Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 20-07-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DGB/AOS/A&A 2008-0000190831, houdende de instelling van een tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtsdragers (Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Er is een tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De adviescommissie heeft tot taak de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over de normering van de ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De adviescommissie brengt haar adviezen uit voor 1 december 2009.

  • 2 De adviescommissie wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2010.

  • 3 Indien de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren in werking treedt voor 1 januari 2010, wordt de adviescommissie opgeheven met ingang van de datum waarop de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren in werking treedt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 september 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina