Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009–2010

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 03-08-2008 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juli 2008, nr. VO/OK/29374, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2009–2010 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009–2010)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 01-01-2016]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2009–2010 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009–2010.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2009–2010

[Vervallen per 01-01-2016]

De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO. Tenzij in de testhandleiding anders aangegeven hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Drempeltest, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden afgenomen of in groep 8

0

IV

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

 

III

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

III

NDT IQ Gedeelte

Groep 8 + klas 1 VO

Alleen subtests 2 tot en met 7

I

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

NSCCT: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

Groep 6 versie is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de school verlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is.

0

IV

SON-R 5½–17 Niet-verbale Intelligentietest, 1988

5½–17 jaar

M.n. te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test. Dit geldt eveneens voor de SON-R 5 ½ – 17 verkort 2003.

II/III

II/III

SON-R 5½ – 17 verkort, 2003

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

I/III

I/III

TPVO-IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

0

IV

WISC-III NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Voorlopig nog dit jaar goedgekeurd doordat er nog geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn.

I

I

opmerkingen bij Criterium Intelligentie:

De commissie heeft er al diverse malen op gewezen dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per leerling-categorie, te weten LWOO dan wel PrO; Voor (potentiële) PrO-leerlingen zijn de schriftelijke tests van een III of IV voorzien. Hoe te handelen zie ook de verantwoording op www.rvc-vo.nl.

Enkele nuanceringen zijn hier nog op zijn plaats:

 • 1. dat de GIVO het volgens de respondenten niet zo goed doet ook in geval van LWOO

 • 2. dat de SON-versies vooral geschikt zijn voor leerlingen die het Nederlands nog maar gedeeltelijk beheersen;

 • 3. dat de NDT het beter doet dan de andere klassikale tests;

 • 4. dat de WISC-IIINL dit jaar opnieuw onder voorbehoud is goedgekeurd, omdat er nog steeds geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn.

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO.

Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke vragenlijsten in te vullen Opgemerkt wordt dat de schriftelijke zelfbeoordelingvragenlijsten veelal te moeilijk zijn voor leerlingen met grote leerachterstanden (en met name op het gebied van begrijpend lezen). Er worden beperkingen gesteld ten aanzien van het gebruik van zelfbeoordelingvragenlijsten door leerlingen. Wanneer een leerling een DLE voor begrijpend lezen van 40 of meer heeft, dan kunnen alle zelfbeoordelingvragenlijsten voor SEP worden gebruikt. Wanneer deze DLE tussen de 30 en de 40 ligt moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelinglijst wel een juiste keuze is. Onder DLE 30 wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht èn van gegevens op basis van eigen waarneming.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

AVL: ADHD-Vragenlijst, 2005

4–18 jaar

Nieuwe handleiding 2005

IV

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 20021

Groep 8

 

I

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996(zie noot 1)

TRF: Teacher’s Report Form, 1997(zie noot 1)

YSR: Youth Self Report, 1997(zie noot 1)

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/ TRF/ YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

Competentie Belevings-Schaal voor Adolescenten, 2002

12–18 jaar

 

0

CBSK: Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen, 1997

8–12 jaar

 

I

Docenten Vragenlijst, DVL, 2006(zie noot 1)

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2005

9 t/m 16 jaar

 

I

PMT-K: Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, 1983

10–16 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normen

II

SAQI 2007

Groep 6, 7, 8

en 1e klas VO

Internet versie van de SVL

I

SCHOBL-R A+B versie samen: Schoolgedrag BeoordelingsLijst, 1993

4;2–11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

III

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst 2005

4–18 jaar

 

I

SVL A+B versie samen: School VragenLijst, 1990

9–6 jaar

Alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar. Normen uit 1990 dit jaar voor het laatst toegestaan

II

SSAT: Situatie Specifieke Angst Test, 1995

11 t/m 16 jaar

 

III

VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

III

VISEON: Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Cito, 2003

Groep 5 t/m 8

 

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III

1 Observatieschaal/screeningsinstrument De test alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast deze test ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken.

opmerkingen bij Criterium Sociaal Emotionele problematiek:

De veranderingen in de lijst t.o.v. vorig jaar komen in het kort op het volgende neer:

 • a) De AUTI-R is zoals vorig jaar al aangekondigd van de lijst afgevoerd;

 • b) De AVL-2002 had vorig jaar een III. Alhoewel er enige kritiek op deze lijst is en wel met name op het relatief kleine aantal items, en als screeningsinstrument dus eigenlijk alleen naast andere instrumenten zou mogen worden gebruikt, was de frequentie van kritiek niet van dien aard dat dit een III rechtvaardigde. De AVL-2002 komt hierdoor op een I. De beperkingen zijn opgenomen in de lijst onder het hoofdje ‘Opmerkingen’. Daarmee kunnen we hier volstaan. Het lijkt vanzelfsprekend dat dit ook voor de DVL (de t.o.v. de AVL iets gewijzigde internetversie) zou moeten gelden. De DVL blijft vooralsnog op een 0 staan omdat dit instrument nog nauwelijks gebruikt is en daarmee de gebruikerservaring ontbreekt op het moment van het vaststellen van deze lijst.

 • c) NPV-J wordt (de 2005 versie) volop gebruikt. Aangezien het slechts om vernieuwde normen gaat, nemen we aan dat deze test weer van een I mag worden voorzien.

 • d) SEV: vorig jaar is een nieuwe vragenlijst met een zeer groot leeftijdsbereik ontwikkeld: de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV). In dit instrument zijn die vragen meegenomen die voor de indicatiestelling LWOO / PrO werk essentieel zijn. De vragenlijst is door de COTAN op alle relevante punten positief beoordeeld en de test is door het veld omarmd. Dit betekent dat het instrument met de categorie I in de lijst is opgenomen.

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling tussen 1-2-2009 tot en met 30-9-2009 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2008/2009 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2009 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).

Alle leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en de zelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

Toelichting bij het door- en terugtoetsen

[Vervallen per 01-01-2016]

Bij jaargroep gebonden toetsen zoals van het CITO-leerlingvolgsysteem of Aarnoutse dienen de RVC’s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.

Adaptief toetsen

[Vervallen per 01-01-2016]

Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. De basisschool wordt aangeraden die leerlingen adaptief te toetsen. Neem dan toetsen af die de leerling qua niveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling met het niveau van groep 6 laat men niet ploeteren met de veel te moeilijke toets van groep 8. Dit is kindvriendelijker en de score is betrouwbaarder.

Door- of terugtoetsen

[Vervallen per 01-01-2016]

Als men bij gebruik van de toetsen van groep 8 een score bereikt die 10 of meer DLE punten lager ligt moet men terugtoetsen. Als men bij adaptief toetsen verkeerd geschat heeft en de uitslag 10 of meer DLE punten hoger of lager uitvalt moet met doortoetsen of terugtoetsen.

Voorbeeld: Een leerling behaalt op de M5 toets een score van dle 36. U verwachtte op grond van uw M5 keuze een score tussen DLE 21 en DLE 30 nu is het DLE 36 geworden (geen PrO score maar één die past bij LWOO). U legt ter nadere verifiëring van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te bezien waar het niveau nu op uit komt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.

Tegengesteld werkt het niet anders, een M5 score en nu met een tegenvallende score van dle 15 vraagt van u om terug te toetsen of het echt groep 4 niveau is in dit voorbeeld graag met een E4 toets. Aan het eind van deze notitie is een tabel ter advisering hoe door- en terugtoetsen opgenomen.

Bij deze werkwijze hoeft u niet drie keer door te toetsen. U kiest eerst op grond van uw verwachting. De eventueel tweede toets die u kiest sluit aan op het behaalde niveau. Die twee gegevens zullen bijna altijd voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt.

Bovenstaande werkwijze voor toets keuze en het eventuele moeten doortoetsen is aan de orde bij de volgende toetsen:

 • Cito leestechniek en leestempo

 • Cito begrijpend lezen A en B en begrijpend lezen toets 1 t/m 4.

 • Cito schaal vorderingen in spellingvaardigheid 1, 2 en 3 alle dictees van E3A/B t/m M8 A/B

 • Cito rekenen algemeen 1996

 • Spelling en begrijpend lezen toetsen van Aarnoutse.

Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LVS en toetsen Aarnoutse

Niveau

Behaald dle

advies

Groep E4

< 10

Kies een Toets van groep 3

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Kies een Toets van groep 41

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 51

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 61

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig score is buiten LWOO criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde dle score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Advies tabel door- terug toetsen M-toetsen CITO-LVS.

Niveau

Behaald dle

advies

Groep M4

< 5

Kies een Toets van groep 3

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Kies een Toets van groep 41

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 51

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 61

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 71

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde dle score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingen onderzoek en de opmerkingen over het door- en terugtoetsen’)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8

en 1ste klas VO

 

I

I

Drempelonderzoek 1ste versie 2006

Groep 4 t/m 8

 

I

I

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8

en 1ste klas VO

 

I

I

DMT: Drie-Minuten-toets CITO, 1995

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Leestechniek en Leestempo CITO, 2001

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

I

I

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Technisch lezen 345678 90 A/B, T. Kapinga, 2005.

90A: Bereik

groep 3 t/m 8

90B: Bereik

groep 4 t/m 8

 

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2007. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2009

leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingen onderzoek en de opmerkingen over het door- en terugtoetsen’)

Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het PrO worden verwezen niet noodzakelijk.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Begrijpend leestests Aarnoutse groep 4 t/m 6, 1990–1993/1996

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. Dit jaar voor het laatst toegestaan

III

IV

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 7, 1991–1993/1996

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. Dit jaar voor het laatst toegestaan

III

IV

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 8, 1992–1993/1996

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik. Dit jaar voor het laatst toegestaan

III

IV

Begrijpend lezen 345678 toets 345

Groep 3 t/m 5

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 678

Groep 6 t/m 8

 

I

IV

Drempelonderzoek 678, 4e versie, T. Kapinga, 2006

Groep 5 t/m 8

 

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 10

III

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen CITO, 1995–1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B. Normtabel 2003

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2007. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2009

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leer-achterstand van 1½ jaar

I

I

opmerkingen bij toetsen begrijpend lezen:

 • De begrijpend leestoetsen van Aarnoutse van groep 4 t/m 8

  Voorgaande jaren hadden deze toetsen al veel kritiek uit het veld te duchten. Dit had onder andere te maken met het feit dat men vanwege het kleine DLE bereik veel moest doortoetsen. In het onderzoek in de databestanden is bovendien vastgesteld, dat deze toetsen vooral in het geval van PrO aanvragen veel grotere leerachterstanden opleverden dan de concurrerende toetsen op dit gebied. Om die reden is de categoriebeoordeling voor PrO verlaagd naar een IV.

 • TPVO 2003 en TPVO Internetversie 2004

  Vorig jaar werd voor beide tests een 0 als beoordeling gegeven. Ondertussen kwamen de tests voldoende in het bestand voor om een oordeel uit te kunnen spreken. Beide toetsen leveren gemiddeld als resultaat een veel hogere DLE op voor potentiële LWOO leerlingen dan de andere toetsen (rond de 40 tegenover 32 voor de andere toetsen, vastgesteld voor plm. 1.500 leerlingen). Vandaar dat is overgegaan zijn naar de beoordeling III voor LWOO leerlingen. De 2003 versie is niet geschikt voor potentiële PrO leerlingen (de toets gaat maar tot DLE 31). De internetversie heeft deze beperking niet, maar die is nog te weinig gebruikt om een oordeel uit te spreken.

 • CLIB-toetsen

  De CLIB-toetsen waren in de vorige lijst voor het laatst toegestaan in verband met verouderde normering.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingen onderzoek en de opmerkingen over het door- en terugtoetsen’)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Aarnoutse Spellingtest voor de basisschool, 1996

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik. Dit jaar voor het laatst toegestaan

III

IV

Drempelonderzoek 678,4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8

 

I

I

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid CITO, 1991–1993–1995

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: TPVO Spellingsvaardigheid, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen.

Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 9

III

III

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

III

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2007. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2009

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2009/2010

[Vervallen per 01-01-2016]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingen onderzoek en de opmerkingen over het door- en terugtoetsen’)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Drempelonderzoek 678, 4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8

 

I

I

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1992–1995–1996; Rekenen-Wiskunde CITO, 2002

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003.

Let op: de nieuwe Rekenen en Wiskunde toetsen Cito 2006 e.v. zijn nog niet voorgelegd aan de COTAN. Deze vernieuwde toetsen zijn dus vooralsnog niet toegestaan.

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

I

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2007. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2009

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: Deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Terug naar begin van de pagina