Regeling hulpofficieren van justitie 2008

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 27-02-2018 t/m heden

Regeling van 9 juli 2008 van de Minister van Justitie, nr. 5552130/08, inhoudende de aanwijzing van hulpofficieren van Justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154 van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaar van politie is hulpofficier van Justitie indien hij:

 • a. benoemd is in schaal 9 of hoger,

 • b. in het bezit is van een geldig certificaat ‘hulpofficier van justitie’ en,

 • c. beschikt over ten minste drie jaar aaneengesloten ervaring in een executieve functie binnen de politie-organisatie.

Artikel 2

Als hulpofficier van justitie kunnen ook optreden ambtenaren van politie die zijn toegelaten tot de tweede fase van de opleiding hulpofficier van justitie en die het eerste deel van de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd, gedurende de tweede opleidingsfase, voor de duur van maximaal zes maanden en onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd hulpofficier van justitie.

Artikel 3

 • 1 Het certificaat ‘hulpofficier van justitie’ wordt door of vanwege de Politieacademie afgegeven.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 4

 • 2 Het College van procureurs-generaal kan, in geval van dringende noodzaak de ambtenaar van politie die benoemd is in schaal 8, aanwijzen als hulpofficier van justitie.

Artikel 5

 • 1 De militair van de Koninklijke marechaussee in de uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 4 van de Politiewet 2012 en andere wetten is hulpofficier van justitie indien hij:

  • a. is aangesteld bij de Koninklijke marechaussee in de rang van adjudant of een hogere rang,

  • b. in het bezit is van een geldig certificaat ‘hulpofficier van justitie’ en,

  • c. beschikt over ten minste drie jaar aaneengesloten ervaring in een executieve functie binnen de Koninklijke marechaussee.

 • 2 Als hulpofficier van justitie kunnen ook optreden de militairen van de Koninklijke marechaussee die zijn toegelaten tot de tweede fase van de opleiding hulpofficier van justitie en die het eerste deel van de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd, gedurende de tweede opleidingsfase, voor de duur van maximaal 6 maanden en onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd hulpofficier van justitie.

 • 3 Het College van procureurs-generaal kan, ten aanzien van de militair van de Koninklijke marechaussee die de officiersopleiding van de Koninklijke marechaussee dan wel de Koninklijke Militaire Academie heeft voltooid, ontheffing verlenen van de in het eerste lid, onder c gestelde ervaringseis.

 • 4 Het College van procureurs-generaal kan – afwijkend van het gestelde in het eerste lid, onder a – in geval van dringende noodzaak de militair in de rang van opperwachtmeester aanwijzen als hulpofficier van justitie.

Artikel 6

 • 1 De hulpofficier van justitie van wie de geldigheid van het certificaat als bedoeld in artikel 3 komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar voordat hij met functioneel leeftijdsontslag gaat, wordt voor de bedoelde termijn van rechtswege ontheffing verleend van het gestelde in artikelen 1, onder b en 5, eerste lid, onder b.

 • 2 De hulpofficier van justitie die het voornemen heeft kenbaar gemaakt op een bepaalde datum gebruik te maken van de Tijdelijke Ouderen Regeling en van wie de geldigheid van zijn certificaat als bedoeld in artikel 3 komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar vóór die datum, wordt voor laatstbedoelde termijn van rechtswege ontheffing verleend van het gestelde in resp. artikel 5, eerste lid, onder b. Deze ontheffing geldt voor maximaal drie jaren.

Artikel 8

De certificaten als bedoeld in artikel 3 afgegeven op het in artikel 7 genoemde besluit, behouden hun geldigheid tot drie jaren na de op het certificaat vermelde afgiftedatum.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hulpofficieren van justitie 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven