Regeling vakbekwaamheid bestuurders

[Regeling vervallen per 19-01-2013.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-12-2011

Regeling houdende regels in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (Regeling vakbekwaamheid bestuurders)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEU L 226) betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad, alsmede de artikelen 124a, vijfde lid, 151b, onderdeel a, 151f, eerste en vijfde lid, 151h en 158, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 156c, tweede lid, 156h, vierde en vijfde lid, 156i, tweede, vierde en vijfde lid, 156k, tweede lid, 156l, tweede en derde lid, 156m, tweede en derde lid, 156o, 156q, tweede, derde en zevende lid, 156s, tweede lid, 156t, derde lid, 156w, tweede lid, 156x, eerste en vijfde lid, 156y, eerste lid, onder b, en tweede lid, en 156aa, derde lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Als richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, onderdeel a, van de wet, wordt aangewezen: richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van richtlijn nr. 76/914/EEG van de Raad (PbEU L 226).

Hoofdstuk II. Stelsel van basiskwalificatie

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

§ 1. Aangewezen exameninstantie

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 3. Aangewezen exameninstantie

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Als exameninstantie bedoeld in artikel 151f, eerste lid, van de wet wordt het CBR aangewezen.

§ 2. Theorie-examen vakbekwaamheid

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 4. Opzet theorie-examen vakbekwaamheid

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Het theorie-examen vakbekwaamheid voor de rijbewijscategorieën C en D bestaat uit:

  • a. een theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 die met behulp van een meer-antwoorden-keuze toets betreffende de onderwerpen verkeer en techniek wordt afgenomen,

  • b. een theorietoets vakbekwaamheid 2 die met behulp van een meer-antwoorden-keuze toets betreffende overige zaken wordt afgenomen en

  • c. een theorietoets vakbekwaamheid 3 waarbij de aanvrager opgaven in de vorm van casestudies beantwoordt.

 • 2 De duur van het theorie-examen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 240 minuten.

Artikel 5. Eisen theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 rijbewijscategorie C en D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en D wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

  • a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen;

  • b. de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg;

  • c. de gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en voor laten gaan;

  • d. de kenmerken en de betekenis van de verkeerstekens en aanwijzingen;

  • e. de techniek, de bediening en het onderhoud van het motorvoertuig

  • f. de inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig;

  • g. de voor het besturen van het motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 1 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1.

Artikel 6. Eisen theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

  • a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

  • b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

  • c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

  • d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

  • e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

  • f. de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden;

  • g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

  • h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

  • i. de markt van het goederenvervoer.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toetsen zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 2 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-V3).

Artikel 7. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie C verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C af te leggen.

Artikel 8. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D heeft afgelegd

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D met goed gevolg heeft afgelegd, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C af te leggen.

Artikel 9. Eisen theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D wordt getoetst of de aanvrager grondige kennis bezit van:

  • a. de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt;

  • b. de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig;

  • c. de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig;

  • d. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving;

  • e. de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

  • f. de wijze waarop personen en bijbehorende lading veilig vervoerd moeten worden;

  • g. de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening;

  • h. de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche;

  • i. de markt van het personenvervoer.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toetsen zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 3 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie D (R2/V2-V3).

Artikel 10. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie D verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D af te leggen.

Artikel 11. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C heeft afgelegd

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C met goed gevolg heeft afgelegd, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D af te leggen.

§ 3. Praktijkexamen vakbekwaamheid

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 12. Opzet praktijkexamen vakbekwaamheid

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorieën C, E bij C, D en E bij D bestaat uit het afleggen van:

  • a. een rijproef van ten minste 60 minuten, die geïntegreerd wordt afgelegd met het praktijkexamen voor het rijbewijs C, E bij C, D of E bij D, bedoeld in de artikelen 73, 74, 76 en 77 van het Reglement rijbewijzen;

  • b. een praktijktoets vakbekwaamheid 1, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten gericht op onder andere beroepshouding en veiligheid en

  • c. een praktijktoets vakbekwaamheid 2, in de vorm van een praktische test van ten minste 30 minuten op een besloten terrein of in een simulator gericht op de controle van het motorvoertuig.

 • 2 De duur van het praktijkexamen vakbekwaamheid bedraagt ten minste 120 minuten.

Artikel 13. Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en E bij C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie C en E bij C wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

  • a. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het laden en lossen en vastzetten van lading;

  • b. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

  • c. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en het tillen, verplaatsen en vastzetten van lading;

  • d. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 4 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets C.

Artikel 14. Eisen praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C en E bij C voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie C of E bij C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie C of E bij C verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor categorie C en de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor categorie C af te leggen.

Artikel 15. Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie D en E bij D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor rijbewijscategorie D en E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is:

  • a. over een juiste beroepshouding te beschikken;

  • b. de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het in- en uitladen van bagage;

  • c. criminaliteit en illegaliteit te voorkomen;

  • d. fysieke risico’s te voorkomen tijdens de werkzaamheden en tijdens het in- en uitladen van bagage;

  • e. passende maatregelen bij noodsituaties te nemen en het Europese schadeformulier in te vullen.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 5 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets D.

Artikel 16. Eisen praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor rijbewijscategorie C en E bij C of D en E bij D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Bij de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor rijbewijscategorie C en E bij C of D en E bij D wordt getoetst of de aanvrager in staat is de controle over het voertuig bij verschillende situaties te hebben.

 • 2 De eisen van de in het eerste lid bedoelde toets zijn nader uitgewerkt in de als bijlage 6 bij deze regeling gevoegde Toetsmatrijs Praktische Toets Besloten Terrein/Simulator.

Artikel 17. Eisen praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D en E bij D voor degene die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de rijbewijscategorie D of E bij D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een geldig rijbewijs van de categorie D of E bij D verwerft het praktijkexamen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de praktijktoets vakbekwaamheid 1 voor categorie D en de praktijktoets vakbekwaamheid 2 voor categorie D af te leggen.

Artikel 18. Het afnemen van praktijktoetsen vakbekwaamheid 1 en vakbekwaamheid 2

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 De aangewezen exameninstantie wijst rij-instructeurs aan tot het afnemen van praktijktoetsen ingevolge artikel 156n van het Reglement rijbewijzen door middel van het aanwijzen van een opleidingsinstituut in opdracht waarvan een rij-instructeur de praktijktoetsen afneemt.

 • 2 De aanwijzing bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren.

§ 4. Vrijstellingen basiskwalificatie

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 19. Nadere regels vrijstellingen basiskwalificatie

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Een bestuurder die in het bezit is van de getuigschrift van vakbekwaamheid voor binnenlands beroepsvervoer of voor grensoverschrijdend beroepsvervoer bedoeld in de Regeling erkenning getuigschrift beroepsvervoer is vrijgesteld van de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie C.

 • 2 Een bestuurder die in het bezit is van het getuigschrift examen vakbekwaamheid voor het verrichten van openbaar vervoer, anders dan per trein, of besloten busvervoer bedoeld in de Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer is vrijgesteld van de theorietoetsen vakbekwaamheid 2 en 3 voor rijbewijscategorie D.

Hoofdstuk III. Stelsel van nascholing

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 20. Eisen aan toekenning nascholing gevolgd in andere lidstaat

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De bewijsstukken bedoeld in artikel 156t, derde lid, van het Reglement rijbewijzen tonen aan dat de bestuurder gedurende een bepaald aantal uren door de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat gecertificeerde nascholing heeft gevolgd.

Artikel 21. Erkenningseisen opleidingscentra

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 2 Om voor erkenning in aanmerking te komen voldoen de opleidingscentra aan de volgende eisen:

  • a. de aangeboden nascholingscursussen zijn door de aangewezen exameninstantie gecertificeerd overeenkomstig artikel 22;

  • b. het opleidingscentrum draagt er zorg voor dat de nascholingscursussen in een daarvoor geschikte locatie worden gegeven;

  • c. het opleidingscentrum overlegt het te gebruiken lesmateriaal;

  • d. het opleidingscentrum draagt zorg voor de actualiteit van de bij de aangewezen exameninstantie bekende gegevens;

  • e. het opleidingscentrum controleert de legitimatie van deelnemers van nascholingscursussen.

 • 3 De aanvraag van een erkenning geschiedt op de door de aangewezen exameninstantie vastgestelde wijze.

Artikel 22. Certificering nascholingscursussen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 Nascholingscursussen komen voor certificering in aanmerking indien is voldaan aan de volgende eisen:

  • a. het opleidingsprogramma van de cursus bevat een duidelijke beschrijving van de leerstof;

  • b. het lesprogramma en de leerstof van de cursus vormen een uitwerking van de onderwerpen genoemd in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders;

  • c. het opleidingsprogramma bevat een overzicht van de kwalificaties van de voor die cursus in te zetten nascholingsdocenten en -instructeurs;

  • d. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in de toe te passen lesmethoden;

  • e. het opleidingsprogramma geeft voldoende inzicht in het te gebruiken lesmateriaal alsmede van de te gebruiken voertuigen en simulatoren;

  • f. de nascholingsdocenten en -instructeurs voldoen aan de eisen zoals deze per nascholingscursus zijn gedefinieerd in het raamwerk van nascholingscursussen, bedoeld in artikel 156s, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

  • g. het voor de praktijklessen gebruikte wagenpark voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 23;

  • h. de bij een nascholingscursus te gebruiken simulatoren voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 156z van het Reglement rijbewijzen.

 • 2 Een certificering van een nascholingscursus heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaren.

Artikel 23. Eisen wagenpark

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Hoofdstuk IV. Toezicht

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 24. Toezicht

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Met het toezicht op de naleving van artikel 156n en de paragrafen 9 en 10 van hoofdstuk VIIA van het Reglement rijbewijzen zijn belast de personen die door de aangewezen exameninstantie zijn belast met het toezicht op de erkenning van opleidingscentra en onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen exameninstantie fungeren.

Hoofdstuk V. Nationale certificaten

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 25. Afgifte van nationale certificaten

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 2 Het voor de aanvraag verschuldigde tarief wordt door de NIWO vastgesteld onder goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 Het nationale certificaat is slechts geldig zo lang wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven; de geldigheidsduur bedraagt ten hoogste vijf jaren.

Artikel 26. Uitzondering voor tewerkstellingsvergunning

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Indien de aanvrager niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning, wordt de aanvraag niettemin toegewezen indien op grond van artikel 3, eerste lid, of artikel 4, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen geen tewerkstellingsvergunning is vereist.

Artikel 27. Ongeldigverklaring nationaal certificaat

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De NIWO verklaart een nationaal certificaat ongeldig indien na afgifte blijkt dat:

 • a. het nationaal certificaat is afgegeven op grond van onjuiste gegevens dan wel

 • b. de aanvrager niet langer voldoet aan een of meer van de in artikel 25 genoemde vereisten.

Hoofdstuk VI. Wijziging van andere regelingen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 28. Wijziging van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling rijonderricht motorrijtuigen.]

Artikel 29. Wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.]

Artikel 30. Wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren.]

Artikel 31. Wijziging van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie C.]

Artikel 32. Wijziging van de Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorie D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie D.]

Artikel 33. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie C en E bij C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C en E bij C.]

Artikel 34. Wijziging van de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorie D en E bij D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D en E bij D.]

Artikel 35. Wijziging van de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen.]

Artikel 36. Wijziging Regeling bestuurdersattest

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling bestuurdersattest.]

Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 37. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C voor degene die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor rijbewijscategorie C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit zoals dat luidde tot 10 september 2009 voor rijbewijscategorie C, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie C door met goed gevolg de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 af te leggen.

Artikel 38. Eisen theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D voor degene die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor rijbewijscategorie D

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

De aanvrager die reeds beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 2.7:2 van het Arbeidstijdenbesluit zoals dat luidde tot 10 september 2008 voor rijbewijscategorie D, verwerft het theorie-examen vakbekwaamheid voor rijbewijscategorie D door met goed gevolg de theorietoets rijbewijs en vakbekwaamheid 1 af te leggen.

Hoofdstuk VIII. Overige onderwerpen

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Artikel 39. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

 • 1 De artikelen 1 tot en met 36 en 38 tot en met 40 treden in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, B, C, D, E, F en H, en II van de wet van 10 april 2007 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) (Stb. 166) in werking treden.

 • 2 Artikel 37 treedt in werking met ingang van 10 september 2009.

Artikel 40. Citeertitel

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakbekwaamheid bestuurders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 6 en 11 tot en met 13, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 1. : Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid 1

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS/VAKBEKWAAMHEID 1 (VERKEER EN TECHNIEK)

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Nr

Eindtermen

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen.

2.

De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg.

3.

De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en het voor laten gaan.

4.

De kandidaat heeft kennis van de kenmerken en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.

5.

De kandidaat heeft kennis van de inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig.

6.

De kandidaat heeft kennis van de voor het besturen van het motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de motor, het brandstofsysteem en het koelsysteem.

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de koeling en smering.

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de remmen.

10.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de aandrijving, veersystemen en banden

11.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in het onderhoud, de controle, de storingen en het elektrische systeem.

Eind- en toetstermen

Afbakening (indien van toepassing)

Tax

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengt.

   
       

1.1

Kan uitleggen wat de risico’s zijn voor de bestuurder en de medeweggebruiker(s) die door de eigenschappen en de toestand van het voertuig worden veroorzaakt, en op welke wijze het gedrag van de bestuurder hierop kan worden afgestemd.

Hierbij gaat het om zaken als:

– het type voertuig, afmetingen en gewichten

– de mogelijke gevolgen van een onjuist gebruik of onjuiste bediening van de remmen

– het effect van de centrifugaalkracht en situaties waarin deze kan optreden

– de mogelijke consequenties van de wijze waarop het voertuig beladen of ingericht is (gewichtsverdeling, zwaartepunt, afmetingen, zichtbeperking)

– eigen zichtbaarheid voor andere weggebruikers

– het uitzwaai-effect.

B

       

1.2

Kan uitleggen welke factoren een rol spelen bij het uitoefenen van de bestuurderstaak, dit in het bijzonder in relatie tot andere weggebruikers, en de toepassing hiervan.

Het gaat hierbij om begrippen als:

Taakprocessen:

– scherpe en bewuste waarneming

– voorspellen

– evalueren

– beslissen

– handelen.

B

       
   

Oplettendheid:

– anticiperen

– verkeersinzicht

– besluitvaardigheid

– verwachtingspatroon.

 
       
   

Houding:

– defensief rijgedrag

– sociaal rijgedrag

– communiceren met andere weggebruikers

– menselijke beperkingen.

 
       
   

Afstand bewaren:

– begrip snelheid in meters per seconde

– reactietijd

– remweg

– stopafstand

– volgafstand

– ruimtekussen.

 
       

1.3

Kan uitleggen welke risico’s verbonden zijn aan de aanwezigheid en het gedrag van andere verkeersdeelnemers en hoe hier rekening mee gehouden moet worden.

Zaken die hier aan de orde komen, zijn:

– het (her)kennen van afzonderlijke soorten verkeersdeelnemers

– de gedrags (on)mogelijkheden van deze verkeersdeelnemers

– rijden in file

– aangepast eigen gedrag als gevolg van

° het gedrag van andere verkeersdeelnemers

° beperkte gedragsmogelijkheden van andere verkeersdeelnemers

° beperkte eigen gedragsmogelijkheden.

B

       

1.4

Kan uitleggen welke risico’s er zijn als gevolg van weg-, zicht- en weersomstandigheden en hoe het gedrag hieraan aangepast moet worden.

Het gaat hierbij om risico’s bij of ten gevolge van:

Wegomstandigheden:

– aansluitingen van wegen

– aard van het wegdek

– bebakening en reflectoren

– berm

– bruggen en viaducten

– busbaan en busstroken

– doelgroepstroken

– erven

– obstakels

– soorten wegen

– snelheidsremmers

– spitsstroken

– spoorvorming

– (tijdelijke) markering

– toestand van het wegdek

– tunnels

– uitritten

– verblijfsgebieden

– verkanting

– weefvakken

– weginrichting

– zones.

B

       
   

Het gaat hierbij om risico’s bij of ten gevolge van:

Zichtomstandigheden:

– begroeiing

– duisternis

– openbare verlichting

– reflectie

– schaduw

– schemering

– zonlicht

– voertuigverlichting.

 
       
   

Weersomstandigheden:

– ijzel

– mist

– regen

– sneeuw

– vorst

– wind.

 
       

2.

De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg.

   
       

2.1

Kan de plaats en het gebruik op de weg door alle weggebruikers in het algemeen benoemen.

Met name heeft dit betrekking op:

– bochten

– busbaan en busstroken

– doelgroepstroken

– voet-/fiets-/bromfietspad

– fietsstroken

– in- en uitvoegstroken

– kruispunten

– (spoor)overwegen

– rechte weggedeelten

– rijstroken

– rotondes

– spitsstroken

– voorsorteervakken.

F

       

2.2

Kan de gedragsregels benoemen bij het inhalen en ingehaald worden.

Hierbij moet gedacht worden aan:

– inhalen bij een voetgangersoversteekplaats (VOP)

– links inhalen / ingehaald worden

– rechts inhalen / ingehaald worden

F

       

2.3

Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot snelheid.

Het gaat hierbij om zaken als:

– algemene snelheidsregel (art. 19 RVV)

– maximumsnelheden binnen de bebouwde kom

– maximumsnelheden buiten de bebouwde kom

– toelatingssnelheid auto(snel)weg

– afwijkende maximumsnelheden.

F

       

2.4

Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het stilstaan en parkeren.

Hierbij moet gedacht worden aan:

– verbod(en) tot stilstaan

– parkeerverboden

– parkeerschijfzone

– gehandicaptenparkeerplaats

– erven.

F

       

2.5

Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het geven van tekens en signalen.

Zaken die hierbij aan de orde komen zijn onder andere:

– richting aangeven

– signalen die gegeven moeten en mogen worden ter afwending van dreigend gevaar

– signalen van voorrangsvoertuigen

– verbod tot het geven van signalen

– gebruik van geel zwaai- of knipperlicht

– knipperend waarschuwingslicht/gevarendriehoek.

F

       

2.6

Kan de gedragsregels benoemen met betrekking tot het gebruik van lichten.

Voornamelijk gaat het hier om:

– gebruik van lichten tijdens het rijden

– gebruik van lichten tijdens het stilstaan

– het voeren van bijzondere lichten.

F

       

3.

De kandidaat heeft kennis van de gedragsregels die gelden met betrekking tot het verlenen van voorrang en het voor laten gaan.

   
       

3.1

Kan het gedrag en de gedragsregels benoemen op kruispunten.

Het gaat hierbij om zaken als:

– verlenen van voorrang

– blokkeren van een kruispunt

– verhard/onverhard

– tram

– voorrangsvoertuigen

– rouwstoet.

F

       

3.2

Kan het gedrag en de gedragsregels benoemen bij het afslaan.

Voornamelijk gaat het hier om:

– rechtdoorgaand verkeer

– links afslaan ten opzichte van rechts afslaan op hetzelfde kruispunt

– tram

– voorrangsvoertuigen.

F

       

3.3

Kan de verkeersregels benoemen bij het voor laten gaan van het overige verkeer bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres en gedragingen.

Bijzondere manoeuvres als:

– achteruitrijden

– invoegen

– keren

– oprijden van een inrit

– uitvoegen

– verlaten van een uitrit

– wegrijden

– wisselen van rijstrook.

Gedragingen:

– in en uitstappen

– wegrijden van een autobus.

F

       

4.

De kandidaat heeft kennis van de kenmerken en de betekenis van verkeerstekens en aanwijzingen.

   
       

4.1

Kan de betekenis benoemen van aanwijzingen en kan het gedrag benoemen dat hierdoor geadviseerd, geboden of verboden wordt.

Aanwijzingen:

– opsporingsambtenaren

– verkeersregelaars

– verkeersbrigadiers.

F

       

4.2

Kan de betekenis benoemen van verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens en kan het gedrag benoemen dat hierdoor geadviseerd, geboden of verboden wordt.

Verkeerslichten:

– driekleurige verkeerlichten

– tweekleurige verkeerslichten

– voorrangsvoertuigen

– militaire colonne

– tram/buslichten

– overweglichten

– bruglichten

– rijstrooklichten

– geel knipperlicht.

F

       
   

Verkeersborden:

– vorm en kleur van verkeerborden

– onderborden

– relevante plaatsingsvoorschriften

– tijdelijke verkeersborden

– werkingssfeer van verkeersborden

– zonale verkeersborden

– matrixborden.

 
       
   

Verkeerstekens op het wegdek:

– as-, kant- of deelstreep

– dubbele asmarkering met groene vulling

– busbanen en busstroken

– doorgetrokken (gele) streep

– haaientanden

– onderbroken (gele) streep

– pijlen

– stopstreep

– suggestiestrook

– tijdelijke verkeerstekens op het wegdek

– verdrijvingsvlak

– voorsorteerstrook

– waarschuwingsstreep

– wegreflectoren

– puntstukken

– fietsstrook.

 
       

5.

De kandidaat heeft kennis van de inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig.

   
       

5.1

Kan benoemen aan welke inrichtings- en gebruikseisen een motorvoertuig en een aanhangwagen moeten voldoen en welke technische aspecten van het voertuig voor de bestuurder van belang zijn voor een veilig gebruik ervan.

De permanente eisen:

– voertuigafmetingen

– stootbalken en zijafscherming

– verlichting

– spiegels en gezichtsveld

– reflectie

– markering.

F

       
   

De gebruikseisen:

– afmeting samenstel voertuigen

– afmeting in verband met belading

– gewichten

– stootbalken

– markering

– slepen.

 
       

6.

De kandidaat heeft kennis van de voor het besturen van het motorvoertuig relevante bepalingen in de verkeerswetgeving.

   
       

6.1

Kan de relevante bepalingen van de verkeerswetgeving benoemen.

Wegenverkeerswet 1994:

– algemeen veiligheidsartikel (art. 5)

– verlaten plaats ongeval

– besturen onder invloed

– rijden met ongeldig rijbewijs

– ontzegging

– rijden met een ingevorderd rijbewijs

– rijden tijdens een schorsing

– bevel medewerking ademonderzoek

– kentekenplicht

– keuringsplicht

– vordering inzage documenten

– letsel of dood door schuld.

F

       
   

Kentekenreglement:

– kentekenplaat

– kentekenbewijs.

 
       
   

Reglement verkeersregels en verkeerstekens:

– begrippen (art. 1).

 
       

6.2

Kan de wettelijke bepalingen benoemen die betrekking hebben op de rijbevoegdheid, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Hierbij moet gedacht worden aan zaken als:

– begrippen reglement rijbewijzen

– bevoegdheden opsporingsambtenaar ten aanzien van document

– geldigheidsduur rijbewijs

– invordering en inhouding rijbewijs

– minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen

– rijbewijsbeperkingen

– rijbewijscategorieën

– rijbewijsplicht

– rijverbod.

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen:

– verplichte verzekering

– WA verzekering

– Casco- / allriskverzekering.

Aansprakelijkheid t.o.v. zwakkere verkeersdeelnemers.

F

       

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de motor, het brandstofsysteem en het koelsysteem.

   
       

7.1

Kan de onderdelen van de vierslag dieselmotor benoemen.

De onderdelen aanwijzen:

– motorblok

– cilinderkop met kleppen

– zuiger met zuigerveren

– drijfstang

– krukas

– vliegwiel met starterkrans

– nokkenas

– distributie (tandwielen)

– kleppendeksel

– krukaspoelie.

F

       

7.2

Kan de constructie en werking van de vierslag dieselmotor uitleggen.

Het dieselprincipe kunnen uitleggen.

De functie uitleggen van:

– luchtinlaat en filter

– turbo

– intercooler.

B

       

7.3

Kan de onderdelen van het motorsmeersysteem benoemen.

De onderdelen van de druksmering:

– oliepomp

– zeef

– warmtewisselaar

– oliefilter

– carter

– oliepeilstok.

F

       

7.4

Kan de onderdelen van het brandstofsysteem benoemen.

De onderdelen van het brandstofsysteem:

– brandstoftank

– aanzuigzeef

– filter(s)

– waterafscheider

– opvoerpomp

– leidingen

– de inspuitsystemen.

F

       

7.5

Kan de constructie en werking van het brandstofsysteem uitleggen.

De werking van het brandstofsysteem.

De functie van de elektronische regeleenheid.

Cruisecontrol.

Snelheidsbegrenzer.

B

       

7.6

Kan optimaal gebruik van de krachtoverbrenging van het voertuig uitleggen.

Prestatiediagram met:

– koppel

– vermogen

– specifiek brandstofverbruik

– optimaal gebruik toerenteller

– overbrengingsverhoudingen.

B

       

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de koeling en smering.

   
       

8.1

Kan de onderdelen van het centrale smeersysteem benoemen.

De onderdelen van het centrale smeersysteem:

– reservoir

– smeerpomp

– leiding

– doseurs

– tijdklok/afstandimpuls.

F

       

8.2

Kan de functie van het centrale smeersysteem uitleggen.

De functie:

– bewegende onderdelen van vet voorzien.

B

       
   

Aandachtspunt:

– de oorzaken van vetverlies.

 
       

8.3

Kan de functie en kenmerken van motorolie benoemen.

De functie:

– koeling

– geluid dempen

– reiniging

– afdichten

– smeren.

F

       
   

De kenmerken van:

– viscositeit

– kwaliteit.

 
       

8.4

Kan de functie van het motorsmeersysteem uitleggen en bepalen welke soort motorolie gebruikt moet worden.

De functie uitleggen van:

– oliepomp

– warmtewisselaar

– oliefilter

– oliepeilstok.

B

       
   

De functie:

– koeling

– voorkoming van metaalcontact.

 
       
   

Bepalen motorolie: aan de hand van het instructieboek.

 
       

8.5

Kan de functie van het koelsysteem, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof en de onderdelen daarvan benoemen.

Onderdelen van het koelsysteem:

– radiateur

– thermostaat

– koelvloeistofpomp

– ventilator

– warmtewisselaar

– expansievat

– overdrukdop.

F

       
   

Functie systeem:

– beheersen van bedrijfstemperatuur.

 
       
   

Functie koelvloeistof:

– warmtetransport.

 
       
   

Ruitensproeiervloeistof:

– reinigen

– bevriezing tegengaan.

 
       

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de remmen.

   
       

9.1

Kan de soorten reminrichtingen en de onderdelen daarvan benoemen.

Soorten remmen en principewerking:

– trommelremmen

– schijfremmen.

F

       
   

Reminrichtingen:

– bedrijfsrem

– parkeerrem

– noodrem en/of hulprem

– volgwagenberemming.

 
       
   

Hulpremsystemen:

– retarder

– motorrem.

 
       
   

Onderdelen van het luchtdrukremsysteem:

– compressor

– luchtdroger

– voorraadketels

– voorraadleiding volgwagen

– commandoleiding volgwagen

– rangeerventiel

– ALR (Automatische Lastafhankelijke Regelventiel)

– remsteller.

 
       

9.2

Kan de constructie en werking van de reminrichtingen en de functie van de extra voorzieningen aan het remsysteem uitleggen.

Remwerking en principewerking:

– luchtdrukmechanisch

– elektronisch

– mechanisch.

B

       
   

Extra voorzieningen:

– ABS (Anti Blokkeer Systeem)

– ASR (Aandrijf Slip Regeling)

– EBS (Electronic Brake Support)

– ESP (Electronisch Stabiliteits Programma).

 
       
   

De meest voorkomende storingen.

 
       

9.3

Kan uitleggen op welke wijze de reminrichting bediend moet worden teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

Remsystemen en retarders:

– grenzen aan het gebruik hiervan

– gecombineerd gebruik van rem en retarder.

B

       
   

Benutting van de traagheid van het voertuig.

 
       
   

Benutting van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen.

 
   

Wat te doen in geval van defecte remmen.

 
       

10.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de functie en werking van de aandrijving, veersystemen en banden.

   
       

10.1

Kan de onderdelen van de koppeling, versnellingsbak en aandrijflijn benoemen.

De onderdelen:

– drukgroep

– versnellingsbak

– aandrijfas

– pignonwiel en kroonwiel

– differentieel

– steekassen

– differentieelslot

– kruiskoppelingen.

F

       

10.2

Kan de constructie en werking van de koppeling, versnellingsbak en aandrijflijn uitleggen.

- koppelingsmechanisme

– versnellingsbak

– aandrijfassen

– differentieel

– pignonwiel en kroonwiel.

B

       
   

Maatregelen bij slepen voertuig.

 
       

10.3

Kan de verschillende soorten banden en de daarbij behorende kenmerken noemen.

Banden:

– super single.

– tubelessband

F

       

10.4

Kan de aandachtspunten bij het wisselen van wielen en bij het gebruik en onderhoud van banden noemen.

Aandachtspunten bij het wisselen van wielen:

– volgorde van handelingen

– veiligheidsmaatregelen

– kenmerken van velgen

– bout en naafcentrering

– bandenmaat

– type band

– natrekken.

F

       
   

Aandachtpunten bij het gebruik en onderhoud van banden:

– bandenspanning

– rijstijl

– belading

– onbalans van de wielen

– oorzaken ongelijkmatige slijtage o.a. schokdempers

– dagelijkse controle:

° beschadigingen

° wielmoeren

° slijtage

– dubbellucht.

 
       

10.5

Kan de soorten, onderdelen en gebruik van de veersystemen en wielophanging benoemen.

Soorten veersystemen:

– bladvering

– luchtvering.

F

       
   

Hoogteregeling:

– bij laden en lossen

– bij aan- en afkoppelen.

 
       
   

Functie van de schokdempers.

 
       
   

Functie van de hefassen.

 
       

10.6

Kan de constructie en werking van de stuurinrichting, veersystemen en wielophanging uitleggen.

Stuurinrichting.

B

     
   

Veersystemen.

 
       
   

Wielophanging.

 
       
   

De meest voorkomende defecten.

 
       

10.7

Kan de soorten koppelmechanismen en de aandachtspunten daarvan benoemen.

Soorten koppelmechanismen:

– vangmuilkoppeling

– koppelschotel.

F

       
   

Aandachtspunten voor de chauffeur:

– vergrendeling

– borging.

 
       

11.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in het onderhoud, de controle, de storingen en het elektrische systeem.

   
       

11.1

Kan de onderdelen/componenten van het elektrische systeem herkennen en de aandachtspunten van veel voorkomende storingen benoemen.

Onderdelen/componenten:

– accu

– dynamo

– zekeringen

– startmotor

– verlichting

– richtingaanwijzers

– verbinding tussen motorvoertuig en volgwagen.

F

       
   

Aandachtspunten voor de chauffeur.

 
       
   

De meest voorkomende storingen.

 
       

11.2

Kan het belang van preventief onderhoud benoemen.

Voorkoming van onnodige stilstand.

F

       
   

Voorkoming van onnodige kosten.

 
       
   

Verhoogde bedrijfszekerheid.

 
       
   

Bevorderen van de verkeersveiligheid.

 
       
   

Lagere milieubelasting realiseren.

 
       

11.3

Kan uitleggen waaruit de voertuigcontrole voor, tijdens en na de rit bestaat.

Conform algemene instructies die in de instructieboekjes voorkomen.

B

       

11.4

Kan, gegeven een situatie, defecten herkennen en de daarbij horende maatregelen benoemen.

Waarschuwingssymbolen en de te nemen maatregelen:

– oliedruk

– cabinevergrendeling

– luchtdruk

– EBS-remsysteem

– koelwaterniveau

– koelwatertemperatuur

– dynamospanning

– olieniveau

– stuurbekrachtiging

– motorstoring

– centrale smering.

F

       
   

Aandachtspunten bij het kantelen van de cabine.

 

Bijlage 2. : Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie C (R2/V2-V3)

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS/VAKBEKWAAMHEID VOOR CATEGORIE C (R2/V2-3C)

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Nr

Eindtermen

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen.

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig.

3.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig.

4.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

5.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

6.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden.

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening.

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche.

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het goederenvervoer.

Achter de toetstermen die betrekking hebben op het examen Rijbewijs C deel 2 (R2) is vermeld: ‘**’.

De vermelde taxonomiecode heeft betrekking op het beheersingsniveau van de examens Rijbewijs C deel 2 (R2) en Vakbekwaamheid C deel 2 (V2). Voor het examen Vakbekwaamheid C deel 3 (V3) is geen taxonomiecode vermeld.

Eind- en toetstermen

Afbakening (indien van toepassing)

Tax

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen.

   
       

1.1 **

Kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op het menselijke gedrag bij het besturen van het motorvoertuig en wat het belang is van oplettendheid en houding ten opzichte van andere verkeersdeelnemers.

Het gaat hierbij om de invloed van vermoeidheid, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, rijervaring en van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op:

– het waarnemingsvermogen

– het concentratievermogen

– de reactietijd

– het evenwichtsgevoel

– het inschatten van afstand en snelheid

– de algemene lichamelijke conditie en

– de ongevalskans.

B

       
   

Tevens betreft het zaken als:

– de afbraaktijd van alcohol en medicijnen in het lichaam

– het effect van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

– het effect van een combinatie van alcohol, drugs en medicijnen

– de betekenis van stickers en bijsluiters bij medicijnen.

 
       

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig.

   
       

2.1 **

Kan uitleggen welke maatregelen in geval van een verkeersongeval of pech genomen moeten worden.

Hierbij komen zaken aan de orde als:

– persoonlijke veiligheid

– andermans veiligheid

– markeren

– alarmeren van de hulpdiensten en belanghebbenden

– noodzakelijke maatregelen nemen waaronder het kennen van de grondbeginselen van eerste hulp.

B

       

2.2 **

Kan benoemen wanneer en op welke wijze gebruik moet worden gemaakt van de veiligheidsvoorzieningen.

Hierbij komen zaken aan de orde als:

– aansprakelijkheid voor het (juiste) gebruik van veiligheidsvoorzieningen

– autogordel

– eisen zitplaats

– hoofdsteun

– veiligheidshamer.

F

       

3.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig.

   
       

3.1 **

Kan uitleggen op welke wijze milieuaspecten een rol spelen bij het gebruik van een gemotoriseerd voertuig.

Aan de orde komen hier aspecten die betrekking hebben op het milieubewuste gebruik van het motorvoertuig en het energiezuinig rijden, zoals:

– aangepast en besluitvaardig rijden

– acceleratie

– accessoires op of aan het voertuig

– afvoer van accu

– anticiperen

– bandenspanning

– controle in en buiten het voertuig

– defensief rijden

– filerijden

– gas geven, (ont)koppelen en schakelen

– gebruik van de toerenteller

– gebruik van cruisecontrol

– geluidshinder

– lading

– langdurige stops in het verkeer

– reiniging voertuig

– remmen en stoppen

– ritvoorbereiding

– soort brandstof bij voertuig met katalysator

– starten en wegrijden

– stroomverbruikers

– volgafstand.

B

4.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

   
       

4.1 **

Kan de werkingssfeer van de Wet wegvervoer goederen en de Regeling wegvervoer goederen benoemen.

Doel van de Wet wegvervoer goederen en de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen:

Wet wegvervoer goederen:

Hoofdstuk I:

Art. 1.1: – de definitie van beroepsvervoer

– de definitie van eigen vervoer

– de definitie van een vrachtauto

Art. 1.2 lid 1

F

       
   

Hoofdstuk 2:

Art. 2.1 lid 1 en

 
       
   

De verbodsbepalingen:

Art. 2.3 lid 1 en lid 5

Art. 2.5

Art. 2.6

Art. 2.11 (en Art. 13 Regeling)

Art. 2.13

 
       
   

Hoofdstuk 5: Toezicht, Handhaving en Opsporing

 
       
   

Van de Regeling wegvervoer goederen de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen:

Regeling wegvervoer goederen:

Art. 3

Art. 10

Art. 15 lid 4

 
       

4.2 **

Kan de verschillende vormen van goederenvervoer en de toepassing daarvan uitleggen.

De vormen van vervoer:

– nationaal

– internationaal binnen de EU

– internationaal buiten de EU

– transito

– cabotagevervoer.

B

       

4.3 **

Kan de voor het goederenvervoer vereiste documenten noemen.

De persoonlijke documenten:

– rijbewijs

– chauffeursdiploma

– paspoort/identiteitsbewijs

– registratiebladen tachograaf

– bestuurderskaart

– print-outs

– ADR-certificaat.

F

       
   

De voertuigdocumenten:

– kentekenbewijs

– groene kaart.

 
       
   

Het ladingdocument:

– vrachtbrief.

 
       

4.4 **

Kan de soorten vrachtbrieven en de functie daarvan noemen.

De soorten:

– het vervoeradres (AVC vrachtbrief)

– de rembours vrachtbrief

– CMR vrachtbrief.

F

       
   

De verschijningsvormen:

– papier

– elektronisch.

 
       
   

De drie functies:

– vervoersovereenkomst

– bewijs van ontvangst

– bewijs van aflevering.

 
       

4.5 **

Kan de verplichtingen van het standaardcontract (vervoersovereenkomst) voor het nationaal goederenvervoer van de afzender, de vervoerder en de ontvanger uitleggen.

De AVC-condities voor zover betrekking op aansprakelijkheid bij laden, lossen, overbelading, vertraging, ladingschade en manco’s.

B

     
 

Rembours zendingen, rembours vrij zicht.

 
       

4.6 **

Kan de verplichtingen van het Verdrag betreffende Overeenkomst tot internationaal goederenvervoer van de afzender, de vervoerder en de ontvanger uitleggen.

De CMR-condities voor zover betrekking op aansprakelijkheid bij laden, lossen, overbelading, vertraging, ladingschade en manco’s.

B

     
 

Rembours zendingen, rembours vrij zicht.

 
       

4.7

Kan een internationale vrachtbrief hanteren.

Het gebruik van de genummerde vakken.

B

       

4.8

Kan de soorten en de toepassing van nationale en internationale transportvergunningen uitleggen.

Het goederenvervoer:

De soorten vergunningen:

– binnenlandse vergunning (als bedoeld in art. 7 WWG)

– communautaire vergunning of Eurovergunning

– ritmachtiging

– CEMT-vergunning.

B

       
   

De geldigheidsduur van de vergunningen.

 
       
   

Het toepassingsgebied:

– Europese Unie landen

– EVA-landen

– CEMT-landen.

 
       

4.9

Kan de procedure bij grensoverschrijdingen uitleggen.

Het verschil tussen binnen- en buitengrenzen.

B

       
   

De bevoegdheden van de douane.

 
       
   

Het verschil tussen communautaire en niet communautaire goederen (T2 en T1).

De elektronische aangifte.

 
       
   

De documenten:

– begeleidingsdocument transit

– begeleidingsdocument export

– TIR – carnet.

 
       

4.10

Kan de functie van tussenpersonen in het vervoer noemen.

De expediteur als tussenpersoon tussen afzender en vervoerder.

F

       

4.11

Kan noemen wanneer de speciale, de goederen begeleidende, documenten gebruikt moeten worden.

De documenten bij speciale ladingen:

– gevarenkaart

– gezondheidsverklaring

– milieuvervuilende stoffen (afvalstoffen).

F

       

5.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

   
       

5.1 **

Kan de werkingssfeer en de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer uitleggen.

Het doel van de ATW (Arbeidstijdenwet).

B

     
 

De relatie ATW / ATB (Arbeidstijdenbesluit) vervoer.

De werkingssfeer ATB vervoer.

De extra-territoriale werking ATB vervoer.

 
       
   

De definities:

– arbeid

– arbeidstijd

– werknemer

– werkgever

– vrachtauto

– bestuurder

– bijrijder

– rijtijd

– rusttijd

– week

– pauze

– nachtdienst.

 
       
   

Het verschil tussen standaard- en overlegregeling.

Het collectief overleg.

 
       
   

De bepalingen rusttijd, rijtijd, pauzes, nachtarbeid, arbeid op zondag.

De controlemiddelen:

– tachograaf

 
       
   

De verantwoordelijkheden bij overtredingen.

 
       
   

Toezicht en handhaving:

– controlerende instanties

– bevoegdheden.

 
       

5.2

Kan de voor de beroepsuitoefening belangrijke bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer toepassen.

Aan de hand van gegeven situaties de dagelijkse rijtijd, wekelijkse rijtijd, onderbrekingen, dagelijkse rusttijd en wekelijkse rusttijd bepalen.

R

       

5.3 **

Kan de werkingssfeer van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en 3821/85 (EG) uitleggen.

De relatie met de ATW en ATB vervoer.

B

       

5.4

Kan benoemen wanneer de AETR van toepassing is.

Andere landen dan de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.

F

       

5.5 **

Kan uiteenzetten hoe een analoge en een digitale tachograaf gebruikt moeten worden.

De functie van een tachograaf.

B

       
   

De symbolen op het apparaat.

 
       
   

Het E-keurmerk, de verzegeling, het installatieplaatje.

 
       
   

De verboden handelingen van de chauffeur.

 
       
   

De analoge tachograaf:

– elektronische of mechanische aandrijving

– één of twee bemanningsleden

– registratie van gegevens

– uitvoering.

 
       
   

De aanduidingen op de tachograafschijf.

 
       
   

De digitale tachograaf:

– voorzieningen

– controle

– soorten tachograafkaarten

– registratie op de bestuurderskaart

– werking van de digitale tachograaf.

 
       
   

Het gebruik van de bestuurderskaart, tachograafschijf / print.

 
       

5.6

Kan uiteenzetten welke verplichtingen er zijn indien een tachograaf niet meer werkt en/of de bestuurderskaart niet gebruikt kan worden.

De handelwijze bij het disfunctioneren van de tachograaf.

De handelwijze bij het zoekraken en/of beschadigd/defect raken van de bestuurderskaart.

B

       

5.7

Kan de wettelijke bepalingen inzake de basiskwalificatie en nascholing noemen.

De verplichting tot 35 uur nascholing per 5 jaar.

F

       

5.8

Kan de werkingssfeer van de C.A.O. uitleggen.

De rechten en plichten van werkgever/werknemer.

De arbeidsvoorwaarden.

B

       

6.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop lading veilig vervoerd moet worden.

   
       

6.1

Kan de krachten en de weerstanden die tijdens het rijden in beladen toestand optreden, verklaren.

De krachten die op een voertuig en/of lading werken.

De gewichtsverdeling.

Het zwaartepunt, de stabiliteit, het kantelmoment onder andere bij bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading enz.

De risico’s bij remmen (onder andere scharen).

B

       

6.2

Kan de gevolgen van overbelading noemen.

De gevolgen:

– ongunstig brandstofverbruik

– versnelde slijtage

– schade aan wegen

– verkeersveiligheid

– sancties

– invloed op wegligging

– invloed op rijeigenschappen

F

       

6.3 **

Kan uitleggen hoe op een juiste wijze lading gestuwd en gezekerd moet worden.

De verdeling van goederen in de laadruimte op grond van bestemming, soort goederen, gewicht, omvang, vorm en eigenschappen daarbij rekening houdend met de asbelasting, wrijvingsweerstand en type opbouw.

B

       
   

Interpreteren van behandeletiketten.

 
       
   

Afdekken van losse lading.

 
       
   

Manier van zekeren (direct zekeren, neer zekeren en vorm).

 
       

6.4 **

Kan de hulpmiddelen bij het laden en lossen en de toepassing noemen.

De hulpmiddelen bij laden en lossen:

– laadklep

– voorziening om laadvloer te kunnen laten zakken

– hefbrug

– oprijbrug

– dockleveller

– rijplaten

– steekwagen

– hand- en elektrische pallettruck

– steekwagen

– meeneemheftruck, -stapelaar

– heftruck

– autolaadkraan

– transportband

– walking floor

– kipperinstallatie.

F

       
   

Hulpmiddelen bij stuwage:

– sjorhaken

– spankettingen

– spanbanden, alsmede de betekenis van de etiketten daarvan

– rongen en kleppen

– vergrendelstangen en airbags

– dekzeilen

– twistlocks

– stophout, balken en keggen

– dekens

– antislipmatten.

 
       

6.5

Kan aan de hand van de gegevens van het voertuig interpreteren of de aangeboden lading meegenomen mag worden.

De gegevens op het kentekenbewijs.

B

       

6.6

Kan op basis van de voertuiggegevens het benodigde laadvolume berekenen.

Gegeven een situatie de kubieke inhoud kunnen berekenen.

Gegeven een situatie het aantal palletplaatsen (voor Euro- of blokpallets) kunnen bepalen.

R

       

6.7

Kan de verschillende soorten goederen en de daarvoor gebruikte verpakkingen noemen.

De soorten goederen:

– vast

– vloeibaar

– gas.

De soorten verpakkingen:

– dozen, bakken, kratten

– kisten

– tanks, containers

– big bags, IBC’s

– cilinders

– jerry cans

– vaten

– gasflessen.

F

       

6.8

Kan verschillende soorten samenladingseenheden noemen.

De samenladingseenheden:

– pallets: soorten, standaard afmetingen, toepassingen

– rolcontainers

– wissellaadbak

– afzetbak

– zeecontainers.

F

       

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening.

   
       

7.1

Kan de werkingssfeer van de Arbo-wet en het Arbobesluit uitleggen.

De bevordering van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Geldt voor alle werknemers en zelfstandigen.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgevers en -nemers.

B

       

7.2

Kan de verplichtingen van werkgever en werknemer in het kader van de Arbo-wet noemen.

De bepalingen in art. 8 en 11.

F

       

7.3

Kan de meest voorkomende ongevallen in de vervoerssector en de oorzaak noemen.

Statistieken van verkeersongevallen.

F

     
   

Soorten arbeidsongevallen:

– werken zonder bevoegdheid

– niet borgen, veilig stellen

– veiligheden buiten werking stellen

– niet/niet juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

– onjuiste, onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen

– onjuist beladen/plaatsen

– werk op/aan bewegende machines

– overig onjuist gebruik materiaal

– ontoereikende afscherming

– defect gereedschap/materieel ter beschikking gesteld

– niet toereikende alarmsystemen

– gebrek aan orde en netheid

– te hoge/lage temperatuur

– te veel/weinig verlichting

– overige directe oorzaken (o.a. vallen).

 
       

7.4

Kan uiteenzetten hoe arbeidsongevallen en fysieke risico’s voorkomen kunnen worden en hoe de gevolgen ervan beperkt kunnen worden.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De juiste hulpmiddelen.

Het vermijden van belastende factoren.

B

       

7.5

Kan de oorzaken van verkeersongevallen en de betrokkenheid van vrachtauto’s daarbij uitleggen.

De aard:

– soorten verkeersongevallen

– schade t.g.v. bijzondere manoeuvres.

B

       
   

De oorzaken:

– fysieke gesteldheid

– psychische gesteldheid, concentratie

– (rij)gedrag

– weersomstandigheden

– verkeersovertredingen

– verkeersdrukte

– bekendheid met de omgeving

– bedrijfszekerheid van het voertuig

– belading.

 
       

7.6

Kan de gevolgen van verkeersongevallen op menselijk, materieel, en financieel vlak uitleggen.

Menselijk:

– verwondingen, blijvende invaliditeit, dood

– psychische klachten

– uitval.

B

       
   

Materieel:

– uitval

– stilstand

– capaciteitsgebrek.

 
       
   

Financieel:

– reparatiekosten

– vervangingskosten

– waardevermindering van het voertuig

– kosten t.g.v. filevorming.

 
       

7.7

Kan uitleggen welke factoren leiden tot vermoeidheid en stress, kan de symptomen herkennen en kan in dit verband het belang van een juiste basiscyclus werk/rust en goede voeding uitleggen.

Factoren waardoor vermoeidheid en stress kunnen ontstaan:

– veel zitten tijdens lange ritten

– zware lichamelijke inspanningen tijdens laden en lossen

– rijverboden

– storingen

– venstertijden

– vertragingen

– verkeersstremmingen

– slechte weersomstandigheden

– ritopdracht

– problemen op het werk

– problemen in de privésituatie

– criminaliteit

– ongevallen.

B

       
   

Symptomen:

– lichamelijke klachten

– gedragsveranderingen.

 
       
   

Voorkomen van vermoeidheid en stress.

 
       
   

Juiste basiscyclus werk/rust door op een goede manier om te gaan met:

– bewegen

– roken

– alcohol

– voeding

– ontspanning.

 
       
   

Gezonde voeding:

– variatie, voldoende afwisseling

– vermijd ongezonde (verzadigde) vetten

– vezelrijk (voldoende groente, fruit en (volkoren of bruin)brood)

– lichte maaltijden

– voldoende drinken, minimaal 1,5 liter per dag

– rustig eten, de tijd nemen

– regelmatig eten (3 maaltijden per etmaal) en rekening houden met biologische klok

– niet teveel zout en suiker.

 
       

7.8

Kan uitleggen hoe criminaliteit en het vervoer van illegalen kan worden voorkomen.

Soorten criminaliteit.

B

       
   

Gevolgen voor de chauffeur.

 
       
   

Preventieve maatregelen:

– vrachtauto goed op slot

– keuze parkeerplaats (verlichte plek, bij anderen parkeren, parkeerplek met toezicht)

– het al dan niet verlaten en onbeheerd achterlaten van de vrachtauto is afhankelijk van het parkeermoment/de parkeerplek

– voorkomen dat derden bij de lading kunnen komen

– verzegeling controleren

– voor het wegrijden de vrachtauto checken: rondom, onder de vrachtauto, verzegeling controleren, andere potentiële verstopplekken en indien mogelijk, de lading

– zorg dragen voor persoonlijke-, lading- en voertuigdocumenten

– niet met derden praten over de samenstelling van de lading.

 
       
   

Relevante immigratiebepalingen omtrent verstekelingen.

 
       

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche.

   
       

8.1

Kan de taken van de chauffeur noemen in relatie tot het imago van de transportsector.

Vervoert goederen dat leidt tot de volgende werkprocessen:

– voert ritvoorbereiding uit

– neemt professioneel deel aan het verkeer

– voert rijklaarcontroles uit

– voert kleine reparaties uit

– koppelt samenstellen van voertuigen aan en af

– plant en berekent rij- en rusttijden

– beoordeelt de staat en hoeveelheid lading

– laadt en lost de lading

– verdeelt de lading en zet de lading vast

– draagt zorg voor documenten

– handelt bij incidenten en ongevallen

– houdt zich aan de werkinstructies van de leidinggevende.

F

       

8.2

Kan de personen en de instanties waarmee de chauffeur in zijn werk te maken heeft noemen en het gewenst gedrag van de chauffeur ten opzichte van deze personen uitleggen.

Onder andere:

– de opdrachtgevers, de klanten

– de verladers, de ontvangers

– de opsporingsambtenaren

– de expediteurs

– de medeweggebruikers.

Gewenst gedrag ten opzichte van deze personen.

B

       

8.3

Kan uitleggen wat de relatie is tussen de organisatie en uitvoering van het werk en de kwaliteit van de dienstverlening, de commerciële en financiële gevolgen van een geschil en kan uitleggen wat zijn bijdrage hierin kan zijn.

De kwaliteit van de dienstverlening en het professioneel gedrag van medewerkers:

– uitstraling

– representativiteit chauffeur

– representativiteit materiaal

– klantvriendelijk

– afspraken nakomen

– wijze van communiceren.

De commerciële en financiële gevolgen van een geschil.

B

       

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het goederenvervoer.

   
       

9.1

Kan de verschillende modaliteiten, hun voor- en nadelen en hun relatieve aandeel in de goederenstroom noemen.

De soorten modaliteiten en hun relatieve aandeel:

– wegvervoer

– spoorvervoer

– vervoer over het water (zee en binnenwater)

– luchtvervoer

– vervoer per pijp.

Verhouding nationaal en internationaal wegvervoer.

F

       

9.2

Kan onderscheid maken tussen vervoersspecialiteiten en hun toepassing en de verschillende soorten dienstverlening in de vervoersbranche.

De vervoersspecialiteiten:

– verhuizingen

– vervoer gevaarlijke stoffen

– geconditioneerd vervoer

– veevervoer

– exceptioneel transport

– tankvervoer

– distributievervoer.

B

       
   

De soorten dienstverlening:

– transport

– opslag.

 
       

9.3

Kan ontwikkelingen met betrekking tot het dienstenpakket noemen.

Value added logistics, crossdocking, logistieke dienstverlening.

F

       

9.4

Kan de belangrijkste werkgeversorganisaties in het goederenvervoer noemen.

– TLN

– VERN.

F

Bijlage 3. : Toetsmatrijs theorie-examen rijbewijs/vakbekwaamheid voor categorie D (R2/V2-V3)

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

EIND- EN TOETSTERMEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN RIJBEWIJS/VAKBEKWAAMHEID VOOR CATEGORIE D (R2/V2-3D)

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

Nr

Eindtermen

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen.

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig.

3.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig.

4.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

5.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

6.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop personen en bijbehorende lading veilig vervoerd moeten worden.

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening.

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche.

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het personenvervoer.

Achter de toetstermen die betrekking hebben op het examen Rijbewijs D deel 2 (R2) is vermeld: ‘**’.

De vermelde taxonomiecode heeft betrekking op het beheersingsniveau van de examens Rijbewijs D deel 2 (R2) en Vakbekwaamheid D deel 2 (V2). Voor het examen Vakbekwaamheid D deel 3 (V3) is geen taxonomiecode vermeld.

Eind- en toetstermen

Afbakening (indien van toepassing)

Tax

1.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen.

   
       

1.1 **

Kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op het menselijke gedrag bij het besturen van het motorvoertuig en wat het belang is van oplettendheid en houding ten opzichte van andere verkeersdeelnemers.

Het gaat hierbij om de invloed van vermoeidheid, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, rijervaring en van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op:

– het waarnemingsvermogen

– het concentratievermogen

– de reactietijd

– het evenwichtsgevoel

– het inschatten van afstand en snelheid

– de algemene lichamelijke conditie en

– de ongevalskans.

B

       
   

Tevens betreft het zaken als:

– de afbraaktijd van alcohol en medicijnen in het lichaam

– het effect van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

– het effect van een combinatie van alcohol, drugs en medicijnen

– de betekenis van stickers en bijsluiters bij medicijnen.

 
       

2.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij het gebruik van het motorvoertuig.

   
       

2.1 **

Kan uitleggen welke maatregelen in geval van een (verkeers)ongeval, pech of onwel worden van passagiers genomen moeten worden.

Hierbij komen zaken aan de orde als:

– persoonlijke veiligheid

– andermans veiligheid

– markeren

– alarmeren van de hulpdiensten en belanghebbenden

– noodzakelijke maatregelen nemen waaronder het kennen van de grondbeginselen van eerste hulp.

B

       

2.2 **

Kan benoemen wanneer en op welke wijze gebruik moet worden gemaakt van de veiligheidsvoorzieningen.

Hierbij komen zaken aan de orde als:

– aansprakelijkheid voor het (juiste) gebruik van veiligheidsvoorzieningen

– autogordel

– eisen zitplaats

– hoofdsteun

– veiligheidshamer.

F

       

3.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de milieuaspecten die het gevolg zijn van het gebruik van het motorvoertuig.

   
       

3.1 **

Kan uitleggen op welke wijze milieuaspecten een rol spelen bij het gebruik van een gemotoriseerd voertuig.

Aan de orde komen hier aspecten die betrekking hebben op het milieubewuste gebruik van het motorvoertuig en het energiezuinig rijden, zoals:

– aangepast en besluitvaardig rijden

– acceleratie

– accessoires op of aan het voertuig

– afvoer van accu

– anticiperen

– bandenspanning

– controle in en buiten het voertuig

– defensief rijden

– filerijden

– gas geven, (ont)koppelen en schakelen

– gebruik van de toerenteller

– gebruik van cruisecontrol

– geluidshinder

– bagage

– langdurige stops in het verkeer

– reiniging voertuig

– remmen en stoppen

– ritvoorbereiding

– soort brandstof bij voertuig met katalysator

– starten en wegrijden

– stroomverbruikers

– volgafstand.

B

       

4.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen in de vervoerswetgeving.

   
       

4.1 **

Kan de werkingssfeer van de Wet personenvervoer 2000 benoemen.

Het doel van de wet en de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen.

F

       
   

Het uitvoeringsbesluit en de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen.

 
       
   

De soorten vervoer:

– openbaar vervoer

– besloten busvervoer

– taxivervoer.

 
       
   

De communautaire vergunning.

De geldigheidsduur van de vergunningen/vergunningsbewijzen.

 
       
   

De vrijstellingen:

– bepaalde diensten

– bepaalde soorten vervoer.

 
       
   

De verbodsbepalingen.

 
       
   

Toezicht en handhaving:

– controlerende instanties

– bevoegdheden.

 
       

4.2 **

Kan de verschillende vormen van personenvervoer interpreteren.

De vormen van nationaal vervoer:

– openbaar vervoer

– besloten busvervoer.

B

       
   

De vormen van internationaal vervoer:

– geregeld

– bijzonder geregeld

– ongeregeld

– cabotage

– vervoer voor eigen rekening.

 
       

4.3 **

Kan de vervoersvoorwaarden in het openbaar en besloten busvervoer interpreteren.

De algemene voorwaarden voor openbaar stads- en streekvervoer.

B

       
   

De inhoud van het dienstregelingen boekje.

 
       
   

De bepalingen voor de reiziger in het openbaar vervoer.

 
       
   

De KNV Busvervoer voorwaarden.

 
   

De ANVR-reisvoorwaarden.

 
       
   

De inhoud van de ritopdracht.

 
       

4.4 **

Kan de voor het personenvervoer vereiste documenten noemen.

De persoonlijke documenten:

– rijbewijs

– geneeskundige verklaring

– paspoort / identiteitsbewijs

– registratiebladen tachograaf

– bestuurderskaart

– print-outs.

F

       
   

De voertuigdocumenten:

– kentekenbewijs

– groene kaart

– STEK-verklaring.

 
       

4.5 **

Kan de soorten en de toepassing van nationale en internationale transportvergunningen uitleggen.

De vereiste documenten, toepassing:

– communautaire vergunning

– vergunning geregeld vervoer

– vergunning voor bijzonder geregeld vervoer

– contract

– EU/EER reisblad

– attest

– dienstregeling

– tarievenlijst

– ASOR-reisblad.

B

       
   

Het toepassingsgebied: landen behorend tot:

– Europese Unie landen (inclusief Noorwegen en Zwitserland)

– Interbus-landen

– overige landen.

 
       

5.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

   
       

5.1 **

Kan de werkingssfeer en de voor de beroepsuitoefening relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer uitleggen.

Het doel van de ATW (Arbeidstijdenwet).

B

       
   

De relatie ATW / ATB (Arbeidstijdenbesluit) vervoer.

De werkingssfeer ATB vervoer.

De extra-territoriale werking ATB vervoer.

 
       
   

De definities:

– arbeid

– arbeidstijd

– werknemer

– werkgever

– bus

– bestuurder

– bijrijder

– rijtijd

– rusttijd

– week

– pauze

– nachtdienst.

 
       
   

Het verschil tussen standaard- en overlegregeling.

Het collectief overleg.

 
       
   

De bepalingen rusttijd, rijtijd, pauzes, nachtarbeid, arbeid op zondag.

 
       
   

Afwijkende bepalingen voor het openbaar vervoer.

 
       
   

De controlemiddelen:

– tachograaf

– dienstrooster.

 
       
   

De verantwoordelijkheden bij overtredingen.

 
       
   

Toezicht en handhaving:

– controlerende instanties

– bevoegdheden.

 
       

5.2

Kan de voor de beroepsuitoefening belangrijke bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer toepassen.

Aan de hand van gegeven situaties de dagelijkse rijtijd, wekelijkse rijtijd, onderbrekingen, dagelijkse rusttijd en wekelijkse rusttijd bepalen.

R

       

5.3 **

Kan de werkingssfeer van de Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en 3821/85 (EG) uitleggen.

De relatie met de ATW en ATB vervoer.

B

       

5.4

Kan benoemen wanneer de AETR van toepassing is.

Andere landen dan de EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.

F

       

5.5 **

Kan uiteenzetten hoe een analoge en een digitale tachograaf gebruikt moeten worden.

De functie van een tachograaf.

B

     
   

De symbolen op het apparaat.

 
       
   

Het E-keurmerk, de verzegeling, het installatieplaatje.

 
       
   

De verboden handelingen van de chauffeur.

 
       
   

De analoge tachograaf:

– elektronische of mechanische aandrijving

– één of twee bemanningsleden

– registratie van gegevens

– uitvoering.

 
       
   

De aanduidingen op de tachograafschijf.

 
       
   

De digitale tachograaf:

– voorzieningen

– controle

– soorten tachograafkaarten

– registratie op de bestuurderskaart

– werking van de digitale tachograaf.

 
       
   

Het gebruik van de bestuurderskaart, tachograafschijf / print.

 
       

5.6

Kan uiteenzetten welke verplichtingen er zijn indien een tachograaf niet meer werkt en/of de bestuurderskaart niet gebruikt kan worden.

De handelwijze bij het disfunctioneren van de tachograaf.

De handelwijze bij het zoekraken en/of beschadigd/defect raken van de bestuurderskaart.

B

       

5.7

Kan de wettelijke bepalingen inzake de basiskwalificatie en nascholing noemen.

De verplichting tot 35 uur nascholing per 5 jaar.

F

       

5.8

Kan de werkingssfeer van de C.A.O. uitleggen.

De rechten en plichten van werkgever/werknemer.

De arbeidsvoorwaarden.

B

       

6.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop personen en bijbehorende lading vervoerd moeten worden.

   
       

6.1

Kan de krachten en de weerstanden die tijdens het rijden in beladen toestand optreden, verklaren.

De krachten die op een voertuig en/of passagiers werken.

B

       
   

De gewichtsverdeling.

 
       
   

Het zwaartepunt, de stabiliteit, het kantelmoment.

 
       
   

De risico’s bij optrekken en remmen.

 
       

6.2

Kan de gevolgen van overbelading noemen.

De gevolgen:

– ongunstig brandstofverbruik

– versnelde slijtage

– invloed op wegligging

– schade aan wegen

– verkeersveiligheid

– sancties

– invloed op rijeigenschappen

– invloed op passagiers.

F

       

6.3

Kan de factoren die de rijeigenschappen van de autobus beïnvloeden, noemen.

De factoren:

– het aantal passagiers

– de aanhangwagen

– het type voertuig.

F

       

6.4 **

Kan uitleggen hoe de veiligheid en het comfort van de passagiers en de bagage gewaarborgd kan worden.

De bedrijfszekerheid van het voertuig.

B

       
   

Correct en veilig rijgedrag.

 
       
   

De ritvoorbereiding.

 
       
   

De rijklaarcontrole:

– inspectie van de passagiersruimte

– aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen

– foerage (bij besloten busvervoer)

– inspectie voertuig.

 
       
   

De maatregelen ter voorkoming van diefstal.

 
       
   

Het documentenbeheer.

 
       
   

De bagagecontrole.

 
       
   

De passagiersvoorzieningen.

 
       

6.5 **

Kan de aandachtspunten bij het vervoer van specifieke personen of groepen personen uitleggen.

Onder andere vervoer van personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, vervoer van kinderen en ouderen.

B

       

7.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de veiligheidsaspecten bij de beroepsuitoefening.

   
       

7.1

Kan de werkingssfeer van de Arbo-wet en het Arbobesluit uitleggen.

De bevordering van gezondheid, veiligheid en welzijn.

B

     
   

Geldt voor alle werknemers en zelfstandigen.

 
       
   

De gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgevers en -nemers.

 
       

7.2

Kan de verplichtingen van werkgever en werknemer in het kader van de Arbo-wet noemen.

De bepalingen in art. 8 en 11.

F

       

7.3

Kan de meest voorkomende ongevallen in de vervoerssector en de oorzaken noemen.

Statistieken van verkeersongevallen.

Soorten arbeidsongevallen:

– werken zonder bevoegdheid

– niet borgen, veilig stellen

– veiligheden buiten werking stellen

– onjuist beladen/plaatsen

– ontoereikende afscherming

– defect gereedschap/materieel ter beschikking gesteld

– niet toereikende alarmsystemen

– gebrek aan orde en netheid

– te hoge/lage temperatuur

– te veel/weinig verlichting

– overige directe oorzaken (o.a. vallen).

F

       

7.4

Kan uiteenzetten hoe arbeidsongevallen en fysieke risico’s voorkomen kunnen worden en hoe de gevolgen ervan beperkt kunnen worden.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

B

       
   

De juiste hulpmiddelen (o.a. een lift voor rolstoelen).

 
       
   

Het vermijden van belastende factoren.

 
       

7.5

Kan de oorzaken van verkeersongevallen en de betrokkenheid van autobussen daarbij uitleggen.

De aard:

– soorten verkeersongevallen

– bij bijzondere manoeuvres.

B

       
   

De oorzaken:

– fysieke gesteldheid

– psychische gesteldheid, concentratie

– (rij)gedrag

– weersomstandigheden

– verkeersovertredingen

– verkeersdrukte

– bekendheid met de omgeving

– bedrijfszekerheid van het voertuig.

– belading.

 
       

7.6

Kan de gevolgen van verkeersongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak uitleggen.

Menselijk:

– verwondingen, blijvende invaliditeit, dood

– psychische klachten

– uitval.

B

       
   

Materieel:

– uitval

– stilstand

– capaciteitsgebrek.

 
       
   

Financieel:

– reparatiekosten

– vervangingskosten

– waardevermindering van het voertuig

– kosten t.g.v. filevorming.

 
       

7.7

Kan uitleggen welke factoren leiden tot vermoeidheid en stress, kan de symptomen herkennen en kan in dit verband het belang van een juiste basiscyclus werk/rust en goede voeding uitleggen.

Factoren waardoor vermoeidheid en stress kunnen ontstaan:

– veel zitten tijdens lange ritten

– zware lichamelijke inspanningen bagagehandling

– rijverboden

– storingen

– vertragingen

– verkeersstremmingen

– slechte weersomstandigheden

– gedrag van passagiers

– dienstrooster/regeling

– ritopdracht/ritplanning

– problemen op het werk

– problemen in de privésituatie

– criminaliteit

– ongevallen.

B

       
   

Symptomen:

– lichamelijke klachten

– gedragsveranderingen.

 
       
   

Voorkomen van vermoeidheid en stress.

 
       
   

Juiste basiscyclus werk/rust door op een goede manier om te gaan met:

– bewegen

– roken

– alcohol

– voeding

– ontspanning.

 
       
   

Gezonde voeding:

– variatie, voldoende afwisseling

– vermijd ongezonde (verzadigde) vetten

– vezelrijk (voldoende groente, fruit en (volkoren of bruin)brood)

– lichte maaltijden

– voldoende drinken, minimaal 1,5 liter per dag

– rustig eten, de tijd nemen

– regelmatig eten (3 maaltijden per etmaal) en rekening houden met biologische klok

– niet teveel zout en suiker.

 
       

7.8

Kan uitleggen hoe criminaliteit en het vervoer van illegalen kan worden voorkomen.

Soorten criminaliteit.

B

       
   

Gevolgen voor de chauffeur.

 
       
   

De maatregelen (checklist) waarmee criminaliteit en illegaliteit aan de bus kan worden voorkomen:

– bus goed op slot

– keuze parkeerplaats (verlichte plek, bij anderen parkeren, parkeerplek met toezicht)

– het al dan niet verlaten van de bus is afhankelijk van het parkeermoment/de parkeerplek

– voor het wegrijden de bus checken: rondom, onder de bus, andere potentiële verstopplekken

– zorg dragen voor persoonlijke en voertuigdocumenten.

 
       
   

Relevante immigratiebepalingen omtrent verstekelingen.

 
       

8.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de wijze waarop de beroepschauffeur kan bijdragen aan het goede imago van de door hem vertegenwoordigde branche.

   

8.1

Kan de taken van de chauffeur noemen in relatie tot het imago van de vervoerssector.

Vervoert personen dat leidt tot de volgende werkprocessen:

– voert ritvoorbereiding uit

– neemt professioneel deel aan het verkeer

– voert rijklaarcontroles uit

– voert kleine reparaties uit

– plant en berekent rij- en rusttijden

– beoordeelt de staat en hoeveelheid lading en bagage

– de bagagehandling

– draagt zorg voor documenten

– handelt bij incidenten en ongevallen

– onderhoudt professioneel contact met passagiers

– houdt zich aan de werkinstructies van de leidinggevende

– draagt zorg voor het chemisch toilet.

F

       

8.2

Kan de personen en de instanties waarmee de chauffeur in zijn werk te maken heeft noemen en het gewenst gedrag van de chauffeur ten opzichte van deze personen uitleggen.

Onder andere:

– de opdrachtgevers, de klanten

– de passagiers

– bij de reis betrokken personen (hotel-, restaurantpersoneel e.d.)

– de opsporingsambtenaren

– de medeweggebruikers.

B

       
   

Gewenst gedrag ten opzichte van deze personen.

 
       

8.3

Kan uitleggen wat de relatie is tussen de organisatie en uitvoering van het werk en de kwaliteit van de dienstverlening, de commerciële en financiële gevolgen van een geschil en kan uitleggen wat zijn bijdrage hierin kan zijn.

De kwaliteit van de dienstverlening en het professioneel gedrag van medewerkers:

– uitstraling

– representativiteit chauffeur

– representativiteit materiaal

– klantvriendelijk

– afspraken nakomen

– wijze van communiceren.

De commerciële en financiële gevolgen van een geschil.

B

       

9.

De kandidaat heeft kennis van en inzicht in de markt van het personenvervoer.

   
       

9.1

Kan de verschillende modaliteiten, hun voor- en nadelen en hun relatieve aandeel in de personenvervoersstroom noemen.

De soorten modaliteiten en hun relatieve aandeel:

– openbaar vervoer

– besloten busvervoer

– spoorvervoer

– taxivervoer

– personenauto.

F

       

9.2

Kan de belangrijkste werkgeversorganisaties in het personenvervoer noemen.

Voornaamste organisaties in het personenvervoer:

– KNV Busvervoer

– KNV Taxivervoer

– Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleidingen voor het Besloten Busvervoer (STAOBB)

– Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.

F

       

9.3

Kan onderscheid maken tussen vervoersspecialiteiten en hun toepassing en de verschillende soorten dienstverlening in de vervoersbranche.

De soorten vervoer:

– pendelvervoer

– rondreizen

– dagtochten

– haal- en brengritten

– schoolvervoer

– doelgroepenvervoer.

B

Bijlage 4. : Toetsmatrijs Praktische Toets C

[Regeling vervallen per 19-01-2013]

   

Opgesteld door:

CCV

Examenonderdeel

Praktische Toets C

Code:

Nnb

Naam:

Praktische Toets C

Toetsvorm:

Praktische Toets afgenomen door opleider

Eindtermen/toetstermen:

Afbakening:

Taxonomie code:

Lading (1.4 richtlijn 2003/59/EG)

1.1

Laden en lossen en vastzetten van lading

De kandidaat is in staat om de veiligheidsvoorzieningen aan te wijzen en te bedienen.

F/R

       
   

De kandidaat is in staat om de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het laden en lossen van de lading:

– goed vastzetten van de lading binnen de voornaamste categorieën (ijzer, hout, rolcontainers, pallets en);

– afdekken van los gestorte goederen

– controle van de vastzetinrichtingen;

– juiste verdeling van de belasting over de assen;

– juiste verdeling van de belasting om de stabiliteit van de vrachtauto te borgen (rekening houdend met het zwaartepunt).

 
       
   

De kandidaat is in staat om in relatie tot de te vervoeren lading:

– een juiste keuze te maken voor klem- en vastzettechnieken (sjorringen, klemstangen, kettingen, rekken, antislipmatten, sjorbanden);

– een juiste keuze te maken voor laad- en losmachines (laadklep en pompwagen).

 
       

Criminaliteit en illegaliteit (3.2 richtlijn 2003/59/EG)

2.1

Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit

De kandidaat is in staat de maatregelen (checklist) te noemen waarmee criminaliteit en illegaliteit aan de vrachtauto/lading kan worden voorkomen:

– vrachtauto goed op slot;

– keuze parkeerplaats (verlichte plek, bij anderen parkeren, parkeerplek met toezicht);

– het al dan niet verlaten van de vrachtauto is afhankelijk van het parkeermoment/de parkeerplek;

– voorkomen dat derden bij de lading kunnen komen;

– verzegeling controleren;

– voor het wegrijden de vrachtauto rondom checken: rondom, onder de vrachtauto, verzegeling controleren, andere potentiële verstopplekken en indien mogelijk, de lading;

– zorg dragen voor persoonlijke-, lading- en voertuigdocumenten;

– niet met derden praten over de samenstelling van de lading.

F

       

Fysieke risico’s (3.3 richtlijn 2003/59/EG)

3.1

Voorkomen van fysieke risico’s

De kandidaat is in staat om maatregelen te nemen waarmee fysieke risico’s tijdens de werkzaamheden worden beperkt:

– juiste manier van in- en uitstappen en betreden van de laadruimte;

– juiste zithouding door afstellen van stoel en spiegels;

– oefeningen tijdens het rijden.

F/R