Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2008

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 02-11-2012 t/m 31-08-2013

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 18 augustus 2008, nr. 5560740/08, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Arbeidsinspectie (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. Arbeidsinspectie: de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De ambtenaren werkzaam bij de afdeling Arbeidsmarktfraude van de Arbeidsinspectie en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De ambtenaren werkzaam bij de afdeling Major Hazard Control en de afdeling Arbeidsomstandigheden van de Arbeidsinspectie en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 3 Maximaal 600 ambtenaren bij de Arbeidsinspectie kunnen als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn beëdigd, waarvan 250 voor het domein Werk, Inkomen en Zorg en 350 voor het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Als toezichthouder van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als toezichthouder van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2013]

De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Arbeidsinspectie aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Arbeidsinspectie;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • d. het aantal klachten dat tegen buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Arbeidsinspectie is ingediend en de aard van die klachten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 18 augustus 2008, nr. 5560740/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2013.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2008.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 18 augustus 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden

,

M.N. Cramwinckel

Terug naar begin van de pagina