Regeling vordering tot stilhouden Belastingdienst/Douane

Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie d.d. 31 juli 2008, nr. 5552080/08, houdende de vordering tot stilhouden door inspecteurs van de Belastingdienst/Douane

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 1:24, vierde lid, en 1:27, tweede lid, van de Algemene douanewet;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De vordering ten behoeve van de visitatie van een schip:

  • a. tot het doen vaart minderen of bijdraaien, indien het schip zich bevindt in zee, in een zeegat of op een meer,

  • b. tot het doen stilhouden of aanleggen, indien het schip zich elders bevindt dan in zee, in een zeegat of op een meer,

  wordt gedaan in duidelijke en op het schip goed verstaanbare bewoordingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van radiotelefonie of een dergelijk hulpmiddel. Bij de vordering wordt meegedeeld dat deze wordt gedaan door de douane.

 • 2 De inspecteur die de vordering doet, dient, indien hij geen gebruik maakt van radiotelefonie of een dergelijk hulpmiddel en hij zich niet bevindt op een vaartuig van de Belastingdienst/Douane dat als zodanig kenbaar is, in uniform te zijn of vergezeld te zijn van een inspecteur in uniform of een politieambtenaar in uniform.

 • 3 Een vaartuig van de Belastingdienst/Douane is als zodanig kenbaar indien het een vlag voert met daarop duidelijk zichtbaar ‘DOUANE’ in witte letters of indien een op andere wijze op dat vaartuig aangebracht opschrift ‘DOUANE’ duidelijk zichtbaar is.

 • 4 De vordering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan in zee of in een zeegat vanaf een vaartuig van de Belastingdienst/Douane dat als zodanig kenbaar is, ook worden gedaan door middel van het door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde en in het Internationaal Seinboek (Stcrt. 1969, 52) vermelde sein met de betekenis ‘U moet stoppen of bijdraaien. Ik zal bij u aan boord komen’.

Artikel 2

 • 1 De vordering tot het doen stilhouden van een ander vervoermiddel dan een schip of een luchtvaartuig wordt gedaan:

  • a. bij dag door middel van een stopteken, bestaande uit een ronde witte schijf met rode rand, waarop in het wit van de schijf met zwarte letters ‘DOUANE’ is vermeld;

  • b. bij nacht door middel van een stopteken, bestaande uit een rood licht dat snel verticaal op en neer wordt bewogen;

  • c. bij de controle met detectiepoorten op radioactieve inhoud van containers, met een matrixbord dat oplicht met het opschrift ‘STOP DOUANE’.

 • 2 Een inspecteur kan de vordering, bedoeld in het eerste lid, aanhef, bij dag eveneens doen door het opsteken van de rechterhand. Bij nacht dient de inspecteur die de vordering doet in uniform te zijn of vergezeld te zijn van een inspecteur in uniform of een politieambtenaar in uniform.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde vordering kan ook worden gedaan door in rood licht afwisselend de woorden ‘VOLGEN’ en ‘DOUANE’, onderscheidenlijk de woorden ‘STOP’ en ‘DOUANE’ te tonen:

  • a. bij een motorvoertuig, waarmee wordt gereden voor het vervoermiddel waarop de vordering ziet;

  • b. in spiegelschrift, bij een motorvoertuig, waarmee wordt gereden achter het vervoermiddel waarop de vordering ziet.

 • 4 De vordering tot het buiten werking stellen van de motor van het in het eerste lid bedoelde vervoermiddel wordt gedaan in voor de bestuurder goed verstaanbare bewoordingen.

Artikel 3

 • 1 Het doen van de vordering tot het stilstaan van personen die goederen vervoeren welke zich niet in of op een vervoermiddel bevinden, alsmede van personen die ingevolge een wettelijk voorschrift aan lijfsvisitatie zijn onderworpen, geschiedt in voor hen goed verstaanbare bewoordingen.

 • 2 De inspecteur maakt daarbij, indien hij niet in uniform is, zijn kwaliteit bekend; tussen zonsonder- en zonsopgang behoeft hij, indien hij niet in uniform is, de bijstand van een inspecteur in uniform of van een politieambtenaar in uniform.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Algemene douanewet in werking treedt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vordering tot stilhouden Belastingdienst/Douane.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina