Besluit financieel beheer netbeheerder

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 15-09-2010 t/m heden

Besluit van 26 juli 2008, houdende regels ten aanzien van het financieel beheer van de netbeheerder (Besluit financieel beheer netbeheerder)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 juni 2008, nr. WJZ8070077;

Gelet artikel 18a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 10e van de Gaswet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 2008, nr. W10.08.0241/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 juli 2008, nr. WJZ/8085772;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 2. Eisen aan de kredietwaardigheid

Artikel 2

 • 1 De netbeheerder voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het bedrijfsresultaat voor rente en belasting gedeeld door de bruto rentelasten bedraagt ten minste 1,7;

  • b. de som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente belastingen, overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is en bruto rentelasten gedeeld door de bruto rentelasten bedraagt ten minste 2,5;

  • c. de som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente belastingen en overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is gedeeld door de totale schuld bedraagt ten minste 0,11;

  • d. de totale schuld gedeeld door de som van de totale schuld en het eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen is maximaal 0,7.

 • 2 Bij het voldoen aan de in het eerste lid bedoelde eisen, worden in de berekening opgenomen de financiële verplichtingen van tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen die ten laste kunnen komen van de tot de groep behorende netbeheerder.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing indien door een erkend kredietbeoordelingsbureau aan de netbeheerder een kredietkwaliteitstrap investeringswaardig is toegekend.

Artikel 3

De netbeheerder voegt jaarlijks bij zijn afzonderlijke boekhouding, bedoeld in artikel 32 van de Gaswet en artikel 43 van de Elektriciteitswet 1998:

 • a. een overzicht waaruit blijkt dat de netbeheerder voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, gestelde eisen, of

 • b. een verklaring waaruit blijkt dat door een erkend kredietbeoordelingsbureau aan de netbeheerder een kredietkwaliteitstrap investeringswaardig is toegekend als bedoeld in artikel 2, derde lid.

§ 2a. Investeringsreserve na splitsing

Artikel 3a

 • 1 In aanvulling op artikel 2 beschikt een netbeheerder in het kader van het beheer van zijn netten vanaf het tijdstip waarop hij geen deel meer uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit of gas produceert of levert of daarin handelt over een eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen van ten minste 40 procent van de som van de totale schuld en het eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen.

 • 2 Bij het voldoen aan de in het eerste lid bedoelde eis, worden in de berekening opgenomen de financiële verplichtingen van de tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen die ten laste kunnen komen van de tot de groep behorende netbeheerder.

 • 3 Mits wordt voldaan aan artikel 2 kan een netbeheerder, in afwijking van het eerste lid, beschikken over een lager percentage eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen, indien hij aantoont dat de verlaging van dat percentage volledig veroorzaakt wordt door de financiering van investeringen die worden gedaan na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, en die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet aan hem opgedragen taken en verplichtingen om zijn netten in werking te hebben, te vernieuwen, te onderhouden en uit te breiden.

 • 4 Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op netbeheerders die op 27 maart 2009 geen deel uitmaakten van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit of gas produceert of levert of daarin handelt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 26 juli 2008

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven