Verordening PA fonds verwerkende bedrijven sector granen, zaden en peulvruchten 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds verwerkende bedrijven sector granen, zaden en peulvruchten 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds verwerkende bedrijven, dat deel uitmaakt van het vermogen van het productschap.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. een éénmalige bijdrage uit de algemene middelen van het productschap;

  • b. de baten van het Bestemmingsfonds verwerkende bedrijven van het voormalige Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;

  • c. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur van het productschap kan ten laste van het fonds bijdragen ter beschikking stellen ten behoeve van het bevorderen van maatregelen die direct of indirect tot doel hebben de productie en afzet van de verwerkende bedrijven in de sector granen, zaden en peulvruchten te versterken.

 • 2 Het bestuur kan aan de verlening van de bijdragen voorwaarden verbinden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds verwerkende bedrijven sector granen, zaden en peulvruchten 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina