Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 22-06-2008 t/m 24-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften inzake de melding van classificatiegegevens op grond van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 (Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. verordening:

Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008;

b. slachthuis:

de slachtlocatie waar de be- of verwerker de te melden runderen heeft geslacht.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 De melding van gegevens als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de verordening geschiedt via de electronische postbus aan het hiertoe ingerichte centrale computersysteem van het productschap, volgens de door het productschap vastgestelde specificaties.

  • 2 De door het slachthuis aangeleverde bestanden moeten voor 23.00 uur in de electronische postbus van het productschap zijn ontvangen op de dag dat de betreffende slachtrunderen geslacht zijn.

  • 3 De specificaties als bedoeld in het eerste lid dienen bij het productschap te worden aangevraagd.

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 maart 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina