Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2008

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 26-07-2008 t/m 31-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2008, nr. VO/F-2008/17445, houdende faciliteiten voor bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs en invoeringskosten onderwijsnummer bij scholen voor praktijkonderwijs (Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school ontvangt een aanvullende bekostiging met als doel het bestuur en management te versterken en de invoering van het onderwijsnummer te ondersteunen.

 • 2 De bekostiging wordt verleend als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan de in het eerste lid omschreven doelen.

Artikel 3. Bedragen voor het kalenderjaar 2008

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school ontvangt een vast bedrag van € 2.800,– per school en een leerling-afhankelijk bedrag dat berekend wordt door het aantal leerlingen van de school te vermenigvuldigen met een bedrag van € 50,– per leerling.

 • 2 Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, lager uitvalt dan € 8.800,–, ontvangt het bevoegd gezag van de school dit laatste bedrag.

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging voor de versterking van het bestuur en management en de ondersteuning van de invoering van het onderwijsnummer wordt verleend voor het kalenderjaar 2008.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 3 Het bevoegd gezag van de school ontvangt uiterlijk in juli 2008 een beschikking waarin de aanvullende bekostiging is opgenomen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats in augustus 2008.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan de in deze regeling omschreven doelen.

 • 2 Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor scholen voor praktijkonderwijs 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina