Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

Geldend van 17-08-2008 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten ontvangen alle leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

directeur-generaal van Energie en Telecom

,

M.M. Frequin

Terug naar begin van de pagina