Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen van het door het rijk [...] voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008–2009

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 22-01-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2008, nr. VO/FBI/2008/22854, houdende uitvoering van artikel VI van de wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs, alsmede tot uitvoering van artikel 8.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen van het door het rijk bekostigde voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008–2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel VI van de wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs en gelet op artikel 8.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 2. Aanspraak op en hoogte van de tegemoetkoming

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Aanspraak op een tegemoetkoming heeft:

  • a. de leerling die op de teldatum 18 jaar of ouder is;

  • b. de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling die op de teldatum jonger dan 18 jaar is, of bij ontbreken daarvan de ouder aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald;

  • c. de leerling die op de teldatum jonger is dan 18 jaar, indien een wettelijke vertegenwoordiger of een ouder aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald ontbreekt.

 • 2 De tegemoetkoming bedraagt € 316.

Artikel 3. Betaling en aanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De uitvoerder betaalt de tegemoetkoming in december 2008, maar uiterlijk in januari 2009, aan degene die een aanspraak heeft op grond van artikel 2, eerste lid.

 • 2 Indien het de uitvoerder ontbreekt aan de voor de betaling noodzakelijke gegevens verzoekt de uitvoerder in december 2008, maar uiterlijk in januari 2009, aan degene die een aanspraak heeft op grond van artikel 2, eerste lid, om aanlevering van die gegevens op een door de uitvoerder te bepalen wijze en binnen een door de uitvoerder te bepalen termijn.

 • 3 Voor zover degene die een aanspraak heeft op grond van artikel 2, eerste lid, op 1 februari 2009 geen betaling als bedoeld in het eerste lid of verzoek om aanlevering van gegevens als bedoeld in het tweede lid heeft ontvangen, doet degene vóór 1 april 2009 een aanvraag om een tegemoetkoming bij de IB-Groep.

 • 4 De IB-Groep bepaalt op welke wijze en met opgave van welke gegevens een aanvraag als bedoeld in het derde lid wordt gedaan.

 • 5 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan op voorstel van SVB of IB-Groep besluiten af te zien van terugvordering van een reeds uitbetaalde tegemoetkoming.

Artikel 4. Uitvoering

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De SVB heeft mandaat voor de uitvoering van deze regeling voor leerlingen jonger dan 18 jaar, met inachtneming van artikel 3, derde lid.

 • 2 De SVB handelt bij de uitvoering van deze regeling, bedoeld in het eerste lid, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 De IB-Groep is belast met de uitvoering van deze regeling, voor leerlingen van 18 jaar en ouder, met inachtneming van artikel 3, derde lid.

 • 4 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan op voorstel van de uitvoerders afwijken van de taakverdeling, bedoeld in het eerste en derde lid.

 • 5 Als de toepassing van het vierde lid voor de SVB leidt tot een uitbreiding van de werkzaamheden op grond van het eerste lid, strekt het mandaat van de SVB voor de uitvoering van de regeling zich eveneens daartoe uit.

Artikel 5. Wijziging van de Regeling TOS: aanpassing betaalritme WTOS

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen van het door het rijk bekostigde voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina