Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Haarlem 2008

[Regeling vervallen per 09-05-2009.]
Geldend van 27-08-2008 t/m 08-05-2009

Besluit van de Minister van Justitie van 14 augustus 2008, nr. 5560013/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij afdeling Handhaving Openbare Omgeving van de gemeente Haarlem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de afdeling Parkeerzaken van de gemeente Haarlem van 12 februari 2008;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar en ambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-05-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 09-05-2009]

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur bij de afdeling Handhaving Openbare Omgeving van de gemeente Haarlem, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 09-05-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Haarlem.

Artikel 4

[Vervallen per 09-05-2009]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor hij of zij is beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 09-05-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 09-05-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Kennemerland.

Artikel 7

[Vervallen per 09-05-2009]

 • 1 Het afdelingshoofd van de afdeling Handhaving Openbare Omgeving van de gemeente Haarlem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 09-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 09-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs gemeente Haarlem 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 augustus 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR/BOA

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina