Verordening PA fonds consumptieaardappelen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot instelling van het fonds consumptieaardappelen (Verordening PA fonds consumptieaardappelen 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw:

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds consumptieaardappelen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordening PA fonds consumptieaardappelen;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap, op voorstel van de Commissie Teeltaangelegenheden, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de teelt, afzet en verwerking van consumptieaardappelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds consumptieaardappelen 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina