Tijdelijke vrijstellingsregeling tuberculines ter onderkenning van tuberculose bij runderen 2008

[Regeling vervallen per 15-10-2009.]
Geldend van 24-08-2008 t/m 14-10-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/2247, houdende vrijstelling van diergeneesmiddelen ter onderkenning van tuberculose bij runderen (Tijdelijke vrijstellingsregeling tuberculines ter onderkenning van tuberculose bij runderen 2008)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

§ 1. Vrijstelling

[Vervallen per 15-10-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2009]

Van het verbod, gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet wordt vrijstelling verleend voor het toepassen van de diergeneesmiddelen ‘Bovine Tuberculin PPD 3000’ en ‘Avian Tuberculin PPD 2500’ van ID Lelystad, Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid BV te Lelystad ter onderkenning van tuberculose bij runderen en met het oog daarop het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van deze middelen onder de voorwaarden, gesteld in de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2009]

  • 1 Toepassing van de middelen geschiedt in overeenstemming met de op het etiket of de verpakking vermelde voorwaarden.

  • 2 De vermeldingen op de verpakking en het etiket zijn gesteld in de Nederlandse taal in goed leesbaar en onuitwisbaar schrift en in begrijpelijke bewoordingen.

§ 2. Aanwijzing kanalisatieregime

[Vervallen per 15-10-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2009]

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 15-10-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 15 oktober 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling tuberculines ter onderkenning van tuberculose bij runderen 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 augustus 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina