Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-04-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 14 mei 2008 houdende regels ter zake van de erkenning van fokprogramma's, gericht op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen, en, in het geval wordt deelgenomen aan een overeenkomstig deze verordening erkend fokprogramma, regels terzake van de erkenning van een bepaalde TSE-resistente status van het bedrijf, de daarmee samenhangende bedrijfscertificering en regels terzake van een te verkrijgen tegemoetkoming in de kosten (Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,

Gelet op de artikelen 17, 22, 55 en 108 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 99 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Stcrt. 2005, 120), als gewijzigd bij de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, TRCJZ/2008/1342, houdende wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten zoönosen en TSE’s in verband met vorderen medebewind PVV, de artikelen 13, 15 en 23 van de Landbouwwet en de artikelen 96, 97, 98, 100, derde lid, en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encephalopathieën (Pb L 147);

Gelet op de Beschikking van de Commissie van 30 november 2007 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2008 en volgende jaren ingediende nationale jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (Pb L 314);

Gelet op de Beschikking van de raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (Pb L 224);

Gezien Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun van kleine en middelgrote ondernemingen (Pb L 10);

Gezien Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun van kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 70/2001.

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  productschap:

  het Productschap Vee en Vlees;

  b.

  bestuur:

  het bestuur van het productschap;

  c.

  voorzitter:

  de voorzitter van het productschap;

  d.

  Verordening (EG) nr. 999/2001:

  Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encephalopathieën (Pb L 147);

  e.

  Beschikking 2007/782/EG:

  Beschikking van de Commissie van 30 november 2007 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2008 en volgende jaren ingediende nationale jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (Pb L 314);

  f.

  fokprogramma:

  het fokprogramma als bedoeld in Verordening (EG) nr. 999/2001, in het bijzonder artikel 6 bis;

  g.

  erkende instelling:

  een krachtens het Fokkerijbesluit (Stb. 1994, 696) erkende organisatie die één of meer stamboeken of registers van schapen bijhoudt;

  h.

  fokkerijvereniging:

  een groep houders van schapen, niet aangesloten bij een erkende instelling, verenigd in een organisatie met rechtspersoonlijkheid en die zich ten minste ten doel stelt het fokken gericht op het terugdringen van de TSE-gevoeligheid bij schapen;

  i.

  deelnemer:

  een houder van schapen die participeert in een erkend fokprogramma;

  j.

  erkend laboratorium:

  een laboratorium dat is erkend op grond van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria (houdende een erkenningensystematiek en aanwijzing van laboratoria op veterinair terrein) (Stcrt. 2006, 37);

  k.

  genotyperingstest:

  een bij een erkend laboratorium uitgevoerde analyse van bloed- of weefselmonsters ter bepaling van de aminozuren op, in ieder geval, de codons 136, 154, en 171 van het PrP gen van beide allelen;

  l.

  bedrijfscertificaat:

  een certificaat ter bevestiging van een erkende TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen, als bedoeld in bijlage VII, Hoofdstuk B, Deel 3, onder 1, Verordening (EG) nr. 999/2001.

  m.

  Richtlijn 2009/470/EG:

  Richtlijn van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (PB L 155)

 • 2 De Gezondheidsdienst voor Dieren b.v., gevestigd te Deventer, wordt voor de toepassing van de artikelen 16 en 17 gelijkgesteld aan een erkend laboratorium, zoals bedoeld in het eerste lid, onder j..

2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan een erkende instelling en een fokkerijvereniging kan op aanvraag erkenning worden verleend van een door die erkende instelling of fokkerijvereniging opgesteld fokprogramma, gericht op het terugdringen van de TSE-gevoeligheid bij schapen.

 • 2 De erkenning, als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend indien wordt voldaan aan:

  • a. de eisen, gesteld in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1 en deel 2, bij Verordening (EG) nr. 999/2001, en,

  • b. de eisen daaraan gesteld bij deze verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan deelnemers kan op aanvraag erkenning worden verleend van de TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen, als bedoeld in bijlage VII, hoofdstuk B, Deel 3, van Verordening (EG) nr. 999/2001.

 • 2 De erkenning, als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend indien wordt voldaan aan:

 • 3 Aan deelnemers, aan wie de in het eerste lid bedoelde erkenning is verleend, kan op aanvraag een bedrijfscertificaat worden afgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deelnemers kunnen op voet van de artikelen 16 en 17 een tegemoetkoming krijgen in de kosten van genotyperingstesten, uitgevoerd in het kader van een erkend fokprogramma.

3. Voorwaarden en procedure voor erkenning van een fokprogramma

[Vervallen per 01-01-2015]

3a. Erkenning

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Aan een erkenning kunnen nadere voorschriften of voorwaarden worden verbonden. Een erkenning kan onder beperkingen worden verleend.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde erkenning wordt door de voorzitter ingetrokken indien blijkt dat niet langer aan de voorschriften of voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De erkende instelling of fokkerijvereniging draagt er zorg voor dat zij een gegevensbank, als bedoeld in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1, onder 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001, ter beschikking heeft, waarin de schapen van deelnemers op individueel niveau en per bedrijf geregistreerd zijn en waarin mutaties in de schapenstapel actueel en volledig worden bijgehouden.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde gegevensbank worden ten minste de gegevens opgenomen, als opgenomen in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1, onder 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De erkende instelling of fokkerijvereniging draagt zorg voor een uniform certificatiesysteem, als bedoeld in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1, onder 3, van Verordening (EG) nr. 999/2001.

 • 2 De erkende instelling of fokkerijvereniging zorgt ervoor dat het certificatiesyteem tevens de datum van certificering en, indien het genotype is gebaseerd op een genotyperingstest, de naam van het laboratorium dat de genotyperingstest heeft uitgevoerd, bevat. De gegevens uit het certificatiesysteem worden desgevraagd aan het productschap verstrekt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De genotypering van bloed en andere ten behoeve van het fokprogramma verzamelde weefsels, als bedoeld in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1, onder 5, van Verordening (EG) nr. 999/2001, wordt verricht door een erkend laboratorium.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deelnemers hebben met een erkende instelling of fokkerijvereniging een overeenkomst gesloten, die minimaal de eisen, als opgenomen in bijlage VII, hoofdstuk B, deel 2, onder 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001, bevat.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Een erkende instelling of fokkerijvereniging rapporteert jaarlijks vóór 1 februari aan de voorzitter over:

 • a. de resultaten van de genotyperingen, onderscheiden naar geslacht (ooi of ram) en leeftijd (< 1 jaar of > 1 jaar);

 • b. de resultaten van de steekproeven, als bedoeld in Bijlage VII, hoofdstuk B, deel 1, onder 4, van Verordening (EG) nr. 999/2001 ;

 • c. het aantal bij de erkende instelling of fokkerijvereniging aangesloten deelnemers.

3b. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanvraag voor erkenning van een fokprogramma, als bedoeld in artikel 2, wordt ingediend bij de voorzitter en gaat vergezeld van ten minste de volgende gegevens:

  • a. de naam van de erkende instelling of fokkerijvereniging;

  • b. het ras van de schapen;

  • c. per ras het aantal in het stamboek van de erkende instelling geregistreerde schapen, dan wel de bij de fokkerijvereniging ingeschreven schapen, opgesplitst naar rammen en ooien;

  • d. het fokprogramma waarvan de erkende instelling of fokkerijvereniging erkenning aanvraagt.

 • 2 Het bestuur stelt bij besluit ten behoeve van de aanvraag een model formulier met toelichting vast.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 mei van het betreffende jaar ingediend bij de voorzitter.

 • 2 Voor het jaar 2008 geldt dat de in het eerste lid bedoelde periode is verlengd tot en met 31 juli 2008.

 • 3 De voorzitter bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk.

4. Voorwaarden en procedure voor erkenning van de TSE-resistente status en afgifte van het bedrijfscertificaat

[Vervallen per 01-01-2015]

4a. Erkenning

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De erkenning, als bedoeld in artikel 3, wordt op aanvraag door het bestuur verleend. Hiertoe gemandateerde instellingen dragen namens het bestuur zorg voor de verlening van de erkenning. De mandatering geschiedt bij afzonderlijk besluit.

 • 2 Bij het in het eerste lid bedoelde besluit stelt het bestuur de bij de verlening van de erkenning in acht te nemen voorschriften vast en wijst het bestuur de functionarissen van de instellingen aan die worden gemandateerd om de erkenning te verlenen.

 • 3 Aan een erkenning kunnen nadere voorschriften of voorwaarden worden verbonden. Een erkenning kan onder beperkingen worden verleend.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde erkenning wordt ingetrokken indien niet langer aan de voorschriften of voorwaarden wordt voldaan.

 • 5 Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

4b. Bedrijfscertificaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bedrijfscertificaat, als bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt door het bestuur uitgegeven. De in artikel 13, eerste lid, bedoelde gemandateerde instellingen dragen namens het bestuur zorg voor de uitgifte van het bedrijfscertificaat.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrijfscertificaat wordt ingetrokken indien niet langer aan de voorschriften of voorwaarden wordt voldaan.

 • 3 Bij het in artikel 13, eerste lid, bedoelde besluit stelt het bestuur een model bedrijfscertificaat vast en wijst het bestuur de functionarissen van de instellingen aan die worden gemandateerd om het bedrijfscertificaat uit te geven.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

De erkenning kan worden verleend voor de volgende typen bedrijven van deelnemers:

a.

Niveau I:

alle schapen op het bedrijf van de deelnemer hebben genotype ARR/ARR;

b.

Niveau II:

alle voor de fok of vermeerdering gebruikte rammen op het bedrijf van de deelnemer hebben genotype ARR/ARR;

c.

Niveau III:

op het bedrijf van de deelnemer zijn geen schapen aanwezig met een VRQ-allel;

d.

Niveau IV:

op het bedrijf van de deelnemer worden voor de fok of vermeerdering geen rammen gebruikt met een VRQ-allel.

4c. Verlening, uitgifte en vergoeding

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 15a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de verlening van de erkenning, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en het bedrijfscertificaat, als bedoeld in artikel 3, derde lid, is een vergoeding verschuldigd.

 • 2 De hoogte van de vergoeding voor de erkenning en het bedrijfscertificaat wordt bij besluit van de voorzitter vastgesteld. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De erkenning wordt niet eerder verleend en het bedrijfscertificaat wordt niet eerder in handen gesteld van de aanvrager dan nadat de vergoeding aan de verlenende of uitgevende organisatie of instelling is voldaan.

5. Tegemoetkoming in de genotyperingskosten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 4, wordt door de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 4, en artikel 17 vastgesteld.

 • 2 Deelnemers ontvangen de tegemoetkoming op aanvraag, in de vorm van een korting op de kosten die het erkende laboratorium aan de deelnemer in rekening brengt terzake van de voor de deelnemer uitgevoerde genotyperingstest. De hoogte van de korting is gelijk aan de hoogte van de volgens artikel 17 toe te kennen tegemoetkoming. Het erkende laboratorium vermeldt het in mindering gebrachte bedrag gespecificeerd op de factuur.

 • 3 Als aanvraag, bedoeld in het tweede lid, wordt aangemerkt de bij een erkend laboratorium ingediende aanvraag voor een genotyperingstest, voorzien van de schriftelijke verklaring van de deelnemer dat het een in het kader van een erkend fokprogramma uit te voeren genotyperingstest betreft.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde aanvraag, terzake van een in een bepaald jaar uitgevoerde genotyperingstest, is uiterlijk op 15 januari van het daaropvolgende jaar ingediend.

 • 5 Ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in het derde lid, kan het bestuur een overeenkomst sluiten met de erkende laboratoria.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming bedraagt de door het erkende laboratorium voor de genotyperingstest in rekening gebrachte kosten, met een maximum van het jaarlijks op grond van artikel 27, vijfde lid, onder b), van Richtlijn 2009/470/EG vastgestelde bedrag.

 • 2 Het subsidieplafond wordt door het bestuur bij besluit vastgesteld telkens na de jaarlijkse vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap op grond van artikel 24, vijfde lid, van Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende uitgaven op veterinair gebied. Indien de hoogte van de financiële bijdrage van de Commissie wordt gewijzigd, kan het bestuur bij besluit het eerder vastgestelde subsidieplafond wijzigen. De hiervoor bedoelde besluiten worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De tegemoetkoming wordt op volgorde van aanvraag verstrekt tot het plafond, als bedoeld in het tweede lid, is bereikt.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming wordt door de voorzitter ingetrokken indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 16.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

6. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter kan besluiten dat afwijking van het bepaalde in Bijlage VII, Hoofdstuk B, Deel 2, onder 2, c) en d), van Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt toegestaan, indien de erkende instelling of fokkerijvereniging ten genoegen van de voorzitter aantoont dat de afwijking noodzakelijk is voor de bescherming van het ras of productiekenmerken.

 • 2 Aan een toegestane afwijking, als bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften of voorwaarden worden verbonden. De toegestane afwijking kan onder beperkingen worden verleend.

 • 3 De toegestane afwijking kan te allen tijde door de voorzitter worden ingetrokken.

 • 4 Een toegestane afwijking wordt opgenomen in de overeenkomst, als bedoeld in artikel 9.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2015]

Een in een andere lidstaat van de Europese Unie op voet van Verordening (EG) nr. 999/2001 uitgevoerde certificering wordt gelijkgesteld met de certificering op grond van artikel 7.

7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar plaatsing in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, maar niet eerder dan op het tijdstip waarop de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, TRCJZ/2008/1342, houdende wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten zoönosen en TSE’s in verband met vorderen medebewind PVV, in werking treedt.

Zoetermeer, 14 mei 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina