Verordening PA financieringsheffing koffie, thee en vlas jaar 2008

Geldend van 06-07-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2008 (Verordening PA financieringsheffing koffie, thee en vlas jaar 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 8, 10 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen en artikel 6 van de verordening PA bevoegdheden 2008;

Gehoord de Commissie Vlas;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

c.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

§ 2. Heffingen

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is voor het jaar 2008 verplicht aan het productschap een heffing te betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van:

  gebrande koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen (GN-code 0901)

  € 0,03 per 100 kg

  oploskoffie, concentraat van koffie op basis van droge stofgehalte (GN-codes 2101) vermenigvuldigd met de factor 2,18;

  € 0,03 per 100 kg,

  groene en zwarte thee (GN-code 0902) in een verpakking met een inhoud van niet meer dan 3 kg

  € 0,03 per 100 kg

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op jaarbasis niet wordt overschreden.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren heffingsbedrag meer dan € 50,– per maand bedraagt.

Artikel 3

Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel 2 bedoelde heffing.

De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.

Artikel 4

 • 1 De onderneer die vlas teelt is voor 2008 aan het productschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas.

 • 2 De ondernemer die vlas verwerkt of voor eigen rekening en risico laat verwerken is voor het jaar 2008 aan het productschap een heffing verschuldigd van € 6,– per hectare vezelvlas van de oogst 2008.

Artikel 5

§ 3. Ambtshalve heffing

Artikel 7

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 5 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor de betreffende periode ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

 • 3 Indien het productschap op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.

 • 4 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opgaven.

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 8

 • 1 De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.

 • 2 Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.

Artikel 9

Het productschap kan besluiten nota’s van minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s welke betrekking hebben op meerdere perioden.

Artikel 10

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA financieringsheffing koffie, thee en vlas jaar 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina