Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

[Regeling vervallen per 19-10-2008.]
Geldend van 23-07-2008 t/m 18-10-2008

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DDI/ST/reg. 016/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-10-2008]

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet toegankelijk.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

159

2039

160

2039

172

2048

173

2044

174

2044

175

2039

733

2039

734

2048

908

2044

1013

2044

1014

2048

Artikel 2

[Vervallen per 19-10-2008]

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

232

2039

233

2050

236

2036

291

2050

649

2039

651

2050

1055

2050

1080

2040

1253

2039

Artikel 3

[Vervallen per 19-10-2008]

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

[Vervallen per 19-10-2008]

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 19-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaten in Canada van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina