Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:

§ 1. Het fonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

  • 4 Het saldo van het fonds zal een bedrag van € 350.000 niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:

  • a. bijdragen ter financiering van landbouwkundige en technologische activiteiten welke niet dan wel niet geheel ten laste van andere fondsen van het productschap kunnen worden gefinancierd.

  • b. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, wordt overschreden.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008.

Den Haag, 5 juni 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina