Verordening PA fonds teeltaangelegenheden 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot instelling van het fonds teeltaangelegenheden (Verordening PA fonds teeltaangelegenheden 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw:

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds teeltaangelegenheden, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap, op voorstel van de Commissie Teeltaangelegenheden, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de teelt van akkerbouwgewassen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds teeltaangelegenheden 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina