wordt toegepast door middel van een gasverdovingsapparaat. Het gasverdovingsapparaat, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van een zodanige beveiliging dat biggen voldoende lang aan het gasmengsel worden blootgesteld om de castratie onder volledige verdoving te kunnen uitvoeren en dat biggen niet langer dan twee minuten aan het gasmengsel worden blootgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Degene die het gasverdovingsapparaat, bedoeld in artikel 4, bedient, heeft zich voorafgaand laten scholen in het verantwoord toepassen van het gasmengsel, bedoeld in artikel 1, bij biggen met dit apparaat.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De eigenaar of houder van biggen meldt vermoedelijke bijwerkingen aan het Bureau Diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling diergeneesmiddelen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina