VenW-intrekkingsregeling 2008

Geldend van 23-07-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (VenW-Intrekkingsregeling 2008)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 12, derde lid, van het Lozingenbesluit Wvo tandartspraktijken;

Gelet op Hoofdstuk IV, §4 van de Wegenverkeerswet 1994, Hoofdstuk 5, Afdeling 2 van het Voertuigreglement en Hoofdstuk 2 van de Regeling Permanente eisen, alsmede op artikel 88 van het RVV 1990;

Besluit:

§ 1. Intrekking van regelingen

§ 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel III. Overgangsbepaling

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, blijven in stand.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina