Regeling verhoging subsidieplafond 2008 krachtens de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten en tot wijziging van die regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 juli 2008, nr. WJZ/8075224, tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2008 krachtens de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten en tot wijziging van die regeling

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2008.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Met betrekking tot subsidies krachtens de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten, die vóór het tijdstip van inwerking van deze regeling zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, en waarop op dat tijdstip

  • a. nog geen voorschotverlening heeft plaatsgevonden: verstrekt de Minister ambtshalve binnen acht weken na dat tijdstip een voorschot van 50% van de maximale hoogte van de subsidie;

  • b. voorschotverlening heeft plaatsgevonden tot een bedrag dat lager is dan 50% van de maximale hoogte van de subsidie: verstrekt de Minister ambtshalve binnen twaalf weken na dat tijdstip een zodanig voorschot, dat daarmee in totaal 50% van de maximale hoogte van de subsidie als voorschot is verstrekt.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

Den Haag, 17 juli 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina