Uitvoeringsregeling strategische goederen

[Regeling vervallen per 30-06-2012.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 29-06-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juli 2008, nr. WJZ / 8085749, houdende uitvoering van het Besluit Strategische Goederen (Uitvoeringsregeling strategische goederen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5, onder a, 6, vierde lid, 7, en 8, derde lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 30-06-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 30-06-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. besluit: het Besluit strategische goederen;

 • c. Joint Force Command Brunssum: het te Brunssum gevestigde hoofdkwartier, bedoeld in de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa inzake de bijzondere voorwaarden, die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 1964, 131);

 • d. beschikkingsbevoegde: een exporteur als bedoeld in artikel 2, derde lid, van verordening 428/2009 met dien verstande dat voor een bestemming buiten het douanegebied van de Gemeenschap een bestemming buiten Nederland wordt gelezen;

 • e. de inspecteur: de Algemeen Directeur Belastingdienst/Douane;

 • f. ERA: het Europees Ruimte Agentschap in Noordwijk, opgericht bij het Verdrag tot oprichting van het Europees Ruimte Agentschap (Trb. 1990, 43);

 • g. N.A.V.O.-krijgsmacht: de krijgsmacht van een vreemde mogendheid, die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 355).

§ 2. Militaire goederen

[Vervallen per 30-06-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 30-06-2012]

Als militaire goederen worden aangewezen de goederen, opgenomen in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, door de Raad aangenomen op 15 februari 2010 (PB EU nr. C 69).

Artikel 3

[Vervallen per 30-06-2012]

Artikel 6 van het besluit is niet van toepassing op de uitvoer en de doorvoer van :

 • a. militaire goederen, bestemd voor gebruik door de Nederlandse krijgsmacht;

 • b. militaire goederen, eigendom van en bestemd voor gebruik door NAVO-strijdkrachten, of het Joint Force Command in Brunssum;

 • c. militaire goederen, eigendom van het ERA;

 • d. militaire voertuigen, die worden gebruikt door vreemde strijdkrachten bij gelegenheden als staats- of beleefdheidsbezoeken, vlootschouwen of luchtvaartmanifestaties.

§ 3. De melding en de vergunning

[Vervallen per 30-06-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 30-06-2012]

 • 1 De melding inzake de uitvoer uit Nederland of de doorvoer door Nederland van militaire goederen, waarvoor geen vergunning is vereist op grond van het bij of krachtens het besluit bepaalde, vindt plaats bij de inspecteur.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan door de beschikkingsbevoegde, door degene die voor hem de douaneformaliteiten bij de uitvoer of de doorvoer verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, door de persoon die de goederen vervoert.

 • 3 De melding bevat in ieder geval:

  • a. het land van bestemming;

  • b. de naam van de ontvanger van de goederen;

  • c. de omschrijving van de goederen waarop de melding betrekking heeft overeenkomstig de Gemeenschappelijke lijst van militaire goederen, de merken en nummers, het aantal en de soort van de colli vermelden, of voor onverpakte goederen het aantal voorwerpen;

  • d. een nauwkeurige vermelding van de plaats, bestaande uit de naam van de plaats en de postcode aangevuld met huisnummer, waar de goederen kunnen worden onderzocht.

 • 4 De inspecteur kan een persoon, die gehouden is om meldingen te doen, schriftelijk toestemming geven de melding anders dan schriftelijk te doen.

 • 5 De melding wordt gedaan voor inlading in het uitgaande vervoermiddel of, indien het doorvoer betreft uiterlijk op het moment van binnenkomst op het grondgebied van Nederland.

 • 6 Een aanvraag ter verkrijging van een consent tot binnenkomen, bedoeld in artikel 14 van de Wet wapens en munitie, de summiere aangifte voor tijdelijke opslag bedoeld in artikel 186 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek, mits zij is voorzien van de bij artikel 4, derde lid, letter c en d bedoelde gegevens en de aangifte ten (weder)uitvoer bedoeld in artikel 182bis van het Communautair douanewetboek, mits zij is voorzien van de bij artikel 4, derde lid, letter c en d bedoelde gegevens gelden als melding inzake de doorvoer door Nederland als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5

[Vervallen per 30-06-2012]

Geen melding is vereist van:

 • a. de doorvoer van goederen die zonder aanlanding worden vervoerd door de territoriale wateren, of door het luchtruim van Nederland, en

 • b. de militaire goederen, bedoeld in artikel 3.

Artikel 6

[Vervallen per 30-06-2012]

 • 1 Vergunningen worden schriftelijk aangevraagd bij de inspecteur met gebruikmaking van daartoe bestemde formulieren.

 • 2 Vergunningen worden aangevraagd door of namens de beschikkingsbevoegde, door degene die voor hem de douaneformaliteiten bij de uitvoer of de doorvoer verricht, of, indien geen douaneformaliteiten worden verricht, door de persoon die de goederen vervoert.

 • 3 In Nederland gevestigde exporteurs dienen aanvragen ter verkrijging van een vergunning, bedoeld in artikel 3 van verordening 428/2009, in bij de inspecteur ook al bevinden de goederen zich op het grondgebied van een andere lidstaat.

 • 4 Een vergunning voor militaire goederen kan betrekking hebben op meegeleverde reserveonderdelen en toebehoren, voor zover deze worden geleverd uit hoofde van dezelfde overeenkomst die betrekking heeft op de levering van de militaire goederen waarvoor de vergunning is verleend.

 • 5 De gegevens in de aanvraag worden juist, volledig en zonder voorbehoud verstrekt.

Artikel 7

[Vervallen per 30-06-2012]

 • 1 Aan een vergunning kunnen ten minste de volgende voorschriften worden verbonden:

  • a. de goederen, waarop de vergunning betrekking heeft, worden binnen een bij de vergunning te bepalen termijn wederingevoerd, welke wederinvoer wordt aangetoond binnen een maand na de wederinvoer;

  • b. bij elke uitvoer of doorvoer die met de vergunning wordt verricht wordt een factuur ingezonden aan de inspecteur. Deze factuur bevat de volgende gegevens:

   • 1°. het nummer van de vergunning;

   • 2°. naam en adres van de ontvanger;

   • 3°. een omschrijving van de uit- of door te voeren goederen, met inbegrip van het postnummer waarmee de desbetreffende goederen zijn aangeduid in de bijlage bij deze regeling;

   • 4°. de hoeveelheid en de waarde;

  • c. door middel van een bewijsstuk, zoals een bewijs van ontvangst, een ambtelijk gewaarmerkte kopie van een invoerdocument, of een eindgebruikersverklaring bij de inspecteur wordt aangetoond dat de goederen de bestemming waarvoor de vergunning is verleend, hebben bereikt.

 • 2 Een vergunning waarvan geen gebruik zal of kan worden gemaakt wordt onder opgave van redenen terstond ingezonden aan de inspecteur.

 • 3 De inspecteur kan bij de vergunningaanvraag verzoeken om:

  • a. de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de betreffende uit- of doorvoer;

  • b. een verklaring betreffende het eindgebruik.

 • 4 De minister kan een namens hem afgegeven vergunning, indien deze nog niet is gebruikt, in ieder geval intrekken indien:

  • a. de vergunning werd verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens, en

  • b. de aanvrager van de onjuistheid of de onvolledigheid kennis droeg of redelijkerwijze kennis had moeten dragen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina