Tijdelijke regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 30-08-2008 t/m 30-12-2010

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2008, nr. VO/TGS/2008/45884, houdende regels voor een tegemoetkoming voor de invoeringskosten van om niet ter beschikking te stellen lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs (Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

lesmateriaal: lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

school: uit ’s Rijks kas bekostigde school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 31-12-2010]

De Minister stelt middelen beschikbaar om scholen tegemoet te komen in de kosten die zij gemaakt hebben of nog gaan maken bij het invoeren van de in artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen verplichting om het lesmateriaal om niet ter beschikking te stellen aan hun leerlingen.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging 2008

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister kan in het kalenderjaar 2008 op aanvraag van het bevoegd gezag aan een school een aanvullende bekostiging verstrekken voor de aantoonbare kosten voor het inhuren van juridische deskundigheid voor het proces van Europees aanbesteden van lesmateriaal, waarvoor de school de verplichting is aangegaan in de periode lopend vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verstrekt voor zover het inhuren van juridische deskundigheid, bedoeld in het eerste lid, naar oordeel van de Minister sober en doelmatig is geweest.

 • 3 Een aanvraag kan tot en met 14 oktober 2008 worden ingediend bij CFI. Bij de aanvraag worden de originele facturen uit de periode van 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 overlegd, die betrekking hebben op het inhuren van juridische deskundigheid, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 De Minister beslist voor 15 november 2008 op de aanvraag en betaling vindt plaats in de maand november 2008.

 • 5 Voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, is een bedrag beschikbaar van ten hoogste € 100.000.

 • 6 De aanvragen worden naar volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 4. Invoering gratis lesmateriaal 2009: bedrag per school

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister verstrekt zonder voorafgaande aanvraag in het kalenderjaar 2008 een aanvullende bekostiging van € 10.000 aan een school voor de voorbereidingskosten voor de invoering van het om niet ter beschikking te stellen van lesmateriaal voor het schooljaar 2009–2010.

 • 2 De verstrekking en de betaling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats in de maand september 2008.

Artikel 5. Invoering gratis lesmateriaal 2009: bekostiging per leerling

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister verstrekt zonder voorafgaande aanvraag in het kalenderjaar 2009 een aanvullende bekostiging aan een school voor de voorbereidingskosten voor de invoering van het om niet ter beschikking te stellen lesmateriaal voor het schooljaar 2009–2010.

 • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 31 voor de op 1 oktober 2008 als daadwerkelijk schoolgaand en op de school ingeschreven leerling.

 • 3 De verstrekking en de betaling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats in de maand mei 2009.

Artikel 6. Financiële verantwoording

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van de bevoegde gezagen.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging en de juistheid van de door de school verstrekte gegevens die ten grondslag liggen aan de verkrijging van deze bekostiging. Ten onrechte verkregen bekostiging zal worden teruggevorderd.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina