Besluit PA commissie vlas 2008

[Regeling vervallen per 27-11-2011.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 26-11-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot vaststelling van regels met betrekking tot de Commissie Vlas (Besluit PA commissie vlas 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 10, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 6 van de Verordening PA bevoegdheden 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-11-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

commissie

:

de in artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen bedoelde Commissie Vlas;

d.

secretaris

:

de secretaris van het productschap die optreedt als secretaris van de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 27-11-2011]

  • 1 De commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden vlas betreffende.

  • 2 De commissie heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid om – binnen het beschikbare budget – uitgaven goed te keuren die vallen binnen de doelstelling van het Vlasfonds.

Artikel 3

[Vervallen per 27-11-2011]

  • 1 Het bestuur neemt geen besluiten inzake aangelegenheden vlas betreffende, zonder de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.

  • 2 Indien het bestuur voornemens is een uitgebracht advies van de commissie niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens te beslissen.

  • 3 Het bestuur van het productschap stelt een verordening niet vast dan na de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.

Artikel 4

[Vervallen per 27-11-2011]

  • 1 De secretaris treedt op als secretaris van de commissie.

  • 2 De commissie kan adviseurs benoemen.

Artikel 5

[Vervallen per 27-11-2011]

  • 1 De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de commissie of ten minste twee leden dit wenselijk achten, doch in beginsel even vaak als het bestuur. Deze vergaderingen vinden plaats voor de vergaderingen van het bestuur. Van dit vergaderritme wordt slechts afgeweken, wanneer er geen aangelegenheden zijn, de vlassector betreffende, waarover het bestuur dient te worden geadviseerd.

  • 2 De secretaris van de commissie roept de commissie bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste een week. De bijeen roeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat.

  • 3 Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als bedoeld in het eerste lid, is de secretaris van de commissie verplicht binnen vier weken de commissie bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.

Artikel 7

[Vervallen per 27-11-2011]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

[Vervallen per 27-11-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PA commissie vlas 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina