Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken

Geldend van 30-08-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2008, nr. WJZ/45943, houdende regels over het vergoeden van advocaatkosten, proceskosten en schadevergoeding in verband met aanbestedingsprocedures gratis schoolboeken (Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4, tweede en derde lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 1. Definitiebepalingen

In de regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Aanvraag

Artikel 2. Aanvraag vergoeding

 • 1 Een bevoegd gezag kan telkens een aanvraag indienen bij de Minister met inachtneming van het tweede of derde lid, om zijn kosten te vergoeden voortvloeiend uit een rechterlijke procedure over een aanbesteding.

 • 2 De eerste aanvraag kan een bevoegd gezag indienen indien:

  • a. de dagvaarding aan het bevoegd gezag betrekking heeft op een rechterlijke procedure in eerste aanleg en deze is betekend voor 1 augustus 2009,

  • b. dit bevoegd gezag vanaf de aanvang van de aanbesteding de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving kennelijk in acht heeft genomen en in lijn met de daarop gebaseerde door de Minister verstrekte schriftelijke adviezen heeft gehandeld, en

  • c. bij een serieuze aanwijzing dat er een rechterlijke procedure over een aanbesteding wordt gestart, dit door het bevoegd gezag per ommegaande is gemeld aan de Minister.

 • 3 Het bevoegd gezag kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit een rechterlijke procedure die voortkomt uit een rechterlijke procedure als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, indien:

  • a. dit bevoegd gezag vanaf de aanvang van de aanbesteding de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving kennelijk in acht heeft genomen en in lijn met de daarop gebaseerde door de Minister verstrekte schriftelijke adviezen heeft gehandeld, en

  • b. bij een serieuze aanwijzing dat er een rechterlijke procedure over een aanbesteding wordt gestart, dit door het bevoegd gezag per ommegaande is gemeld aan de Minister.

 • 4 De kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. de gemaakte advocaatkosten voor het procederen voor een rechter,

  • b. de gemaakte advocaatkosten voor de bemiddeling bij een schikking,

  • c. de proceskosten waartoe het bevoegd gezag wordt veroordeeld door de rechter, of

  • d. de schadevergoeding waartoe het bevoegd gezag wordt veroordeeld door de rechter.

Artikel 3. Vereisten aanvraag

 • 1 Het bevoegd gezag dient de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, telkens na ontvangst van een dagvaarding binnen een week in bij de Minister.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. een afschrift van de dagvaarding, en

  • b. de aanbestedingsdocumenten die verband houden met het in de dagvaarding gestelde.

Artikel 4. Weigering van de aanvraag

 • 2 Indien de Minister het voornemen heeft de aanvraag te weigeren, krijgt het bevoegd gezag de gelegenheid zijn zienswijze op dit voornemen binnen twee weken naar voren te brengen.

Artikel 5. Beslistermijn aanvraag

De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

§ 3. Voorschriften verbonden aan de vergoeding

Artikel 6. Verplichtingen bevoegd gezag

Het bevoegd gezag dat in aanmerking komt voor een vergoeding is verplicht:

 • a. de Europese en nationale aanbestedingsregelgeving kennelijk in acht te nemen en in lijn met de daarop gebaseerde schriftelijke adviezen van de Minister te handelen, en

 • b. toe te staan dat de Minister een advocaat kan aanwijzen naast de door het bevoegd gezag gekozen advocaat, indien naar het oordeel van de Minister dit noodzakelijk is in het belang van het voortgezet onderwijs.

Artikel 7. Aanvraag vaststelling vergoeding

 • 1 Het bevoegd gezag dat in aanmerking komt voor een vergoeding dient een aanvraag voor vaststelling van de vergoeding binnen acht weken in bij de Minister na dagtekening van de rechterlijke uitspraak of van de schikkingsovereenkomst.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. de declaratie van de kosten, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdelen a en b, op basis van afschriften van facturen van de advocaat, en

  • b. een afschrift van de betreffende rechterlijke uitspraak of van de schikkingsovereenkomst.

Artikel 8. Vaststelling vergoeding

 • 2 Indien de wederpartij van het bevoegd gezag tot vergoeding van kosten aan het bevoegd gezag wordt veroordeeld, wordt de vergoeding met die kosten verlaagd.

§ 4. Beroepsprocedures

Artikel 9. Kosten uit beroepsprocedures ingesteld door het bevoegd gezag

Kosten voortvloeiend uit beroepsprocedures voor zover ingesteld door het bevoegd gezag, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Minister in het belang van het voortgezet onderwijs anders besluit.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina