Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008

[Regeling vervallen per 21-08-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 20-08-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 28 juli 2008, nr. 5557256/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van politie bij het regionale politiekorps Zeeland (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Zeeland van 12 juni 2008;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar van politie bedoeld in artikel 2;

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2013]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant, voorheen Zeeland.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2013]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant.

Artikel 6

[Vervallen per 21-08-2013]

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan eerst gebruik maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het uitoefenen van deze bevoegdheden.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als buitengewoon opsporingsambtenaar van politie gebruik maken van handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 21-08-2013]

De korpschef brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij het regionale politiekorps Zeeland;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 8

[Vervallen per 21-08-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 28 juli 2008, nr. 5557256/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 21-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang 30 oktober 2008 en vervalt met ingang van 30 oktober 2013.

Artikel 10

[Vervallen per 21-08-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zeeland 2008.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina