Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling

Geldend van 27-07-2008 t/m heden

Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling moment arbeidsurenverlies

  • 1 Het intreden van het arbeidsurenverlies van de werknemer die na een periode van arbeidsongeschiktheid een WW-uitkering aanvraagt, en die gedurende deze periode het einde van de wachttijd als bedoeld in artikel 19 WAO of artikel 23 Wet WIA heeft bereikt, wordt gesteld op de eerste dag volgend op het einde van de genoemde wachttijd.

  • 2 Als de dienstbetrekking, uit hoofde waarvan WW-uitkering is aangevraagd, tijdens de in het eerste lid genoemde wachttijd is opgehouden te bestaan, treedt in afwijking van het eerste lid het arbeidsurenverlies in op de dag volgend op datum einde van die dienstbetrekking.

Artikel 2. Buiten beschouwing laten van gewerkte weken voor vaststelling referteperiode

Als de WW-aanvraag het gevolg is van een herziening of intrekking van de WAO-uitkering wegens toegenomen arbeidsgeschiktheid, worden voor de toepassing van artikel 17a, eerste lid, aanhef en onder a, van de WW, de weken waarin werknemer voorafgaande aan de betreffende werkloosheid gedeeltelijk heeft gewerkt tijdens de WAO-uitkering, aangemerkt als weken waarin werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 8 juli 2008

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina