Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele [...] subsidies innovatieprojecten (wijziging subsidieplafond)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 juli 2008, nr. WJZ/8083727, tot wijziging van de Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en tot wijziging van een subsidieplafond van die regeling

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie, die vóór de inwerkingtreding van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling Point One Boegbeeldmodule 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 4 die ter inzage wordt gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 9 juli 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina