Instellingsbesluit Commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer

[Regeling vervallen per 01-04-2009.]
Geldend van 17-08-2008 t/m 31-03-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/1808, houdende instelling van de Commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. commissie: Commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2009]

Er is een commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2009]

 • 1 De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren over de uitvoering van het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer.

 • 2 De commissie gaat in het advies in het bijzonder in op de vragen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2009]

De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2009]

Als leden van de commissie worden benoemd:

 • mevrouw prof. mr. J. de Jong, tevens voorzitter;

 • de heer dr. P. Nelisse;

 • de heer P.G. Jager;

 • de heer drs. E. Arnoldussen;

 • de heer J.L. Broeren;

 • de heer J.G.M. Alders.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2009]

 • 1 De commissie brengt haar advies voor 1 februari 2009 uit aan de Minister.

 • 2 Eén maand na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 01-04-2009]

De commissie gaat in het advies in het bijzonder in op de volgende vragen:

Vraag 1

[Vervallen per 01-04-2009]

Wat is een redelijke canon-ingroeimodel voor zittende erfpachters van Staatsbosbeheer wanneer er een nieuwe erfpachtovereenkomst wordt afgesloten en de instapcanon in redelijkheid bezien een te grote overgang is ten opzichte van de laatst betaalde canon. Het uitgangspunt is hierbij dat de canon uiteindelijk dient toe te groeien naar marktconformiteit. Bij deze vraag zijn de volgende subvragen van belang:

 • welke absolute of relatieve ‘canonsprong’ rechtvaardigt de toepassing van een ingroeimodel,

 • wat is de looptijd van het ingroeimodel en is die voor ieder individueel geval gelijk,

 • verschilt het ingroeimodel per geval al naar gelang de erfpachter meer baat heeft bij een nieuwe overeenkomst (bijvoorbeeld in geval van looptijdverlenging),

 • dient er een absoluut canonbedrag als ondergrens te gelden beneden welke het ingroeimodel niet wordt toegepast.

Vraag 2

[Vervallen per 01-04-2009]

Valt er een methodiek tot herziening van de marktconforme grondwaarde te ontwikkelen, waarin op objectieve wijze de gerechtvaardigde belangen van erfpachters (bijvoorbeeld biologisch agrarisch ondernemerschap of ecologische camping) of de bijzondere omstandigheden in sommige gebieden in de grondwaarde en canon worden verdisconteerd. Bij deze vraag zijn de volgende subvragen van belang:

 • in hoeverre zijn WOZ taxaties geschikt om door Staatsbosbeheer bij de vaststelling van canons te worden toegepast als vrije economische waarde en is het gebruik van WOZ waarden een beter alternatief voor vrije waarde taxaties door deskundigen die ad hoc bij een canonherziening worden ingeschakeld,

 • is de WOZ waarde anno 2008 een afdoende afspiegeling van de reële vrije economische waarde,

 • is het afdoende mogelijk om de WOZ waarde te splitsen in een opstalwaarde en een grondwaarde,

 • doet een WOZ taxatie afdoende recht aan het vaak specifieke karakter van erfpachtobjecten van Staatsbosbeheer,

 • leidt het toepassen van de WOZ waarde tot onaanvaardbare rechtsongelijkheid doordat slechts de erfpachter de mogelijkheid van bezwaar en beroep heeft,

 • zijn er andere methoden tot herziening van de grondwaarde, naast de reeds door Staatsbosbeheer gehanteerde methode en het gebruik van de WOZ-waarde, waarlangs bijzondere gebruiksbeperkingen op of bijzonder gebruik van de grond op objectieve wijze in de grondwaarde kunnen/kan worden geïntegreerd en een canon kan worden vastgesteld.

Vraag 3

[Vervallen per 01-04-2009]

Welke standaardduur van de erfpachtcontracten, met een eventueel daarbij behorend contractueel verlengingsregime, komt redelijkerwijs tegemoet aan zowel de belangen van de erfpachters (zekerheid, afschrijving, kosten, etc.) als de belangen van Staatsbosbeheer (periodieke toetsing bestaand gebruik aan bestemming en beheer van grondgebied).

Vraag 4

[Vervallen per 01-04-2009]

Zijn er gebiedsspecifieke omstandigheden aan te wijzen die de erfpachtsituatie op de Waddeneilanden wezenlijk anders maken dan in andere delen van Nederland.

Terug naar begin van de pagina