Verordening handelsnormen garnalen 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 26-07-2008 t/m 31-12-2013

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 houdende regels ter zake van uitvoeringsmaatregelen, sanctionering en rechtsbescherming van de gemeenschappelijke handelsnormen voor garnalen (Verordening handelsnormen garnalen 2006)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op:

verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van 26 november 1996, houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaald visserijprodukten (PbEG L 334);

– verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG L 17);

artikel 1 van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen juncto artikel 19 en artikel 23 van de Landbouwwet;

– de artikelen 97 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en

– de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. verordening (EG) 2406/96: verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van de Europese Unie van 26 november 1996 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG L 334);

  • b. verordening (EG) 104/2000: verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector garnalen en producten van de aquacultuur (PbEG L 17).

 • 2 De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:

  a.

  Instellingsbesluit

  Productschap Vis

  :

  Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  b.

  productschap

  :

  het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

  c.

  bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  d.

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  e.

  garnalen

  :

  de garnalen van de soort Crangon crangon, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van verordening (EG) 2406/96;

  f.

  verhandelen

  :

  het voor de eerste maal in Nederland voorhanden dan wel in voorraad hebben, uitstallen, ten verkoop aanbieden, verkopen of afleveren van garnalen;

  g.

  afslag

  :

  een gebouw waar garnalen hoofdzakelijk worden geveild en met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;

  h.

  groothandelsmarkt

  :

  een markt waar garnalen met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;

  i.

  aangewezen garnalenzeef

  :

  door of namens de voorzitter voor publiekrechtelijke controle toegelaten apparatuur, zoals een opvoer-, zeef-, of kraakinstallatie in eigendom van het productschap of van een ander dan het productschap, bedoeld om de in verordening (EG) 2406/96 vastgestelde grootte voor garnalen te controleren;

  j.

  garnalencontrolelocatie

  :

  een afslag, een groothandelsmarkt of een andere locatie waar garnalen worden verhandeld en waar een aangewezen garnalenzeef is geïnstalleerd;

  k.

  buitendienstmedewerker

  :

  degene die in een garnalencontrolelocatie door het productschap is belast met de taken voor toezicht en keuring in verband met de uitvoering van de onderhavige verordening en de uitvoering van de verordeningen bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1

  • a. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 2406/96.

  • b. Het is verboden te handelen in strijd met de bij of krachtens deze verordening vastgestelde regels.

 • 2 Het bepaald in het eerste lid is niet van toepassing, voor zover het betreft het voorhanden of in voorraad hebben van garnalen:

  • a. aan boord van een vissersvaartuig;

  • b. die rechtstreeks worden vervoerd van de plaats van aanvoer naar een garnalencontrolelocatie;

  • c. in een garnalencontrolelocatie;

  • d. in een vervoermiddel op het terrein van een garnalencontrolelocatie.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, wordt met de controle als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze verordening gelijkgesteld een verklaring of document waaruit blijkt dat in een andere lidstaat van de Europese Unie door de bevoegde instantie ter plaatse is gecontroleerd op de indeling in de versheids- en grootteklassen.

 • 4 Het is verboden aan boord van een vissersvaartuig conserveermiddelen, andere dan keukenzout, toe te voegen aan ongepelde garnalen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Degene die garnalen aan land brengt of garnalen anderszins in Nederland verhandelt, dient alvorens dit te doen de garnalen in te delen in de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen en voor controle op deze indeling onverwijld naar een garnalencontrolelocatie te brengen.

 • 2 Degene die garnalen verhandelt via een afslag die geldt als garnalencontrolelocatie, dient alvorens dit te doen de garnalen aan te bieden aan de buitendienstmedewerker ter plekke voor controle op de indeling in de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen. De aanbieding voor controle wordt in ieder geval geacht plaats te hebben gehad als de garnalen in de sorteer- of opslagruimten van de garnalencontrolelocatie zijn geplaatst en naar herkomst identificeerbaar zijn.

 • 3 Degene die garnalen verhandelt anders dan via een afslag die geldt als een garnalencontrolelocatie, dient voorafgaand aan de verhandeling de garnalen ter controle te melden aan een buitendienstmedewerker en de controle af te wachten.

 • 4 De controle op de indeling in grootteklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens de controlezeefgang, waarbij:

  • a. een partij garnalen is ingedeeld in de bij of krachtens verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven grootteklasse 1, indien de garnalen bij controle over een aangewezen garnalenzeef niet vallen door de met instemming van de buitendienstmedewerker te gebruiken en geplaatste zeefmat met een spijlwijdte van 6,8 millimeter; of

  • b. een partij garnalen is ingedeeld in de bij of krachtens verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven grootteklasse 2, indien de garnalen bij controle over een aangewezen garnalenzeef niet vallen door de met instemming van de buitendienstmedewerker te gebruiken en geplaatste zeefmat met een spijlwijdte van 6,5 millimeter.

 • 5 De controle op de indeling in versheidsklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na de controlezeefgang via een organoleptisch onderzoek.

 • 6 Indien een partij bij controle niet juist blijkt te zijn ingedeeld op grond van de bij of krachtens de verordening (EG) 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen, kan de buitendienstmedewerker de indeling wijzigen.

 • 7 De garnalen mogen de garnalencontrolelocatie niet verlaten voordat de buitendienstmedewerker daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • 8 Een ieder die op de garnalencontrolelocatie aanwezig is, dient onverwijld gehoor te geven aan de aanwijzingen van de buitendienstmedewerker.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Degene die garnalen aan land brengt of garnalen anderszins in Nederland verhandelt, dient de garnalen die ingevolge het bepaalde bij of krachtens de verordeningen (EG) 104/2000 en (EG) 2406/96 niet in de handel mogen worden gebracht, onmiddellijk aan te bieden of te laten aanbieden aan de buitendienstmedewerker om ongeschikt te maken voor menselijke consumptie.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde garnalen worden op de door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te bepalen wijze gedenatureerd, zodat zij niet meer voor menselijke consumptie kunnen worden gebruikt.

 • 3 Het is verboden om garnalen als bedoeld in het eerste lid, al dan niet be- of verwerkt, voor menselijke consumptie te verhandelen.

 • 4 Het is verboden garnalen als bedoeld in het tweede lid, welke ongeschikt zijn gemaakt voor menselijke consumptie, wederom voor menselijke consumptie geschikt te maken.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde garnalen mogen de garnalencontrolelocatie niet verlaten voordat de buitendienstmedewerker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Bij besluit bepaalt de voorzitter, namens het bestuur, welke installaties of apparatuur worden aangewezen als de in artikel 1, derde lid onder i, bedoelde aangewezen garnalenzeven en aan welke eisen deze aangewezen garnalenzeven dienen te voldoen.

 • 2 De buitendienstmedewerker beoordeelt op de garnalencontrolelocatie of de aangewezen garnalenzeef goed functioneert met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 3 Een ieder die op de garnalencontrolelocatie aanwezig is of de eigenaar dan wel gebruiker van de aangewezen garnalenzeef, dient onverwijld gehoor te geven aan de aanwijzingen van de buitendienstmedewerker alvorens de aangewezen garnalenzeef als een controlemiddel als bedoeld in artikel 3, vierde lid, wordt gebruikt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De voorzitter kan namens het bestuur vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3 en 4 van deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 3 Na de inwerkingtreding van deze verordening blijven reeds verleende vrijstellingen of ontheffingen op grond van artikel 7, derde lid, van de Garnalenverordening 2000 van kracht en berusten deze op het tweede lid totdat conform dit lid een nieuw besluit is vastgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening handelsnormen garnalen 2006.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina