Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (afstemming op het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit)

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 19 augustus 2008, nr. DGR/LOK 2008080112, houdende wijziging van de Regeling uniforme saneringen in verband met de afstemming op het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op het Besluit uniforme saneringen;

Besluit:

Artikel II

Op de meldingen, bedoeld in de artikelen 1.3 en 1.4, en het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 4.2 van de Regeling uniforme saneringen, die zijn gedaan dan wel die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing de Regeling uniforme saneringen zoals deze luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen II en III, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van VROM en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 19 augustus 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina