Verordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:

  • a. bijdragen in de financiering van aangelegenheden verband houdende met het optimaliseren van de productie, de afzet en be- of verwerking van zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen;

  • b. door derden ten behoeve van het productschap verrichte, met de taak van het productschap verband houdende, werkzaamheden;

  • c. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, dreigt te worden overschreden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina