Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

[Regeling vervallen per 01-12-2012.]
Geldend van 20-07-2008 t/m 30-11-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2008, nr. VGP/VV 2861976, houdende zuiverheidseisen voor zoetstoffen ter uitvoering van richtlijn 2008/60/EG (Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2008/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU L 158), alsmede op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2008/60/EG: richtlijn nr. 2008/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 juni 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU L 158).

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2012]

Een wijziging van richtlijn 2008/60/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina