Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Geldend van 25-07-2008 t/m heden

Besluit van 5 juli 2008, nr. 08.002018, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 26 juni 2008, nr. 5479962;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De leden van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding ter grootte van 0,15 maal het salaris conform de hoogste trede van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren. In deze vergoeding zijn de onkosten, waaronder reiskosten, inbegrepen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 4 juli 2007.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina