Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-03-2012

Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 februari 2008, nr. DJZ2008002904, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 8, achtste lid, en 120a van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 april 2008, nr. W08.08.0047/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 14 juli 2008, nr. BJZ2008065150, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt verstaan onder:

  • ADR-klasse: classificatie als bedoeld in de op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);

  • brandcompartiment: brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • brandgevaarlijke stof: vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is of bij brand gevaar oplevert;

  • brandweerlift: brandweerlift als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • brutovloeroppervlakte: brutovloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

  • gebruiksfunctie: gebruiksfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • gebruiksmelding: melding als bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid;

  • gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

  • meetniveau: meetniveauals bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • milieugevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

  • NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;

  • nevenfunctie: nevenfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • nooddeur: nooddeur als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • subbrandcompartiment: subbrandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • verblijfsruimte: verblijfsruimte als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • verkeersroute: verkeersroute als bedoeld in het Bouwbesluit 2003;

  • verpakkingsgroep: verpakkingsgroep als bedoeld in de op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);

  • vluchtroute: voor het vluchten bij brand bestemde route die uitsluitend voert over vloeren, trappen en hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift;

  • wet: Woningwet;

  • wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor een individueel huishouden bij kamergewijze verhuur;

  • woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

 • 2 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder:

 • 3 Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt onder bouwwerk mede verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Artikel 1.2. Gemeenschappelijk of gezamenlijk

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte, zodanige ruimte of zodanige voorziening maakt met uitzondering van een gedeelte van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van ieder van de betrokken gebruiksfuncties.

 • 2 Bij of krachtens dit besluit wordt een niet-gemeenschappelijk gedeelte van een woonfunctie, een ruimte of een voorziening, die ten dienste staat van meer dan een wooneenheid, aangeduid als gezamenlijk.

Artikel 1.3. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwwerk, tenzij bij het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven.

 • 2 Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw gelegen woonfunctie voor zorg en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.2.1, vierde lid, 2.3.7 en 2.8.1 niet van toepassing.

 • 4 Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw gelegen woonfunctie voor kamergewijze verhuur en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.2.1, vierde lid, 2.3.7 en 2.8.1 niet van toepassing.

 • 9 Op een overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m2 die niet voor het publiek toegankelijk is en op een lichte industriefunctie is artikel 2.3.7 niet van toepassing.

 • 10 Op een bouwwerk geen gebouw zijnde, niet zijnde een tunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m, is artikel 2.3.7 niet van toepassing.

Artikel 1.4. Gelijkwaardigheid

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Aan een in paragraaf 2.1 tot en met 2.9 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het gebruik van een bouwwerk anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als is beoogd met het betrokken voorschrift.

 • 2 De eigenaar van een bouwwerk dan wel degene die uit anderen hoofde daartoe het meest aangewezen is, maakt desgevraagd voldoende aannemelijk dat een in het eerste lid bedoelde gelijkwaardige oplossing in stand wordt gehouden.

Artikel 1.5. Experimenteerbepaling

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Onze Minister kan ten behoeve van experimenten tijdelijk van de in dit besluit gegeven voorschriften afwijken of afwijking daarvan toestaan.

 • 2 Onze Minister maakt geen gebruik van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid dan nadat het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 3 De tijdsduur van een afwijking als bedoeld in het eerste lid bedraagt ten hoogste 24 maanden.

 • 4 Onze Minister zendt drie maanden voor het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk aan de Staten-Generaal.

 • 5 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van een experiment.

Hoofdstuk 2. Brandveilig gebruik bouwwerken

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Paragraaf 2.1. Voorkomen en beperken van brand

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.1.1. Toestellen en installaties

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 2 In een ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW aanwezig zijn of een gemeenschappelijk stook- of warmwatertoestel aanwezig is zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.

 • 3 Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht of de afvoer van rook is niet afgesloten tijdens het gebruik van een daarop aangewezen verbrandingstoestel.

 • 4 Een verbrandings- of verwarmingsinstallatie wordt niet gebruikt indien de installatie, de opstelling of het gebruik daarvan gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Bij een verbrandingsinstallatie is dat gevaar niet aanwezig indien de installatie, de opstelling en het gebruik daarvan voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van NEN 3028: 2004.

 • 5 Een voorziening voor de afvoer van rook wordt uitsluitend gebruikt indien die voorziening:

  • a. doeltreffend is gereinigd;

  • b. na brand voldoende is gereinigd en hersteld;

  • c. bij gebruik geen gevaar voor de veiligheid van personen oplevert.

Artikel 2.1.2. Verbod op roken en open vuur

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het is verboden te roken of open vuur te hebben:

  • a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;

  • b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken;

  • c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011: 2004.

Artikel 2.1.3. Aankleding in een besloten ruimte

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien:

  • a. de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden;

  • b. de aankleding onbrandbaar is, of

  • c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.

 • 2 De verticale vrije ruimte tussen de vloer van een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van meer dan 50 personen en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 m, tenzij:

  • a. de aankleding onbrandbaar is;

  • b. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert, of

  • c. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen behoren te bevinden.

 • 3 De aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.

 • 4 Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen mag, ter voorkoming van brand, de temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90 °C. Dit geldt niet voor zover de aankleding onbrandbaar is.

 • 5 In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.

Artikel 2.1.4. Brandveiligheid stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn brandveilig.

 • 2 Aan het in het eerste lid gestelde is voldaan indien een naar de lucht toegekeerd onderdeel van het inrichtingselement:

  • a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064: 1991, inclusief wijzigingsblad A2: 2001;

  • b. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065: 1991, inclusief wijzigingsblad A1: 1997, of

  • c. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder b.

Artikel 2.1.5. Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.107, 2.114, 2.119 en 2.124 van het Bouwbesluit 2003 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij brand automatisch wordt losgelaten.

Artikel 2.1.6. Branddoorslag en brandoverslag bij doorvoeren

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van de afdelingen 2.13, 2.14, 2.19, 2.22 en 2.23 van het Bouwbesluit 2003 een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd.

Artikel 2.1.7. Aanvullende behandeling constructieonderdelen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Onderdelen van de bouwconstructie als bedoeld in het Bouwbesluit 2003 die uitsluitend met een aanvullende behandeling kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit 2003 gestelde eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn voorzien van een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document waaruit blijkt dat deze aanvullende behandeling adequaat is toegepast.

Artikel 2.1.8. Brandgevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 In, op of nabij een bouwwerk is geen in tabel 2.1.8 aangewezen brandgevaarlijke stof aanwezig.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. de in tabel 2.1.8 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100 kilogram of liter is;

  • b. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij:

   • de verpakking tegen normale behandeling bestand is,

   • de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding, en

   • geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en

  • c. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen.

 • 3 Het eerste lid is voorts niet van toepassing op:

  • a. brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor;

  • b. brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmteontwikkelend toestel;

  • c. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken;

  • d. gasflessen tot een totale waterinhoud van 115 liter;

  • e. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61°C en 100 °C tot een totale hoeveelheid van 1.000 liter, en

  • f. brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan bij of krachtens de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is toegestaan.

 • 4 Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.

Tabel 2.1.8 Brandgevaarlijke stoffen

ADR-klasse

Omschrijving

Verpakkingsgroep

Toegestane maximum hoeveelheid in kg of l.1

2

UN 1950 spuitbussen & UN 2037 houders, klein, gas

gassen zoals propaan, zuurstof, acyteleen, aerosolen (spuitbussen)

n.v.t.

50

3

brandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en aceton

II

25

3

excl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C

brandbare vloeistoffen zoals terpentine en bepaalde inkten

III

50

4.1, 4.2, 4.3

4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand zoals wrijvingslucifers, zwavel en metaalpoeders

4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink

4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbide

II en III

50

5.1

brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide

II en III

50

5.2

organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide

n.v.t.

1

1 Eenheid bepaald overeenkomstig bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2.1.9. Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw dat op grond van het Bouwbesluit 2003 een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen.

 • 2 Aan het in het eerste lid gestelde is bij opslag van hout, anders dan in een gebouw, voldaan indien:

  • a. de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kW/m2;

  • b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd, waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien die zijde langer is dan 40 m, en

  • c. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste vier uren een toevoercapaciteit van ten minste 90 m3 per uur aanwezig is.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op:

  • a. de perceelsgrens, indien het aangrenzend perceel een kampeerterrein, een speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is, en

  • b. enig punt van de uitwendige scheidingsconstructie van een op het aangrenzend perceel gelegen gebouw.

Paragraaf 2.2. Tijdig vaststellen van brand

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.2.1. Brandmeldinstallatie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien:

  • a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde;

  • b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde;

  • c. het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde of

  • d. bijlage I dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.

 • 2 Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.

 • 3 Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning, vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning, vindt deze melding naar een zusterpost plaats.

 • 4 Een besloten ruimte waarop een verblijfsruimte is aangewezen van waaruit slechts in een richting kan worden gevlucht heeft een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, indien:

  • a. de loopafstand tussen de toegang van de verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan een richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is of

  • b. de totale vloeroppervlakte van de besloten ruimte van waaruit in slechts een richting kan worden gevlucht meer dan 200 m2 is.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor kamergewijze verhuur indien elke wooneenheid in een afzonderlijk subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068: 2004, inclusief wijzigingsblad A2: 2005, bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment die niet lager is dan 30 minuten.

 • 6 Een installatie als bedoeld in het eerste lid voldoet aan NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, en aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.

 • 7 Een installatie als bedoeld in het eerste lid functioneert overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften.

 • 8 Het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie als bedoeld in het eerste en derde lid voldoet aan NEN 2654-1: 2002.

 • 9 Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie is voorzien van doormelding, een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Artikel 2.2.2. Rookmelders woonfunctie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Indien in een woonfunctie voor kamergewijze verhuur de vloer van een verblijfsruimte hoger ligt dan 2.1 m boven het meetniveau en vanaf de toegang van de wooneenheid waar die verblijfsruimte toe behoort geen tweede vluchtroute is en het aansluitende terrein niet op een andere adequate wijze kan worden bereikt zonder gebruik te maken van een sleutel, hebben alle verblijfsruimten in de woonfunctie doorgekoppelde rookmelders als bedoeld in NEN 2555: 2006.

Paragraaf 2.3. Vluchten bij brand

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.3.1. Opstelling inventaris

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De inrichting van een ruimte is zodanig dat:

  • a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is;

  • b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang;

  • c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.

Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.

 • 2 In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.

 • 3 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.

 • 4 Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.

 • 5 Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.

 • 6 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:

  • a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;

  • b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;

  • c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.

Artikel 2.3.2. Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1 m breed.

 • 2 Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang.

Artikel 2.3.3. Deuren, ramen en luiken met rookwerende functie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.138, 2.144, 2.168 en 2.177 van het Bouwbesluit 2003 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij rook als gevolg van brand automatisch wordt losgelaten.

Artikel 2.3.4. Rookdoorgang bij doorvoeren

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van de afdelingen 2.16, 2.22 en 2.23 van het Bouwbesluit 2003 een eis omtrent de rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen rookdoorgang van de scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd.

Artikel 2.3.5. Deuren in vluchtroutes

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

 • 2 Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kunnen in de vluchtrichting worden geopend door:

  • a. een lichte druk tegen de deur, of

  • b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is bij een celfunctie of een nevenfunctie van een celfunctie een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur voor het vluchten bij brand voldoende snel over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

 • 4 Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.

 • 5 Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis als bedoeld in NEN 6092: 1995 is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.

 • 6 Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur of nooduitgang in een uitwendige scheidingsconstructie is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011: 2004.

 • 7 Een deur in een vluchtroute vanaf de toegang van een wooneenheid naar de toegang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend:

  • a. door een lichte druk tegen de deur, of

  • b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002, of aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002.

Artikel 2.3.6. Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.

 • 2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie een luidalarminstallatie die in elke verblijfsruimte voldoende hoorbaar is. Deze installatie heeft ten minste een signaalgever in een gezamenlijke keuken en een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.

 • 3 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in artikel 2.2.1, vierde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie met automatisch ontruimingssignaal die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.

 • 4 Het beheer, de controle en het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid voldoet aan NEN 2654-2: 2004.

 • 5 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1 heeft een ontruimingsplan.

Artikel 2.3.7. Vluchtrouteaanduidingen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.

 • 2 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.

 • 3 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.

 • 4 Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid, op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie die niet is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in de artikelen 2.59 en 2.66 van het Bouwbesluit 2003, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.

 • 5 De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Artikel 2.3.8. Noodverlichtingsinstallaties

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 2 De controle en het onderhoud van de in het eerste lid bedoelde noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Artikel 2.3.9. Rookbeheersingssystemen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rook- en warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem is voorzien van een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd.

Artikel 2.3.10. Verduisterde ruimten

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

In een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 personen, zijn zodanige voorzieningen getroffen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is.

Artikel 2.3.11. Valgevaarlijke aankleding van een ruimte

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Ter voorkoming van letsel bij loslaten is:

 • a. tegen of onder het plafond aangebracht glas veiligheidsglas of voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m;

 • b. textiel, folie of papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m.

Paragraaf 2.4. Handmatig bestrijden van brand

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.4.1. Brandslanghaspel en pompinstallatie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel is aangesloten en wordt in stand gehouden.

 • 2 De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 • 3 Het onderhoud van een bij een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 • 4 De controle van een bij een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats.

Artikel 2.4.2. Blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.

 • 2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag, in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.

 • 3 Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559: 2001, inclusief wijzigingsblad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

Artikel 2.4.3. Aanduiding blusmiddelen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusmiddel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011: 2004.

Paragraaf 2.5. Automatisch bestrijden van brand

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.5.1. Automatische brandblusinstallatie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd.

Paragraaf 2.6. Voor de brandweer noodzakelijke voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.6.1. Bereikbaarheid bouwwerk voor brandweer

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven verbindingsweg tussen de toegang van een bouwwerk en het openbaar wegennet is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen.

 • 2 Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen.

 • 3 Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid of een opstelplaats als bedoeld in het tweede lid afsluiten, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend.

Artikel 2.6.2. Aanwezigheid en kwaliteit brandweeringang

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, heeft een brandweeringang. Indien het bouwwerk meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen.

 • 2 Een brandweeringang als bedoeld in het eerste lid:

  • a. wordt automatisch ontsloten bij een brandmelding, of

  • b. wordt ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

Artikel 2.6.3. Brandweerlift

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

De controle en het onderhoud van een brandweerlift vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Paragraaf 2.7. Blusvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.7.1. Blusleiding en pompinstallatie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De controle en het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusleiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 • 2 Het onderhoud van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

 • 3 De controle van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats.

 • 4 In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid worden een blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594: 2006.

Artikel 2.7.2. Brandkraan en bluswaterwinplaats

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven brandkraan of bluswaterwinplaats is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.

 • 2 Een brandkraan en een bluswaterwinplaats als bedoeld in het eerste lid worden op adequate wijze onderhouden.

Paragraaf 2.8. Mobiele radiocommunicatie

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.8.1. Communicatiesysteem hulpverleningsdiensten

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Een voor grote aantallen bezoekers toegankelijk bouwwerk waarbij dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten en een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m hebben een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk.

Paragraaf 2.9. Overige bepalingen brandveilig gebruik

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.9.1. Voorkomen van belemmeringen en hinder

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:

 • a. brandgevaar wordt veroorzaakt;

 • b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;

 • c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of

 • d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Paragraaf 2.10. Beschikbaarheid gegevens en bescheiden

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.10.1. Logboek

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 2 Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een volledig en chronologisch overzicht van buitengebruikstellingen en van op grond van dit besluit uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en storings- en alarmmeldingen van installaties als bedoeld in dit besluit alsmede van andere werkzaamheden aan deze installaties.

