Regeling vaststelling handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 juli 2008, nr. WJZ/2008/29666 (8230), houdende vaststelling handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 32a, tweede lid, van het Mediabesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Nadere regels en modellen voor de inrichting van de jaarrekening van onderscheidenlijk de omroepverenigingen, de Programmastichting, de Stichting, de educatieve omroepinstelling, de Stichting Etherreclame, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd hebben verkregen en de Wereldomroep, worden vastgesteld zoals opgenomen in het als bijlage bij dit besluit gevoegde Handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend wordt gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is gepubliceerd op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina