Besluit ondermandatering bezwaar en beroep in het kader van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-07-2008 t/m 31-12-2008

Ondermandatering inzake bezwaar en beroep betreffende het Kwaliteitsregister tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch,

Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid en 10:9, eerste lid van de Algemene Wet bestuursrecht; het besluit verlening mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep betreffende het Kwaliteitsregister tolken en vertalers aan de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch van 29 mei 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch verleent ondermandaat aan stafmedewerkers Ktv, de coördinator Ktv en medewerkers Kwaliteit van de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch met betrekking tot de bevoegdheden die zijn genoemd in het besluit verlening mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep betreffende het kwaliteitsregister tolken en vertalers aan de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch van 29 mei 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De in artikel 1 bedoelde functionarissen zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in beroeps- en bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures, voortvloeiend uit het beheer en de bewerking van het kwaliteitsregister tolken en vertalers. Zij zijn tevens gemachtigd tot het instellen van rechtsmiddelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Kwaliteitsregister tolken en vertalers (www.rvr.ktv.org), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. Het besluit vervalt op de dag waarop de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375) in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als het besluit ondermandatering bezwaar en beroep in het kader van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers.

’s-Hertogenbosch, 7 juli 2008

Voorzitter

,

W.M.C. de Vrey-Vringer

Secretaris

,

H.P.H. van Griensven

Terug naar begin van de pagina