Regeling toelagen bedrijfshulpverleners EZ

Geldend van 17-08-2008 t/m heden

Regeling toelagen bedrijfshulpverleners EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 58a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: Ministerie van Economische Zaken;

 • b. medewerker: medewerker van het ministerie;

 • c. BHV: bedrijfshulpverleningsorganisatie van het ministerie;

 • d. BHV-er: medewerker die is aangewezen als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

 • e. bedrijfshulpverleningstaken: taken als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

 • f. operationele inzet: het in ploegverband onder leiding van ploegleiders verrichten van bedrijfshulpverleningstaken;

 • g. hoofd BHV: BHV-er of zijn plaatsvervanger die als zodanig is aangewezen om tijdens een operationele inzet leiding te geven;

 • h. ploegleider: BHV-er die als zodanig is aangewezen om tijdens een operationele inzet in ploegverband leiding te geven aan andere BHV-ers;

 • i EHBO-er: BHV-er die in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO met de aantekening reanimatie, beschikbaar is voor het verrichten van EHBO en ook in roosterdienst deelneemt aan operationele inzet;

 • j. allround BHV-er: de BHV-er die beschikt over een geldig certificaat van de BHV-opleidingscursus en tevens EHBO-er is;

 • k. BHV-opleidingscursus: speciaal voor de bedrijfshulpverlening samengestelde cursus waarmee de BHV-er kennis en vaardigheden opdoet, die noodzakelijk zijn om de hem toebedeelde bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te kunnen vervullen;

 • l. BHV-herhalingslessen en trainingen: jaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarmee het peil van de opgedane kennis en vaardigheden van de BHVer op een verantwoord niveau wordt gehouden en eventueel verhoogd;

 • m. BHV-toelage: op grond van artikel 58a, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement toe te kennen bruto bedrag;

 • n. hoofd van dienst:hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;

 • o. roosterdienst: het inzetbaar zijn als BHV-er volgens een vastgesteld rooster;

 • p. continudienst: doorlopend inzetbaar zijn als BHV-er.

Artikel 2

De medewerker die als BHV-er wil worden aangewezen, dient daartoe een aanvraag in bij de BHV-contactpersoon van zijn dienstonderdeel of dienst. Deze legt de aanvraag, met zijn advies, voor aan het hoofd van het dienstonderdeel of de dienst waar de medewerker werkzaam is. Indien de medewerker werkzaam is bij een regiokantoor van het directoraatgeneraal voor Ondernemingsklimaat dient hij zijn aanvraag in bij de BHVcontactpersoon van zijn regiokantoor.

Artikel 3

 • 1 Het hoofd van dienst wijst de medewerker voor onbepaalde tijd aan als BHV-er.

 • 2 In het aanwijzingsbesluit worden in ieder geval vermeld:

  • a. de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, het adres, en de woonplaats van de BHV-er;

  • b. de door de BHV-er gevolgde en voor bedrijfshulpverleningstaken relevante cursussen;

  • c. het dienstonderdeel of de dienst waar de BHV-er werkzaam is;

  • d. d. de taak bij de BHV, de BHV-locaties waar hij kan worden ingezet en de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen voor de taak bij de BHV.

 • 3 Intrekking van het besluit tot aanwijzing als BHV-er vindt plaats:

  • a. op schriftelijke aanvraag van de medewerker;

  • b. als de medewerker niet meer in het bezit is van een geldig certificaat van de BHV-opleidingscursus of een geldig eenheidsdiploma EHBO met de aantekening reanimatie;

  • c. als een hoofd BHV de medewerker niet meer in staat acht op adequate wijze zijn taak uit te voeren;

  • d. ingeval van schorsing van de medewerker;

  • e. als de medewerker niet langer werkzaam is bij het ministerie.

Artikel 4

De BHV-er ontvangt jaarlijks een BHV-toelage, mits hij:

 • a. in het bezit is van een geldig certificaat van de BHV-opleidingscursus, een geldig eenheidsdiploma EHBO met de aantekening reanimatie of beide;

 • b. naast zijn normale werkzaamheden als BHV-er zonder EHBO ten minste 12 uur per jaar en als EHBO-er ten minste 18 uur per jaar heeft deelgenomen aan de herhalingslessen en oefeningen en heeft deelgenomen aan de verplicht ingestelde roosterdiensten.

Artikel 5

 • 1 De BHV-toelage bestaat op jaarbasis uit:

  • a. € 160,00 voor de BHV-er met een geldig certificaat van de BHV-opleidingscursus;

  • b. € 230,00 voor de gediplomeerde EHBO-er met geldige aantekening reanimatie;

  • c. € 455,00 voor de allround BHV-er met geldige aantekening reanimatie;

  • d. € 590,00 en een functietoeslag van € 135,00 voor de ploegleider;

  • e. € 680,00 en een functietoeslag van € 230,00 voor het hoofd BHV;

  • f. € 680,00 en een functietoeslag van € 230,00 voor het plaatsvervangend hoofd BHV.

 • 2 Bij continudienst wordt de toelage, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met een toeslag van € 160,00.

 • 3 De toelage wordt een maal per jaar toegekend, in de maand december. Als de aanwijzing als BHV-er in het betrokken jaar minder dan een jaar van kracht is geweest, vindt toekenning plaats naar rato van het aantal maanden dat de aanwijzing van kracht is geweest.

 • 4 Als de verplichte BHV-activiteiten plaatsvinden buiten de voor de BHVer vastgestelde werktijd wordt hem bovendien een uurvergoeding van € 14,62 toegekend.

Artikel 6

 • 1 Aan de medewerker die het eerste examen op BHV-gebied met goed gevolg aflegt wordt een incidentele toelage van € 160,00 toegekend.

 • 2 Aan de BHV-er die gedurende respectievelijk vijf, tien, vijftien, twintig of vijfentwintig achtereenvolgende jaren bedrijfshulpverleningstaken heeft uitgevoerd wordt een incidentele toelage toegekend van respectievelijk € 160,00, € 230,00, € 320,00, € 410,00 en € 545,00.

 • 3 Bij buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstverrichting kan de BHV-er een incidentele toelage worden toegekend. Deze toelage bedraagt maximaal € 230,00 per jaar.

Artikel 7

 • 2 Het hoofd Bedrijfshulpverlening van het kernMinisterie beoordeelt jaarlijks, aan de hand van de criteria die zijn opgenomen in de artikelen 4, 5 en 6, welke BHV-ers voor welke BHV-toelage in aanmerking komen en draagt zorg voor de toekenning van de BHV-toelagen.

 • 3 Bij de buitendiensten draagt het hoofd van dienst zorg voor de uitvoering van het in het tweede lid bepaalde.

Artikel 8

 • 1 Als de BHV-er bij het uitvoeren van bedrijfshulpverleningstaken een ongeval overkomt dat niet in belangrijke mate het gevolg is van zijn opzet of bewust roekeloos handelen:

  • a. heeft hij, als dat ongeval leidt tot zijn gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, recht op aanvulling van de ter zake geldende wettelijke uitkeringen tot het niveau van zijn laatstgenoten bezoldiging, tot het tijdstip waarop hij arbeidsgeschikt wordt verklaard of de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

  • b. hebben zijn nabestaanden, als dat ongeval leidt tot zijn overlijden, recht op aanvulling van de ter zake geldende wettelijke uitkeringen tot het niveau van zijn laatstgenoten bezoldiging, tot de eerste dag van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt, dan wel, als de weduwe of weduwnaar, de achtergebleven levenspartner of de geregistreerde partner in de zin van artikel 4, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement hertrouwt, tot de maand volgende op de datum van hertrouwen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanvullingen worden aangepast overeenkomstig de algemene salarisontwikkeling van het rijkspersoneel.

Artikel 9

De bestaande berekenings- en toekenningsmethodieken met betrekking tot de BHV-toelagen bij het ministerie komen te vervallen.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 oktober 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek

Terug naar begin van de pagina