Paragraaf 2.11. Gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.1. Gebruiksvergunningplicht

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.2. Aanvraag gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.3. Afhandeling aanvraag gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.4. Voorwaarden gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.5. Weigeren gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2.11.6. Wijzigen en intrekken gebruiksvergunning

[Vervallen per 01-10-2010]

Paragraaf 2.12. Gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 2.12.1. Gebruiksmeldingplicht

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:

  • a. een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, toe te passen;

  • b. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

  • c. een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

 • 4 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.

Artikel 2.12.2. Indiening gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de aanvang van het gebruik schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag.

 • 2 Indien een activiteit ten aanzien waarvan een gebruiksmelding is vereist, verband houdt met een activiteit die behoort tot een categorie waarvoor ingevolge artikel 2.1 of 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning is vereist, kan de gebruiksmelding, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, tegelijkertijd met de indiening van de aanvraag om die vergunning worden gedaan. In dat geval wordt de gebruiksmelding op dezelfde wijze als die aanvraag ingediend.

Artikel 2.12.2a. Eisen gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 2 Een gebruiksmelding anders dan langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht. Indien de gebruiksmelding tegelijkertijd met de indiening van een aanvraag om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt gedaan, wordt van de gebruiksmelding en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden hetzelfde aantal exemplaren ingediend als op grond van artikel 4.2, tweede en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht van de aanvraag om vergunning en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden wordt ingediend. Indien de gebruiksmelding afzonderlijk wordt gedaan, worden deze en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden in drievoud ingediend.

 • 3 Bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, onderdeel a, verstrekt de melder voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt.

 • 5 Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.

 • 6 Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Artikel 2.12.3. Afhandeling gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

Artikel 2.12.4. Voorwaarden na gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag kan na een melding van een gebruik als bedoeld in artikel 2.12.1, eerste lid, onderdeel b, besluiten nadere voorwaarden op te leggen indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

 • 2 Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.12.5. Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag kan de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 2.12.4, eerste lid, wijzigen:

  • a. indien een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk die bij de beoordeling van de melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maakt, en

  • b. op verzoek van de melder.

 • 2 Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 2.12.4, eerste lid, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Artikel 3.1. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

 • 1 Een vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, verleend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, blijft van toepassing voor zover een gebruiksvergunning op grond van dit besluit is vereist. Artikel 2.11.6 is op een dergelijke vergunning van toepassing.

 • 2 Een vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, verleend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, wordt voor zover deze betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van dit besluit een melding als bedoeld in artikel 2.12.1 is vereist, beschouwd als een melding als bedoeld in laatstgenoemd artikel.

 • 3 Een aanvraag om vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, wordt voor zover deze betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van dit besluit een melding als bedoeld in artikel 2.12.1 is vereist, beschouwd als een melding als bedoeld in laatstgenoemd artikel.

 • 4 Met betrekking tot een aanvraag om vergunning voor het brandveilig gebruik van bouwwerken op grond van de verordening, bedoeld in artikel 8 van de wet, ingediend voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, blijven voor zover deze aanvraag betrekking heeft op een situatie waarvoor op grond van dit besluit een gebruiksvergunning is vereist de voorschriften van toepassing die golden op het tijdstip waarop de aanvraag werd ingediend.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3.3. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 26 juli 2008

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

Uitgegeven de negentiende augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. behorende bij artikel 2.2.1, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-04-2012]

Bijlage I, behorende bij artikel 2.2.1, eerste lid

Grenswaarden

omvang van de bewaking volgens NEN 2535

Doormelding volgens NEN 2535

Gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie (m2)

Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau (m)

Aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie

Artikel 2.2 1

groter dan

hoger dan

groter dan

         

1 Woonfunctie

a. woonfunctie voor zorg

1. zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw

-

   

Gedeeltelijk

 

2. zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg, niet in een woongebouw

-

-

 

Volledig

-

3. zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw

-

-

 

Gedeeltelijk

ja

4. groepszorgwoning voor zorg op afspraak

     

Volledig

 

5. groepszorgwoning voor zorg op afroep

-

   

Volledig

-

6. groepszorgwoning voor 24-uurs zorg

-

-

 

Volledig

ja

7. andere woonfunctie voor zorg

-

   

-

 

b. woonfunctie voor kamergewijze verhuur

-

-

-

Volledig*

-

c. andere woonfunctie

-

-

-

-

-

2 Bijeenkomstfunctie

         

a. bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport

-

-

-

-

-

b. bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar.

-

2,1

 

Volledig

ja

200 m2

   

Volledig

 

400 m2

-

 

Volledig

ja

c. andere bijeenkomstfunctie

-

5

-

Gedeeltelijk

ja

-

50

 

Volledig

ja

-

-

2

Niet automatisch

-

250 m2

-

1

Niet automatisch

-

500 m2

-

 

Niet automatisch

-

1.000 m2

   

Gedeeltelijk

ja

5.000 m2

-

-

Volledig

ja

3 Celfunctie

-

-

-

Volledig

ja

4 Gezondheidszorgfunctie

         

a. gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten

-

-

-

Volledig

ja

b. andere gezondheidszorgfunctie

-

20

 

Niet automatisch

ja

-

50

 

Gedeeltelijk

ja

-

-

2

Niet automatisch

-

250 m2

-

1

Niet automatisch

-

500 m2

-

-

Niet automatisch

-

5 Industriefunctie

         

a. lichte industriefunctie

         

b. andere industriefunctie

-

20

 

Niet automatisch

ja

-

-

2

Niet automatisch

-

500 m2

-

1

Niet automatisch

-

1.000 m2

-

-

Niet automatisch

-

6 Kantoorfunctie

-

20

 

Niet automatisch

ja

-

50

 

Gedeeltelijk

ja

-

-

2

Niet automatisch

-

250 m2

-

1

Niet automatisch

-

500 m2

-

-

Niet automatisch

-

7 Logiesfunctie

         

a. logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw

     

-

 

b. logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw

-

-

1

Niet automatisch

-

-

5

-

Volledig

ja

250 m2

 

-

Volledig

ja

8 Onderwijsfunctie

-

20

-

Niet automatisch

ja

-

50

-

Gedeeltelijk

ja

   

2

Niet automatisch

 

250 m2

-

1

Niet automatisch

-

500 m2

 

-

Niet automatisch

-

9 Sportfunctie

 

20

 

Niet automatisch

ja

-

50

-

Gedeeltelijk

ja

-

-

2

Niet automatisch

-

500 m2

 

1

Niet automatisch

 

1.000 m2

-

-

Niet automatisch

-

10 Winkelfunctiefunctie

-

50

-

Volledig

ja

   

2

Niet automatisch

 

500 m2

 

1

Niet automatisch

-

1.000 m2

-

 

Niet automatisch

-

1.000 m2

13

 

Niet automatisch

ja

5.000 m2

-

-

Niet automatisch

ja

5.000 m2

13

-

Gedeeltelijk

ja

10.000 m2

   

Gedeeltelijk

ja

10.000 m2

13

-

Volledig

ja

11 Overige gebruiksfunctie

         

a. besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen

-

 

1

Niet automatisch

 

1.000 m2

   

Volledig

-

2.500 m2

-

 

Volledig

ja

b. besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer

 

13

 

Gedeeltelijk

ja

-

-

1

Niet automatisch

-

1.000 m2

   

Niet automatisch

-

2500 m2

   

Gedeeltelijk

ja

c. andere overige gebruiksfuncties

-

-

-

-

-

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

         

a. tunnel voor het verkeer met een tunnellengte van meer dan 250 m

-

-

1

Volledig

ja

b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde

-

-

 

-

-

* Geldt alleen voor gezamenlijke ruimten

Naar boven