Regeling splitsingsplannen

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 25-07-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 juli 2008, nr. WJZ / 8085626, houdende regels omtrent de inrichting van een splitsingsplan (Regeling splitsingsplannen)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Inrichting splitsingsplan en te verstrekken gegevens

Artikel 2

 • 1 Het splitsingsplan vangt aan met een omschrijving van de wijze waarop aan elk van de toepasselijke herstructureringsartikelen is, dan wel zal worden voldaan, alsmede met een planning voor de uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten.

 • 2 Het splitsingsplan bevat naast de vereiste gegevens op basis van de wet en deze regeling, alle overige gegevens die nodig zijn voor het getrouw beeld dat nodig is voor het vereiste inzicht in de wijze waarop aan de toepasselijke herstructureringsartikelen is, dan wel zal worden voldaan.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel IXB, tweede lid, onderdeel a, van de wet, bevat het splitsingsplan in ieder geval:

  • a. per peildatum:

   • 1°. een beschrijving van de juridische structuur van de geïntegreerde groep voorzien van een organogram, waarin per rechtspersoon en vennootschap wordt aangegeven wie daarin de zeggenschap uitoefent en wie gerechtigd is tot het resultaat;

   • 2°. een geconsolideerde balans van de geïntegreerde groep voorzien van een toelichting;

   • 3°. een geconsolideerde balans van de netbeheerder en zijn dochtermaatschappijen voorzien van een toelichting en een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen;

   • 4°. een geconsolideerde balans van de geïntegreerde groep zonder de netbeheerder en zijn dochtermaatschappijen voorzien van een toelichting;

  • b. per peildatum als ware voldaan aan alle toepasselijke herstructureringsartikelen volgens de in artikel 2, eerste en tweede lid, gegeven omschrijving:

   • 1°. een beschrijving van de juridische structuur van de gesplitste netwerkgroep voorzien van een organogram, waarin per rechtspersoon en vennootschap wordt aangegeven wie daarin de zeggenschap uitoefent en wie gerechtigd is tot het resultaat;

   • 2°. een geconsolideerde balans van de gesplitste netwerkgroep voorzien van een toelichting, alsmede een toelichting op eventuele verschillen met de onder a, onderdeel 3°, bedoelde balans en een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen van de netbeheerder;

   • 3°. indien de gesplitste netwerkgroep bestaat uit meer rechtspersonen dan alleen een netbeheerder, bevat het splitsingsplan tevens de geconsolideerde balans van de netbeheerder en zijn dochtermaatschappijen voorzien van een toelichting, alsmede een toelichting op de verschillen met de in dit onderdeel, onder 2º, bedoelde balans;

   • 4°. een beschrijving van de juridische structuur van de gesplitste commerciële groep, voorzien van een organogram waarin per rechtspersoon en vennootschap wordt aangegeven wie daarin de zeggenschap uitoefent en wie gerechtigd is tot het resultaat;

   • 5°. een geconsolideerde balans van de gesplitste commerciële groep, voorzien van een toelichting, alsmede een toelichting op de verschillen met de onder a, onderdeel 4º, bedoelde balans.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als die welke zijn toegepast bij de laatst vastgestelde jaarrekening.

Artikel 4

Artikel 5

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven