Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008

[Regeling vervallen per 15-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2008, nr. WJZ/8074651, houdende regels inzake mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Financiën en van de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-06-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. de inspecteur: de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.

Artikel 2

[Vervallen per 15-06-2010]

  • 2 De Minister en de Staatssecretaris van Financiën maken omtrent de uitoefening door de inspecteur van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De inspecteur neemt bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.

  • 3 In het geval de Minister een mededeling aan de inspecteur doet dat een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 4 De inspecteur kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende teamleiders en hun plaatsvervangers. Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 5 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en aan de directeur Wetgeving en Juridisch Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 15-06-2010]

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

[Vervallen per 15-06-2010]

De uit dit besluit voor de inspecteur voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op zijn plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en wijzigingen daarvan.

Artikel 7

[Vervallen per 15-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer aan de Belastingdienst/Douane Noord 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina