Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 25-12-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 juli 2008, nr. TRCJZ/2008/639, houdende instelling van LNV Kennisgroepen (Instellingsbesluit LNV Kennisgroepen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • agrocluster: geheel van activiteiten die samenhangen met de productie, verwerking, distributie en het gebruik van agrarische food- en non-foodproducten van binnen- en buitenlandse oorsprong, met inbegrip van toeleverende en dienstverlenende bedrijven;

  • beheeradviescommissie: Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen;

  • evaluatiecommissie: Evaluatiecommissie Q-koorts;

  • groene ruimte: niet verstedelijkte deel van Nederland, met inbegrip van grootschalige stedelijke parken en recreatiegebieden;

  • klankbordgroep: Klankbordgroep vermindering regeldruk;

  • kenniskring: Kenniskring weidevogellandschap;

  • kennisnetwerk OBN: kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’;

  • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • regiegroep: regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling;

  • regiekamer: regiekamer van het Programma ‘Naar een rijke Waddenzee’;

  • stuurgroep: Stuurgroep Taskforce Multifunctionele Landbouw;

  • Taskforce: Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen;

  • welzijnscommissie: Welzijnscommissie Q-koorts.

 • 2 Paragraaf 5b is vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

§ 2. kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’

[Vervallen per 01-07-2010]

§ 3. Kenniskring weidevogellandschap

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Er is een Kenniskring weidevogellandschap.

 • 2 De kenniskring bevordert de ontsluiting, ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding en benutting van kennis omtrent het weidevogelbeheer.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De kenniskring bestaat uit maximaal 30 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de kenniskring.

 • 3 De voorzitter en de overige leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. Na afloop van die periode zijn zij terstond herbenoembaar.

 • 4 De voorzitters en de andere leden worden op persoonlijke titel benoemd.

 • 5 De Minister voorziet in de ondersteuning van de kenniskring.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Als leden van de kenniskring worden benoemd voor de periode van:

 • a. 1 april 2006 tot en met 31 maart 2010:

  • mevrouw dr. P.C. de Hullu, tevens voorzitter;

  • de heer prof. dr. F. Berendse;

  • de heer J.J. van den Boogert;

  • de heer M. Douma;

  • de heer dr. R.P.B. Foppen;

  • de heer G.J. Gerritsen;

  • de heer L. de Groot;

  • de heer dr. ir. J.A. Guldemond;

  • de heer ir. R.J.J. Hendriks;

  • de heer N. Jonker;

  • de heer dr. Th.C.P. Melman;

  • de heer ir. G. Migchels;

  • de heer drs. A.G. van Paassen;

  • de heer ing. F. van Rossum;

  • de heer prof. dr. G.R. de Snoo;

  • de heer drs. R. van ’t Veer;

  • de heer ing. E. Wymenga;

  • de heer ir. F.F. van der Zee;

 • b. 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2010:

  • de heer ing. J.L. Dijkstra;

 • c. 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2011:

  • de heer dr. M. Engelmoer;

 • d. 15 oktober 2007 tot en met 14 oktober 2011:

  • de heer D. Ellinger;

 • e. 1 april 2008 tot en met 31 maart 2012:

  • mevrouw drs. N.H.G. Meijers;

  • mevrouw ir. J. Vos.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

De kenniskring doet onderzoek naar zijn taakvervulling en brengt uiterlijk 31 maart 2010 een evaluatierapport uit waarin de uitkomsten en conclusies van het onderzoek worden opgenomen en indien nodig tevens voorstellen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

De voorzitter van de kenniskring is bevoegd anderen dan de leden van de kenniskring uit te nodigen aan overleg van de kenniskring deel te nemen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2013]

De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen per vergadering een algemene vergoeding als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

§ 5. InnovatieNetwerk

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Er is een InnovatieNetwerk.

 • 2 De missie van InnovatieNetwerk is bevordering van een vitale en duurzame ontwikkeling van het nationale en internationale agrocluster en van de groene ruimte, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het leven, en de vitaliteit van ecosystemen.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2013]

InnovatieNetwerk heeft tot taak op het gebied van de groene ruimte en het agrocluster:

 • a. strategische toekomstverkenningen uit te voeren, in het bijzonder het verkennen van toekomstige problemen en kansen, met als doel levensvatbare strategieën en acties voor belanghebbenden te identificeren;

 • b. het initiëren van ingrijpende vernieuwingen door het ontwerpen van perspectiefvolle aanzetten voor vernieuwingen en het op hoofdlijnen uitwerken daarvan;

 • c. het uitvoeren van de aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek opgedragen taken, voorzover deze niet reeds vallen onder de taken, genoemd in de onderdelen a en b.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2013]

InnovatieNetwerk heeft de volgende organen:

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bestuur bestaat uit minstens 9 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, gehoord de overige leden van het bestuur.

 • 3 De voorzitters en de andere leden worden op persoonlijke titel benoemd.

 • 4 De voorzitter en de overige leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Zij zijn na afloop van die periode terstond herbenoembaar.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bureau ondersteunt het bestuur en het netwerk.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het bureau, in overeenstemming met het bestuur.

 • 3 De directeur van het bureau is belast met de leiding van het personeel dat werkzaam is voor InnovatieNetwerk. Hij is tevens secretaris van het bestuur.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als leden van het bestuur worden herbenoemd voor de periode van:

  1 januari 2011 tot en met 31 december 2011:

  • de heer dr. J. Kremers, tevens voorzitter;

  • de heer prof. mr. F.H.J.J. Andriessen;

  • mevrouw prof. dr. I. de Beaufort;

  • de heer ir. ing. H. de Boon;

  • de heer ir. A. van den Brand;

  • de heer prof. dr. ir. A.A. Dijkhuizen;

  • de heer mr. G.J. Jansen;

  • de heer ir. J.J. de Graeff;

  • de heer dr. B. Sangster;

  • de heer drs. A.H.A. Veenhof;

  • de heer J.C.P. Vogelaar;

  • de heer prof. dr. A.N. van der Zande;

  • de heer drs. W.J. Deetman.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bestuur besluit omtrent de besteding van de middelen.

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks voor de afloop van een kalenderjaar een voortschrijdend werkprogramma voor in ieder geval het volgende jaar vast, nadat het de Minister in de gelegenheid heeft gesteld diens commentaar over een concept-werkprogramma aan het bestuur kenbaar te maken. Het werkprogramma bevat een begroting voor het volgend kalenderjaar.

 • 3 Over de besteding van de middelen legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de Minister, uiterlijk 4 maanden na afloop van het kalenderjaar waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2013]

InnovatieNetwerk doet onderzoek naar zijn taakvervulling en brengt uiterlijk in juni 2010 een evaluatierapport uit waarin de uitkomsten en conclusies van het onderzoek worden opgenomen en indien nodig tevens voorstellen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.

§ 5b. Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen

[Vervallen per 23-01-2012]

§ 5c. Regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27l

[Vervallen per 01-01-2013]

Er is een regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Artikel 27m

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De regiegroep heeft tot taak het aansturen van de interdepartementale en interbestuurlijke programma’s Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

 • 2 De regiegroep vervult haar taak met inachtneming van de nota Natuur- en Milieu-educatie ‘Kiezen, Leren, Meedoen’ (Kamerstukken II 2007/08, 20 487, nr. 21) en bijbehorend uitvoeringskader ‘Natuur- en Milieu-educatie 2008–2011’ (Kamerstukken II 2008/09, 20 487, nr. 32) en op basis van de nota Leren voor Duurzame Ontwikkeling ‘Van Marge naar Mainstream’ (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 163) en het bijbehorende uitvoeringskader ‘Van Agenderen naar Doen! 2008–2011’.

Artikel 27n

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister benoemt, schorst en onslaat de voorzitter van de regiegroep.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de overige leden van de regiegroep in overleg met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 3 De Minister voorziet in de ondersteuning van de regiegroep.

Artikel 27o

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als leden van de regiegroep worden benoemd:

  • mevrouw dr. J.W. Kersten, tevens voorzitter;

  • de heer dr. B. ter Haar;

  • de heer ir. W.N. Hazeu;

  • de heer mr. F.D. van Heijningen;

  • de heer drs. T.W. Rietkerk;

  • de heer dr. S. Schaap;

  • de heer drs. ing. D.A. van Steensel;

  • mevrouw ir. A.N. Wouters.

 • 2 Van de leden, genoemd in het eerste lid, wordt enkel de voorzitter op persoonlijke titel benoemd.

§ 5h. Regiekamer van het Programma ‘Naar een rijke Waddenzee’

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27cc

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Er is een regiekamer.

 • 2 De regiekamer ziet toe op de uitvoering van het programma ‘Naar een rijke Waddenzee’ (Kamerstukken II 2009–2010, 29 675, nr. 92) en geeft sturing aan de uitvoering, zoals in het programma omschreven.

Artikel 27dd

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De regiekamer bestaat uit:

  • a. een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijnde de Regiodirecteur Noord;

  • b. een vertegenwoordiger van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zijnde de directeur Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat Noord-Nederland;

  • c. drie regionale vertegenwoordigers, zijnde een vertegenwoordiger van de Waddenprovincies, een vertegenwoordiger namens het Eilander College en een vertegenwoordiger namens de Vereniging van Waddengemeenten;

  • d. drie vertegenwoordigers van de natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk;

  • e. drie vertegenwoordigers van de gebruikers van het Wad, te weten de sector recreatie, de sector visserij en de sector economie;

  • f. een onafhankelijk voorzitter.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter van de regiekamer.

 • 3 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de regiekamer, genoemd in het eerste lid, onderdelen c, d, e en f, in overeenstemming met de organisatie, die zij gaan vertegenwoordigen onderscheidenlijk vertegenwoordigen.

Artikel 27ee

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als leden van de regiekamer worden benoemd:

  • mevrouw J. Stam, tevens voorzitter;

  • de heer W. Alblas;

  • de heer H. van Kersen;

  • de heer F. Wouters;

  • de heer S. Engelsman;

  • de heer D. van Doorn;

  • de heer D. van Tuinen;

  • de heer D. Hollenga;

  • mevrouw F. Giskes.

 • 2 De voorzitter en de vertegenwoordigers van de gebruikers van het Wad zijn op persoonlijke titel benoemd. Zij kunnen de belangen van deze gebruikers goed overzien en inbrengen in de regiekamer.

 • 3 De heer K. van Es is belast met de ondersteuning van de regiekamer. Hij is tevens secretaris van de regiekamer.

§ 5i. Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 27hh

[Vervallen per 01-01-2013]

De beheeradviescommissie heeft de volgende taken:

 • de beheeradviescommissie adviseert Staatsbosbeheer uit eigen beweging of naar aanleiding van een voorgelegd beheerplan over het dagelijks beheer door Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen en in omliggende gebieden binnen de kaders van het rapport van de Commissie evaluatie grote grazers in de Oostvaardersplassen van november 2010 (Kamerstukken II 2010/11, 32 563, nr. 1);

 • de beheeradviescommissie rapporteert aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de adviezen die zij aan Staatsbosbeheer verstrekt, en

 • desgevraagd adviseert de beheeradviescommissie de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de uitvoering van de adviezen uit het rapport van de Commissie evaluatie grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Artikel 27ii

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als voorzitter van de beheeradviescommissie wordt benoemd voor de periode van 12 juli 2012 tot en met 30 november 2014: de heer dr. R. Stolp.

 • 2 Als leden van de beheeradviescommissie worden benoemd voor de periode van 1 december 2010 tot en met 30 november 2014:

  • de heer ing. J.R.K. Leidekker;

  • mevrouw prof. dr. F. Ohl;

  • de heer ir. H.R. Oosterveld;

  • de heer ir. W.G. de Raad;

  • de heer ing. G.J. Spek.

§ 5j. Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur

[Vervallen per 01-11-2011]

§ 5k. Commissie van deskundigen natuurwetgeving

[Vervallen per 17-05-2012]

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Paragraaf 2 werkt terug tot en met 12 september 2006.

 • 3 Paragraaf 4 werkt terug tot en met 6 december 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

 • 4 Paragraaf 5b werkt terug tot en met 23 januari 2009 en vervalt met ingang van 23 januari 2012.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit kennisgroepen en commissies LNV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina